Curs Superior de Tributació

Curs
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

La tributació constitueix una matèria fonamental per al desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, empresarial o professional, per això el CEF.-, al costat del seu Curs de Tributació pràctica, organitza el Curs Superior de Tributació, que amplia aquell programa per proporcionar un coneixement més ampli dels principals impostos i conceptes fiscals que integren el sistema tributari.
Al costat del IRPF, l'IVA i l'impost sobre societats, s'analitzen en profunditat altres figures tributàries, com l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions, l'impost sobre el patrimoni o els tributs locals (IBI, IAE, ICIO, plusvàlua municipal i impost sobre vehicles), a més dels principals conceptes de Dret Tributari i dels procediments tributaris.

Temari

Matèries comunes
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Conceptes generals. Base imposable. Rendiments del treball. Rendiments del capital. Rendiments d'activitats econòmiques. Estimació objectiva. Guanys i pèrdues patrimonials. Imputacions de renda. La base imposable. La base liquidable. Mínim personal i familiar. El deute tributari. Tributació familiar. Obligacions formals. Tributació de no residents.
• Impost sobre Societats. Naturalesa i àmbit d'aplicació. Esquema liquidador. El fet imposable. El subjecte passiu. La base imposable. El deute tributari. Règims especials.
• Impost sobre el Valor Afegit. Naturalesa i àmbit d'aplicació. El fet imposable. Operacions no subjectes. Exempcions. Meritació i lloc de realització. La base imposable. Tipus impositius. El subjecte passiu. Repercussió de l'impost. Deduccions i devolucions. Règims especials.
• Obligacions Fiscals i Comptables. Es resumeixen en aquest mòdul les principals obligacions formals que ha de complir un contribuent mitjà, que pugui ser subjecte passiu dels impostos estudiats anteriorment.
• Dret Tributari. Aquesta matèria realitza una anàlisi de la relació jurídic-tributària, així com dels elements que la integren, com ara el fet imposable, el subjecte passiu, la base imposable, la quota tributària, etc., amb independència d'un impost concret. S'estudiaran igualment els aspectes generals dels procediments tributaris existents en l'aplicació dels tributs.
• L'estudi de l'assignatura d'Impost sobre Successions i Donacions. resulta de gran importància, ja que una deficient planificació del patrimoni abans de la mort o una inadequada partició de l'herència poden tenir com a resultat una tributació més gran de la qual es produiria de gaudir amb un coneixement profund d'aquest Impost sobre Successions i Donacions.
• L'estudi de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats completa juntament amb l'IVA, el panorama bàsic de la imposició indirecta en el nostre sistema fiscal i gaudeix d'una àmplia repercussió en el tràfic de béns entre persones físiques no empresaris o professionals.
• De la mateixa manera, s'ha de fer una menció als aspectes bàsics de l'Impost sobre el Patrimoni, que grava el patrimoni net de les persones físiques, estant la seva tributació íntimament relacionada amb la de l'IRPF.
• Tributs Locals. Estudiarem en aquesta assignatura els principals tributs la gestió dels quals correspon a les entitats locals, destacant entre ells: Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre l'Impost de Vehicles de Tracció mecànica (IVTM), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Matèries optatives
• Introducció a la Comptabilitat financera. Per al correcte seguiment de les classes sobre l'Impost sobre societats, és imprescindible que tots els alumnes tinguin coneixements previs de Comptabilitat General. En el cas de no tenir-los, CEF ofereix aquesta matèria optativa, que es pot cursar en la modalitat presencial, en un dia extra als propis del curs superior de tributació, o bé a través de la formació en línia.
• Introducció al Dret. La matèria optativa de Dret és aconsellable per a qui no té coneixements jurídics. S'imparteix exclusivament en la modalitat online. Inclou conceptes bàsics de Dret Civil, Mercantil i Administratiu.

Destinataris

Directius, administratius, caps de comptabilitat i persones que ajuden en tasques administratives als assessors fiscals. En general, resultarà d'interès a tots els que necessitin coneixements pràctics sobre fiscalitat.

Metodologia

El curs s'ofereix en metodologia presencial i online.

Durada

Inici: abril 2022.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Unitats didàctiques. Es lliuren 6 carpetes de fulles intercanviables amb multitud de casos pràctics. Lleis Tributàries. Principals normes fiscals actualitzades bimestralment. CEFGESTIÓN. Revista mensual d'Actualització Empresarial editada pel CEF. Normacef (Internet). Base interrelacionada de legislació, jurisprudència i consultes tributàries, bibliografia, formularis i casos pràctics.
Curs Superior de Tributació
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X