Postgrau d'Odontologia integrada avançada

1084 Persones estan visitant aquest curs
Preu 14.560 €
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Postgrau d'Odontologia integrada avançada
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
40 crèdits
Preu 14.560 €

Descripció

El Postgrau en Odontologia Integral Avançada per al curs 22-23 té com a objectiu principal formar l'alumne-odontòleg com a generalista en tots els àmbits de l'odontologia i de forma integral, planificant i realitzant el pla de tractament d'un pacient que acudeix per primera vegada a una clínica dental. Per això es proposa un programa teòric, que donaran diferents professors de les corresponents àrees per tal de formar l'alumne en cadascuna de les especialitats odontològiques, i un programa pràctic en què es realitzaran tractaments sobre pacients a la clínica universitària odontològica. Les competències pràctiques del postgrau es presenten, igual que el programa teòric, separat per especialitats i detallant quin tipus de tractaments es creu que l'alumne ha de ser capaç de realitzar i quins tractaments han de derivar als postgraus/màsters respectius. L'objectiu principal és aprofundir en les competències que l'alumne adquireix en grau d'odontologia millorant la capacitat professional davant del pacient i dotant l'alumne de més seguretat a l'hora de tractar les diferents patologies.

Temari

Primera part. Programa teòric
Al llarg del curs s'impartiran classes magistrals sobre la temàtica vinculada a aquest postgrau. Aquestes classes estaran enfocades a la pràctica clínica incidint, dins de cada especialitat, en les situacions més comunes que ens podem trobar a la clínica diària. L'organització i el temari a impartir té com a objectiu que l'alumne "odontòleg generalista" sigui capaç de diagnosticar i decidir el pla de tractament de qualsevol tipus de patologia que es presenti a la clínica dental i li permeti prendre la decisió, en funció de les seves capacitats. , si formeu part del vostre camp de tractament. El temari d'aquestes classes està separat per especialitats, és a dir:
Endodòncia
 • Diagnòstic i pronòstic. Anatomia, accés cameral i pretractament. Longitud de treball: localitzadors d'àpex, permeabilitat, Glide Path i Preflaring
 • Instrumentació rotatòria i irrigació. Instrumentació reciprocant. Obturació amb tècniques termoplàstiques
 • Maneig de l'àpex immadur (apicogènesi, apicoformació i revascularització)
 • Presa de decisions davant d'un fracàs endodòntic, retratament no quirúrgic i quirúrgic. Solució de problemes. Maneig de perforacions (MTA i Ciments Bioceràmics). Reimplantació Intencional
 • Traumatologia dental (avulsions, luxacions, fractures radiculars i fractures coronoradiculars)
 • Reabsorcions dentals
 • Autotransplantament dental
 • Reconstrucció de la dent endodonciada (tècniques directes i indirectes)
Periodòncia
 • Exploració clínica: definició de salut gingival i periodontal, paràmetres clínics d'inflamació, definició i importància del nivell d'inserció i descripció dels paràmetres clínics (índex de placa, sagnat al sondatge, profunditat de sondatge, recessió). Presa de registres: periodontograma i seriada radiogràfica. Fases del tractament periodontal (segons la nova guia pràctica del consens europeu).
 • Classificació de malalties periodontals i pronòstic periodontal. Gingivitis i periodontitis i lesions periodontals agudes i necrotitzants.
 • Relació malalties sistèmiques amb la periodòncia. Conèixer els mecanismes dassociació de les patologies que són factor de risc per a la periodontitis. Conèixer els mecanismes dassociació de la periodontitis com a factor de risc de diverses patologies.
 • Trauma oclusal. La seva associació amb la periodontitis.
 • Microbiologia, definició de biofilm, conèixer les característiques de les espècies periodontopatògenes concepte Keystone. Antimicrobians en periodòncia, antisèptics i antibiòtics. Halitosi.
 • Control de placa i raspat i allisat radicular - Step I i ??II del tractament periodontal. Conèixer tècniques de raspallat, tipus de raspall. Conèixer les curetes universals i Gracey i el seu esmolat.
 • Cirurgia resectiva, allargament de corona, principis de cirurgia de regeneració tissular i de cirurgia mucogingival.
 • Patologia peri-implantària. Definicions de salut, mucositis i periimplantitis, com diagnosticar-les. Prevenció i Tractament no quirúrgic i quirúrgic de la per-implantitis.
 • Manteniment periodontals i implants. Fases de la visita de manteniment. Com establir linterval entre manteniments.
Pròtesis:
