Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)

Descripció

Formem els professionals lingüístics i literaris per a la nova societat de la informació.

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC forma professionals de la llengua i la literatura perquè puguin treballar en diferents àmbits de la societat actual.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

El perfil del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC s'orienta cap a un ventall ampli de sortides professionals (ensenyament, edició, assessorament lingüístic, creació i crítica literàries, planificació lingüística, tecnologies lingüístiques, periodisme, traducció, logopèdia, etc.) i, des d'una perspectiva generalista, es proposa facilitar l'obtenció d'una sèrie de competències pertinents tant en l'àmbit docent com en totes les professions en les quals es requereixi la producció de textos de qualitat.

El títol de graduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat Oberta de Catalunya s'inscriu dins de la branca d'Arts i Humanitats i és l'únic totalment virtual de tot l'Estat.

Competències:

Competències transversals


 • Cerca, gestió i ús de la informació.

 • Ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i professional.

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

 • Comunicació en una llengua estrangera.

 • Resolució de problemes i formulació de preguntes.

 • Treball individual i en equip.

 • Iniciativa emprenedora.

 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

 • Compromís ètic envers els altres i reconeixement de la diversitat.


 

Competències específiques

Competències específiques de caràcter humanístic (itinerari cultural i social)


 • Coneixement de la tradició cultural pròpia en tota la seva complexitat.

 • Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.

 • Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.


Competències específiques de l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes

(itinerari literari i itinerari lingüístic) • Identificació dels antecedents teòrics i les aportacions originals en un estudi o treball sobre un text.

 • Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i la singularitza com a ciència.

 • Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.

 • Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

 • Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

 • Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.

 • Coneixement de les relacions que els diferents grups socials estableixen amb les llengües: funcions socials i funcions comunicatives.

 • Coneixement del procés de formació de les «llengües literàries» i dels estàndards moderns.

 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.

 • Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.

 • Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals. 


Competències pròpies de la UOC


 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
El grau proposat és de caràcter generalista i d'orientació professionalitzadora, de manera que comprèn tots els aspectes teòrics i aplicats associats a l'estudi de la llengua i la literatura, amb un èmfasi especial en la llengua catalana. La seva principal particularitat estructural respecte de les llicenciatures tradicionals de Filologia Catalana rau en l'articulació d'un dossier d'aprenentatge que possibilita un paper actiu de l'estudiant en el disseny del procés d'aprenentatge i en la conformació del currículum.

Els primers 120 crèdits ECTS es plantegen com a obligatoris per a tots els estudiants, i s'estructuren en:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica:
 • 36 crèdits ECTS corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement seleccionades entre les que estableix la normativa:
  • Llengua 6 crèdits ECTS
  • Lingüística 6 crèdits ECTS
  • Literatura 12 crèdits ECTS
  • Llengua clàssica 6 crèdits ECTS
  • Sociologia 6 crèdits ECTS
 • 24 crèdits ECTS corresponen a matèries comunes considerades igualment de formació bàsica o transversal per la Universitat:
  • Idioma modern 12 crèdits ECTS
  • Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6 crèdits ECTS
  • Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS
 • 60 crèdits ECTS obligatoris per a tots els graduats en Llengua i Literatura Catalanes.

El pla d'estudis proposa que, durant els primers dos cursos, els estudiants cursin tots els crèdits de matèries bàsiques, combinats amb els crèdits de la major part de matèries obligatòries.  

Els segons 120 crèdits ECTS s'estructuren en els cinc mòduls (Literatura i teoria literària, Cultura i societat, Llengua i lingüística, Professions de la llengua i Projectes), en què s'organitzen les diferents matèries, i que combinen assignatures obligatòries i optatives. L'estudiant ha de cursar aquests 120 crèdits seguint, preferentment, en aquest ordre:

 • 18 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 36 crèdits ECTS optatius dels mòduls següents:
 • Literatura i teoria literària
 • Cultura i societat
 • Llengua i lingüística
 • 6 crèdits ECTS obligatoris i, com a mínim, 12 crèdits ECTS optatius del mòdul:
 • Professions de la llengua
 • 18 crèdits ECTS obligatoris del mòdul de Projectes, amb les matèries:
 • Seminari d'estudis catalans (6 crèdits ECTS)
 • Treball de fi de grau (12 crèdits ECTS)


Tipologia:

Formació bàsica:

 •         Llengua, cultura i societat 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a l'estudi de la literatura 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a les ciències del llenguatge 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua llatina: llengua, literatura i cultura 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la literatura europea 6 crèdits ECTS.
 •         Sociologia 6 crèdits ECTS.
 •         Competències TIC en llengua i literatura catalanes 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern I: anglès / francès 6 crèdits ECTS.
 •         Idioma modern II: anglès / francès 6 crèdits ECTS.
 •         Iniciativa emprenedora 6 crèdits ECTS.

