Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Ciències Socials (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Ciències Socials (UOC)

Descripció

El segle XX va ser el segle de la consolidació i l'especialització de les Ciències Socials. Es van crear els Departaments, Instituts i Facultats d'Economia, Antropologia, Ciència Política, Psicologia o Sociologia. Avui, ha arribat el moment de reconèixer les sinèrgies i les herències comunes que la fase de consolidació disciplinaria tendeix a trencar. Per això, la UOC ofereix aquest Grau de Ciències Socials, que té com a referents altres propostes formatives d'Europa.

D'aquesta manera el Grau de Ciències Socials de la UOC sorgeix del diàleg entre les diferents disciplines d'aquest àmbit acadèmic. El resultat integra les singularitats de la Sociologia, la Ciència Política, l'Economia o l'Antropologia, en filtra les redundàncies i permet superar les barreres que les separen. Així, sintetitzem el millor de cada tradició en un projecte formatiu sòlid i plural, enfocat a la comprensió i l'actuació sobre els temes emergents en el món contemporani.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

La UOC: una manera diferent d'aprendre ciències socials

Aquest grau ofereix un model similar al que funciona als països capdavanters d'Europa i els Estats Units. Dota l'estudiant d'una mirada transversal i d'un coneixement plural dels marcs interpretatius i de les eines metodològiques pròpies dels àmbits que integren les ciències socials. D'aquesta manera, les competències adquirides permetran que l'estudiant tingui la flexibilitat necessària per a inserir-se en un món professional que, cada vegada més, necessita graduats amb prou recursos per a adaptar-se a les transformacions constants de la societat.

El grau de Ciències Socials de la UOC s'estructura en dos grans blocs. El primer, de 180 crèdits, és el que recull preferentment els objectius transversals i generalistes que defineixen el grau. El segon bloc, de 60 crèdits, permet fer un pas endavant en l'especialització de l'estudiant, que podrà aprofundir un dels tres grans àmbits de les ciències socials: la sociologia, la ciència política o l'economia. Això permet que l'estudiant transiti d'una formació generalista a un nivell d'especialització professional i acadèmica que el projecta envers els seus reptes formatius i professionals de futur.Competències:

Competències bàsiques generals: • Ser capaç de desenvolupar les activitats acadèmiques i professionals d'una manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt grau d'iniciativa personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.

 • Saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmics i professionals de les ciències socials.

 • Saber aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.


Competències transversals


 • Saber analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i tenir la capacitat d'aplicar els coneixements resultants a les activitats que es desenvolupin.

 • Ser capaç de comunicar-se correctament per escrit i oralment en una llengua estrangera.

 • Ser capaç de considerar diferents perspectives sobre els temes o els problemes en què es treballi, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en aquesta avaluació.

 • Saber dilucidar les particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat amb una mirada interdisciplinària.


Competències específiques:


 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de les diferents disciplines de les ciències socials com a marcs de referència per a analitzar, comprendre i explicar els processos macrosocials i microsocials de producció, reproducció i transformació social.

 • Saber qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat social i dels valors que tenen un paper central en la comprensió de la nostra societat i de nosaltres mateixos.

 • Saber interpretar les transformacions i les particularitats socioculturals en la societat contemporània tenint en compte els canvis econòmics, científics i tecnològics, i a l'inrevés.

 • Saber reconèixer els grans processos econòmics, socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.

 • Ser capaç de sostreure i generar dades rellevants en cada context de recerca amb la utilització pertinent de les eines metodològiques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials.

 • Saber generar coneixements pràctics i teòrics rellevants en el camp de les ciències socials a partir de fonts de dades primàries i secundàries de producció pròpia i aliena, aplicant-hi els instruments analítics més pertinents segons els objectius definits.


Competències pròpies de la UOC:

L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Veure més

Temari del curs

Per obtenir el títol es necessiten 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:
60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement;
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la universitat;
120 crèdits ECTS obligatoris;
48 crèdits ECTS optatius;
12 crèdits ECTS corresponents al treball final de grau (TFG).


Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits:
• Competències en tecnologies de la informació i la comunicació en les ciències socials juny
• Llengua, cultura i societat 6
• Idioma modern I: anglès / francès 6
• Idioma modern II: anglès / francès 6
• Sociologia [Mostra dels materials de l'assignatura I] i [II] 6
• Política i societat 6
• Antropologia social i cultural 6
• Introducció a l'economia 6
• Psicologia social 6
• Introducció al dret 6

Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS) Crèdits:
• Metodologia de les ciències socials juny
• Fonaments d'estadística juny
• Estadística aplicada juny
• Fonaments de la recerca qualitativa juny
• Demografia 6
• Etnografia juny
• Coneixement i mètode juny
• Història contemporània I 6
• Història contemporània II 6
• Pensament social clàssic juny
• Estructura econòmica juny
• Teories de la comunicació 6
• Geografia humana 6
• Estructura social i desigualtats [Mostra dels materials de l'assignatura I] i [II] 6
• Teoria política 6
• Gènere i societat 6
• La societat xarxa 6
• Política social 6
• Ciència i tecnologia en la societat 6
• Acció col·lectiva juny

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS):
Es triaran entre les següents assignatures: Crèdits
• Sociologia del treball 6
• Globalització i moviments migratoris juny
• Sociologia de l'educació [Mostra dels materials de l'assignatura I], [II] i [III] 6
• Sociologia de la cultura juny
• Sociolingüística 6
• Identitat, consum i vida quotidiana 6
• Història econòmica juny
• Mercats i conducta juny
• Macroeconomia 6
• Geografia econòmica juny
• Economia del treball 6
• Economia internacional juny
• Treball final de grau I 6
• Treball final de grau II 6
Veure més

Destinataris

El grau de Ciències Socials de la UOC, pioner a Espanya, està dirigit a un perfil ampli d'estudiants, ja que té un doble vessant professional:

 • Com a base àmplia i transversal en diferents àmbits del món laboral (públic i privat), forma els estudiants per a exercir com a tècnics, investigadors, professors, periodistes, analistes o consultors. També prepara per a especialitzar-se en el futur en diferents màsters de formació acadèmica segons els interessos de l'estudiant.

 • Per a professionals amb molta experiència que vulguin integrar el coneixement dels fenòmens socials en la seva activitat i, així, enriquir la seva tasca dins d'aquesta.Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català

Data Límit:

Últims dies de matrícula!

Durada

Durada: 4 anys.
Inici curs: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula!

Objetius


 • Conèixer els principals debats i problemes de les ciències socials de l'actualitat, i el valor dels coneixements i les competències de les ciències socials en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.

 • Comprendre la complexitat del món com una realitat global i poder analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.

 • Tenir coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials i una gran capacitat per a complementar i aprofundir coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.

 • Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de les ciències socials poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.

 • Tenir les bases cognitives i competencials per a desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de les ciències socials amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica.

 • Ser expert en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries sobre la realitat social.

 • Ser expert en la comprensió, la interpretació i l'avaluació dels problemes socials que són objecte d'atenció de les polítiques públiques.

 • Poder iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de les ciències socials.Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EES).

Perspectives laborals

Tècnic de l'administració pública local, autonòmica o estatal.
Tècnic de gestió d'institucions públiques (per exemple, a la universitat).
Responsable polític de l'administració local, autonòmica o estatal.
Investigador, per compte propi o no, orientat a la recerca basada en fonts estadístiques (poblacionals, econòmiques, etc.) o en metodologia qualitativa per a l'administració pública, institucions públiques o fundacions.
Analista especialitzat en l'avaluació de les polítiques públiques.
Analista especialitzat en la difusió periodística dels coneixements propis de les ciències socials.
Analista especialitzat en la realització d'estudis de mercat per al sector privat.
Analista especialitzat en l'estudi d'audiències.
Analista especialitzat el l'estudi electoral.
Consultor o assessor en la presa de decisions d'organitzacions tant del sector públic com del privat.
Consultor o assessor d'organitzacions públiques o privades en l'ús social de les TIC.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).