 • Pròtesi completa removible, step by step, seguint la tècnica Tallada. Possibles problemes i solucions
 • Pròtesi parcial removible, seqüència clínica, classificació de Kenedy, disseny
 • Pròtesi parcial fixa sobre dents - unitària - múltiple - Tallat dels pilars en funció del nombre de pilars i del material utilitzat. Materials, tècniques d´impressió - analògica vs digital
 • Restauracions adhesives directes i indirectes. Carilles, Inlay, Onlay, Vonlay, Endocrown.
 • Pròtesi parcial fixa sobre implants - unitària - múltiple - Elecció del tipus d'implant, pròtesi directa a implant cargolada, pròtesi cimentada, ús de transepitelials. Materials a utilitzar. Tècniques d'impressió, analògica (cubeta oberta-cubeta tancada) vs digital.
 • Tècnica BOPT. Step by step. BOPT sobre dents - BOPT sobre implants
 • Disseny digital. Maneig de programaris (meshmixer, bluesky, exocad) per disseny de provisionals, encerats, fèrules.
Cirurgia:
 • Conceptes bàsics, instrumentació, esterilització i camp quirúrgic.
 • Exodòncia, simple i complexa (tècnica d'odontosecció)
 • Inclusions dentàries, tercers molars i canins
 • Medicina oral, diagnòstic, pronòstic i tractament. Biòpsies
Implantologia:
 • Implantologia bàsica, història, dissenys dimplant.
 • Les bases biològiques, anatomia teixits peri-implantaris, processos curació post-exodòncia, l'osteointegració.
 • El pacient-estudi del cas, factors de risc i pronòstic a llarg termini, exploració de CBCT i introducció a la planificació digital.
 • Les tècniques-protocols clínics, implants en sector posterior, implants en sector anterior (immediats o diferits), regeneració òssia guiada (vs alternatives), maneig de teixits tous en implantologia.
Odontopediatria:
 • Pulpotomia. Enfocament clínic. Step by step
 • Pulpectomia en dents temporals. Enfocament clínic. Step by step
 • Odontologia preventiva infantil. Tipus de dentifrici, ppm de fluor a l'etapa infantil
 • Hipomineralització en molars i incisius. Tractament
Segona part. Sessió clínica:
L'alumne ha de presentar en sessió clínica la seva proposta de tractament entre les diferents opcions que hi hagi en cada cas, amb les justificacions científiques de la seva elecció, amb la cronologia i el pla de tractament del cas que ha visitat a la primera visita, havent realitzat l'anamnesi, l'exploració oral i les proves complementàries necessàries. Per això haurà realitzat una seqüència de fotografies intra i extraorals, una seriada periapical, una ortopantomografia, un periodontograma, l'escanejat intraoral o presa de models, estudi oclusal i/o articular per poder discutir la seqüència i el pla de tractament juntament amb els professors i altres companys.
S'entén que és en aquesta sessió on l'alumne pot treure el màxim profit del que significa un postgrau en odontologia integrada avançada, ja que es discutirà, no sols el pla de tractament, sinó la seqüència, els temps i la cronologia. Aprofitant les patologies del pacient presentat s'aprofundirà a la part teoricopràctica del tractament a realitzar.
Tercera part. Pràctica Clínica. Competències del Postgrau:
Al postgrau en odontologia integrada avançada, l'alumne realitza primeres visites de pacients que acudeixen a la Clínica Universitària (CUO), perquè puguin ser diagnosticats i tractats de forma global i integral per un mateix alumne seguint el pla de tractament que, prèvia presentació en sessió clínica, es cregui més convenient per al pacient.
L'objectiu d'aquest postgrau és que l'alumne sigui capaç de diagnosticar i tractar la majoria de casos que en un futur se li puguin presentar a la clínica dental, exceptuant els tractaments específics de cada especialitat.
És competència, doncs, d'aquest postgrau els tractaments que a continuació es detallen per àrees.
Endodòncia
L'alumne, un cop finalitzada la formació d'aquest postgrau, ha de ser capaç d'enfrontar-se al 85% dels tractaments de conducte que se li presentin en un futur a la clínica. És competència d'aquest postgrau les endodòncies de qualsevol dent (incisives, canines, premolars i molars) tant superiors com inferiors. A nivell preclínic i abans de fer qualsevol tractament d'endodòncia sobre el pacient, l'alumne haurà de mostrar les seves habilitats en aquest tipus de tractament. Per això haurà de realitzar 5 endodòncies per cada grup de dents (5 incisius, 5 canins, 5 premolars i 5 molars) sobre dents artificials. Savaluaran les diferents fases de lendodoncia (obertura, instrumentació, irrigació i segellat) pel professor responsable. No és competència d'aquest postgrau i seran derivats al màster d'endodòncia els casos de dificultat alta (curvatures abruptes dels conductes, reendodòncies, dents amb perforacions o reabsorcions o endodòncies mitjançant una corona protèsica).