 
Assignatures obligatòries:

 •         Literatura catalana del segle XIX 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura catalana del segle XX 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua catalana: estructura i ús 6 crèdits ECTS.
 •         Estructura de les lenguas6 crèdits ECTS.
 •         Normativa de la llengua catalana 6 crèdits ECTS.
 •         Teoria de la literatura 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura catalana moderna 6 crèdits ECTS.
 •         Història de la llengua catalana 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura catalana medieval 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua catalana i tecnologies digitals 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura catalana: teoria i crítica6 crèdits ECTS.
 •         Literatura, cultura i societat a Catalunya 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua catalana: semàntica i lexicologia 6 crèdits ECTS.
 •         Seminari d'estudis catalans 6 crèdits ECTS.
 •         Treball de fi de grau I 6 crèdits ECTS.
 •         Treball de fi de grau II 6 crèdits ECTS.
 •         Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana 6 crèdits ECTS.

 
Assignatures optatives:

 •         Assessorament i serveis lingüístics * 6 crèdits ECTS.
 •         Avantguardes i literatura a Europa ia Catalunya * 6 crèdits ECTS.
 •         Dialectologia catalana * 6 crèdits ECTS.
 •         Edició de textos catalans * 6 crèdits ECTS.
 •         Estudis culturals catalans * 6 crèdits ECTS.
 •         Estudis literaris i tecnologies digitals 6 crèdits ECTS.
 •         Gènere i sexualitat en la cultura catalana * 6 crèdits ECTS.
 •         La Renaixença * 6 crèdits ECTS.
 •         Lexicografia 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura comparada 6 crèdits ECTS.
 •         Literatura i cultura catalana del Barroc i la Il·lustració * 6 crèdits ECTS.
 •         Lingüística cognitiva 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia * 6 crèdits ECTS.
 •         Llatí medieval i humanístic 6 crèdits ECTS.
 •         Llenguatge, ment i cervell 6 crèdits ECTS.
 •         Llenguatges d'especialitat i terminologia 6 crèdits ECTS.
 •         Multilingüisme i educació 6 crèdits ECTS.
 •         Narrativa catalana actual * 6 crèdits ECTS.
 •         Narrativa medieval catalana * 6 crèdits ECTS.
 •         Narratologia 6 crèdits ECTS.
 •         Poesia catalana actual * 6 crèdits ECTS.
 •         Política i planificació lingüístiques 6 crèdits ECTS.
 •         Pragmàtica i discurs 6 crèdits ECTS.
 •         Sintaxi catalana * 6 crèdits ECTS.
 •         Sociolingüística 6 crèdits ECTS.
 •         Sociolingüística catalana * 6 crèdits ECTS.
 •         Teatre català * 6 crèdits ECTS.
 •         Tecnologies del llenguatge 6 crèdits ECTS.
 •         Teoria i pràctica de la traducció 6 crèdits ECTS.
 •         Tipologia lingüística 6 crèdits ECTS.

 
(Entre totes les optatives, com a mínim 18 crèdits han de ser de matèries orientades a aspectes de la llengua, la literatura o la cultura catalanes, identificades aquí amb un *.)

Veure més

Destinataris

El grau de Llengua i Literatura Catalanes està dirigit a qualsevol estudiant que vulgui professionalitzar-se en l'elaboració o l'anàlisi de continguts lingüístics en llengua catalana dins de la societat de la informació i la comunicació. El pla d'estudis del grau de Llengua i Literatura Catalanes ofereix la possibilitat d'escollir entre tres itineraris diferents:

 • Perfil literari.

 • Perfil lingüístic.

 • Perfil cultural i social.


Aquests perfils optatius expressen l'especialització concreta a la qual poden optar els estudiants en relació amb el desenvolupament de competències avançades.

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol


 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no) anteriors al Pla de Bolonya (espai europeu d'ensenyament superior): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari de l'espai europeu d'ensenyament superior o títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Durada: 4 anys.
Inici curs: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC té com a principal objectiu proporcionar als estudiants tres capacitats bàsiques:

 • Expressar-se amb excel·lència en llengua catalana (i dominar altres llengües, que s'especificaran en el grau).

 • Conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, tant les obres clàssiques del passat com les més contemporànies, de la llengua catalana.

 • Aplicar aquestes capacitats a contextos diversos i canviants.Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El grau de Llengua i Literatura Catalanes, en funció de les competències específiques que l'estudiant opta per desenvolupar en els cursos avançats de la titulació, pot capacitar per treballar en les professions següents:

Formador en llengua, literatura i cultura catalanes.(1)

Professor de tècniques d'expressió oral i escrita.

Assessor lingüístic.

Corrector editorial.

Editor.

Escriptor.

Crític literari.

Desenvolupador d'aplicacions lingüístiques.

Tècnic en lexicografia, terminologia i neologia.

Assessor en tractaments de trastorns del llenguatge.

Tècnic de planificació lingüística.

Redactor de continguts.

Mediador cultural.

Assessor cultural.


(1) Per exercir de professor d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat cal obtenir, a més, el màster d'Educació Secundària. Per exercir de mestre d'educació primària obligatòria cal ser graduat en Educació Primària.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Llengua i Literatures Catalanes (UOC)