Curs de Prevenció de riscos laborals bàsic A

1084 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Legal Acticonsulting
Curs de Prevenció de riscos laborals bàsic A
Sol·licita informació
Curs
On-line
60 hores
Consulteu el preu

Descripció

Curs de 60 hores de Prevenció de riscos laborals bàsic A.

Temari

1 Elements bàsics de seguretat i salut
1.1 El treball i la salut
1.2 Els Riscos Professionals
1.3 Factors de Risc Laboral
1.4 Incidència dels factors de risc sobre la salut
1.5 Danys derivats del treball
1.6 Accidents de treball
1.7 Malalties professionals
1.8 Diferència entre Accidents de treball i malaltia professional
1.9 Altres patologies derivades del treball
1.10 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos
1.11 Deures i obligacions bàsiques en aquesta matèria
1.12 Política de Prevenció de Riscos Laborals
1.13 Foment de la presa de consciència
1.14 Participació, informació, consulta i propostes
1.15 L'empresari
1.16 El treballador
1.17 Qüestionari: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut

2 Riscos generals i la seva prevenció
2.1 Caigudes de persones a diferent o al mateix nivell
2.2 Projecció de fragments o partícules
2.3 Cops o talls per objectes i eines
2.4 Atrapament per bolcada de màquina
2.5 Cops atrapaments per esfondrament
2.6 Contacte elèctric
2.7 Sobreesforç
2.8 Exposició a la pols o a sorolls
2.9 Dermatitis professional i riscos de contaminació
2.10 Riscos lligats al medi ambient del treball
2.11 Contaminants químics
2.12 Toxicologia laboral
2.13 Mesura de l'exposició a contaminants
2.14 Correcció ambiental
2.15 Contaminants físics
2.16 Energia mecànica
2.17 Energia tèrmica
2.18 Energia electromagnètica
2.19 contaminants biològics
2.20 La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
2.21 Sistemes elementals de control de riscos
2.22 Protecció col·lectiva
2.23 Equips de Protecció individual
2.24 Protecció del crani
2.25 Protectors de l'aparell auditiu
2.26 Protectors de la cara i de l'aparell visual
2.27 Protectors de les vies respiratòries
2.28 Protecció de les extremitats i pell
2.29 Protectors del tronc i l'abdomen
2.30 Protecció total del cos
2.31 Control de riscos derivats de treballs en alçada
2.32 Característiques del risc de caiguda d'altura
2.33 Característiques generals dels dispositius
2.34 Classificació i camps d'aplicació
2.35 Plans d'emergència i evacuació
2.36 Organització del pla d'emergència
2.37 Senyalització
2.38 Classes de senyalització i utilització
2.39 Senyalització òptica
2.40 Senyals en forma de panell
2.41 Senyals gestuals
2.42 Senyals lluminoses
2.43 Senyalització acústica i altres senyalitzacions
2.44 El control de salut dels treballadors
2.45 La vigilància de la salut dels treballadors
2.46 Integració dels programes de vigilància de la salut
2.47 Qüestionari: Riscos generals i la seva prevenció

3 Riscos específics i la seva prevenció en diversos sectors d'activitat
3.1 Matriu de Riscos específics i sector d'activitat
3.2 Riscos específics en el sector de la indústria
3.3 Riscos específics en el sector de la indústria II
3.4 Riscos específics en el sector de la indústria III
3.5 Riscos específics en el sector de la construcció
3.6 Riscos específics en el sector de la construcció II
3.7 Altres Riscos presents en Obra
3.8 Riscos específics en el sector del transport per carretera
3.9 Riscos específics en el sector del transport per carretera II
3.10 Riscos específics en el sector del transport per carretera III
3.11 Riscos específics en el sector comerç, hostaleria i turisme
3.12 Riscos específics en el sector comerç, hostaleria i turisme II
3.13 Riscos específics en el sector comerç, hostaleria i turisme III
3.14 Riscos específics en el sector d'oficines i despatxos
3.15 Riscos específics en el sector d'oficines i despatxos II
3.16 Riscos específics en el sector sanitari
3.17 Riscos específics en el sector sanitari II
3.18 Riscos específics en el sector sanitari III
3.19 Qüestionari: Riscos específics i la seva prevenció en diversos sectors d'activitat

4 Elements bàsics de gestió de la prevenció
4.1 Intervenció de les administracions públiques en matèria preventiva
4.2 Organització preventiva del treball
4.3 Procediment general de la planificació
4.4 Documentació - recollida, elaboració i arxiu
4.5 Representació dels treballadors
4.6 Qüestionari: Elements bàsics de gestió de la prevenció

5 Primers auxilis
5.1 Procediments generals
5.2 Baules de la cadena de socors
5.3 Avaluació primària d'un accidentat
5.4 Normes generals davant d'una situació d'urgència
5.5 Reanimació cardiopulmonar
5.6 Actitud a seguir davant ferides i hemorràgies
5.7 Fractures
5.8 Traumatismes cranioencefàlics
5.9 Lesions en columna
5.10 Cremades
5.11 Lesions oculars
5.12 Intoxicacions, mossegades, picades i lesions per animals marins
5.13 Pla d'actuació
5.14 Qüestionari: Qüestionari final

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Objectius

Dotar de la formació mínima necessària per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic * en empreses que desenvolupin activitats de l'Annex I del RD 39/1997 de 39 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, BOE nº17 de 31 de gener de 1997. Aquesta formació mínima ha de tenir una durada no inferior a 50 hores, amb un contingut i una distribució horària d'acord amb l'apartat a) de l'annex IV de l'esmentat Reial Decret.
* Funcions de nivell bàsic:
• Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i fomentar l'interès i cooperació dels treballadors en una acció preventiva integrada.
• Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, com ara l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar-ne el seguiment i control.
• Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si s'escau, establir mesures preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de formació.
• Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i suggeriments, registre de dades, i totes les funcions anàlogues que siguin necessàries.
• Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres intervencions a efecto.Cooperar amb els serveis de prevenció.
Curs de Prevenció de riscos laborals bàsic A
Legal Acticonsulting
Sol·licita informació
X