Periodòncia
L'alumne ha de ser capaç en una primera visita de valorar si el pacient té una patologia periodontal, i en aquest cas, ha de saber fer una primera visita de periodòncia completa: fotografies, seriada periapical, periodontograma per diagnosticar el tipus de patologia i el pla de tractament. A nivell clínic, és competència de l'alumne d'aquest postgrau realitzar la fase higiènica periodontal, és a dir, el Step I i ??II del tractament periodontal, això inclou tot allò necessari per al control supragingival i subgingival de la patologia periodontal (les tartrectòmies, els raspats ). L'alumne també realitzarà el tractament quirúrgic d'eliminació de bosses periodontals (Step III- cirurgies resectives) i els manteniments periodontals dels pacients tractats prèviament al postgrau. També és competència d'aquest postgrau l'allargament de corona de dents unitàries que han de ser restaurades i que no presentin prou estructura dentària supragingival/supraòssia (ferrule). No és competència d'aquest postgrau i seran derivats al màster de periodòncia els casos d'allargament de corona de tot el sector anterior, les cirurgies de regeneració tissular i òssies i les cirurgies mucogingivals.
Pròtesis
L'alumne, un cop finalitzat el postgrau, ha de ser capaç de fer qualsevol tipus de rehabilitació protèsica, tant fixa com removible, ja sigui sobre dents o sobre implants. És competència del postgrau qualsevol tipus de pròtesi removible, ja sigui total/parcial o sobre dents/implants i qualsevol tipus de pròtesi fixa parcial sobre dents o implants. A nivell preclínic i abans de tallar una dent a la boca, l'alumne haurà de demostrar la seva capacitat en aquest camp tallant 5 dents de cada grup dentari (5 incisius, 5 canins, 5 premolars i 5 molars) sota la supervisió del professor corresponent. No és competència daquest postgrau i seran derivats al departament corresponent els tractaments rehabilitadors fixos totals complexos.
Conservadora
L'alumne, un cop finalitzat el postgrau, ha de ser capaç de fer qualsevol tipus de tractament conservador sense excepcions. Qualsevol tipus d'obturació, inlay, onlay.
A nivell preclínic i abans de tallar una preparació per onlay a la boca, l'alumne ha de demostrar la seva capacitat en aquest camp tallant un onlay en 5 dents de cada grup dentari posterior (5 premolars i 5 molars) sota la supervisió del professor corresponent.
Cirurgia
L'alumne ha de ser capaç de realitzar el 80% de les exodòncies que es presenten a la clínica dental. És competència d'aquest postgrau qualsevol exodòncia dentària sigui o no resta radicular, i en queden excloses, per ser derivades a la residència de tècniques quirúrgiques els cordals o canins inclosos igual que el tractament d'algunes tumoracions orals.
Implantologia
L'alumne ha de ser capaç de diagnosticar i decidir el pla de tractament de qualsevol tipus de rehabilitació que necessiti col·locar implants. A nivell clínic, és competència d'aquest postgrau la col·locació d'implants en espais edèntols no més grans de 3 dents i que necessitin aquest tipus de tractament. No és competència d'aquest postgrau la col·locació d'implants en sectors edèntols més grans de 3 dents ni en casos d'implants que necessitin algun tipus de regeneració, llevat que l'excepcionalitat del cas ho requereixi.
ATM
L'alumne ha de ser capaç de diagnosticar en una primera visita si el pacient presenta o no una patologia de l'articulació temporomandibular i com ha de ser tractada, i la confecció de fèrules.
Quarta part. Formació complementària
Al llarg del postgrau en odontologia integrada avançada, i independentment de la formació teòrica i pràctica, es realitzaran cursos hands-on, formació teòric-pràctica amb professors convidats externs de primer nivell i diplomatures en línia amb els seus corresponents certificats. Entre d'altres, la formació complementària d'aquest programa és la següent:
 • Curs hands-on. Tallats de carilles.
 • Curs hands-on teoricopràctic. Estratificació individualitzada de composites.
 • Curs hands-on teòric-pràctic. Tècnica d'injecció de composite al sector anterior. Curs hands-on. Disseny del somriure (DSD).
 • Curs hands-on teòric-pràctic. Maneig de composite reforçat amb fibra de vidre.
 • Curs teoricopràctic. Fotografia dental.
 • Curs hands-on teòric-pràctic. Col·locació dimplants sobre caps de porc.
 • Diploma en endodòncia en línia.
 • Diploma en odontopediatria online

Competències per a les quals et prepara el curs

L'alumne format com a generalista en aquest programa de postgrau ha de ser capaç de realitzar, en finalitzar la seva formació, la gran majoria de tractaments odontològics (odontologia conservadora, endodòncia, periodòncia, cirurgia/implantologia, pròtesis, etc.) de manera completament integral i planificada .

Requisits

• Ser llicenciat o graduat en Odontologia.
• Curriculum vitae i entrevista personal.
• Acreditar coneixement dels idiomes anglès i espanyol.
Documentació necessària per a la inscripció:
• Full de preinscripció degudament conformat.
• Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original) *.
• Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada) *.
• Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) o del passaport.
• Currículum vitae.
• Abonament de 90 euros** (Excepte antics alumnes llicenciatura/grau UIC Barcelona).
• Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori).
*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d'estar compulsats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia. (No es requereix títol homologat). Els candidats de darrer curs de carrera han d'aportar llistat de qualificacions de què disposi fins a la data de la inscripció.
**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Pla d'estudis teoricopràctic. A l'avaluació continuada d'aquest postgrau es valorarà l'evolució pràctica diària de l'alumne juntament amb les presentacions dels casos, els mòduls teòrics i les possibles presentacions a manera de pòsters o comunicacions als diferents congressos. Al final del programa, l'alumne haurà de defensar cinc casos clínics que hagi tractat i presentar un treball final de postgrau.

Objectius

El postgrau en odontologia integrada avançada va dirigit a odontòlegs que volen diagnosticar, planificar i tractar qualsevol tipus de tractament que es presenti a la clínica dental i que no necessitin un especialista. En particular: les endodòncies de qualsevol grup dentari (incisius, canins, premolars i molars), les patologies periodontals, els tractaments rehabilitadors protètics, qualsevol tipus de tractament d'odontologia conservadora, la majoria d'exodòncies dentàries i de restes radiculars, la col·locació d'implants que no requereixin un especialista i els problemes derivats de larticulació temporomandibular. Per fer-ho, el programa d'aquest postgrau es divideix en 4 parts: una primera part teòrica on s'imparteixen classes magistrals de totes les àrees, una segona part de sessió clínica on es discutiran els casos clínics dels pacients que l'alumne hagi de tractar a clínica, una tercera part de pràctica clínica, on l'alumne tractarà els pacients a la Clínica Odontològica Universitària, i una quarta part on es realitzarà formació complementària: cursos hands-on teòric-pràctics amb professors externs convidats de primer nivell, cursos hands-on de tècniques odontològiques i diplomatures en línia de la mateixa universitat.

Titulació obtinguda

40 ECTS Postgrau en Odontologia Integrada Avançada.

Promocions

Beques, descomptes i finançament disponibles.

Preu

Preu 14.560 €
194 / 5.000 Resultados de traducción Al preu estan incloses les taxes de matriculació anuals (480 euros/any). Les taxes de matriculació anuals encara estan pendents daprovació per la Junta de Govern de la universitat.

Professorat

Director del programa: Dr. Francisco Real Voltas. Coordinadors: Dra. Elizabeth Romà Cardozo. Professorat: Dr. Arnau Brufau, Dra. Carlota D'Espanya, Dra. Roser De Sans, Dra. Raquel García, Dra. Claudia Lluch, Dr. Esteban Padullés, Dr. Francisco Real Voltas, Dra. Elizabeth Romà.

Horari

Activitat presencial: Dilluns i dimarts de 15.00 a 21.00. Dimecres de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 21:00. Activitat en línia: De gener a juliol del 2023. Dimecres: de 21:00 a 23:00. Dijous: de 21.30 a 23.30.
Postgrau d'Odontologia integrada avançada
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Campus i seus: Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Derecho
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Humanidades
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Campus d'Iradier. Calle Inmaculada, 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Edificio Alfa-Campus Barcelona, Inmaculada 22 08017 Barcelona
Facultad de Ciencias de la Educación
Carrer Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
+ vegeu més seus
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X