Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-Uvic) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Grau
On-line
Oficial / Homologat
240 Crèdits
consultar preu

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-Uvic) (UOC)

Descripció

L'objectiu principal d'aquest grau és formar professionals que dominin diverses llengües i les sàpiguen aplicar a un gran nombre d'àmbits i contextos socials i corporatius. El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades capacita per a treballar en camps molt diversos: la traducció, la interpretació, la comunicació multilingüe, i els projectes comunicatius i formatius d'empreses, institucions i organitzacions.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades l'estudiant adquireix competències en tres llengües: molt avançades en anglès, avançades en francès o alemany, i el català o el castellà com a llengua pròpia. A aquesta sòlida formació lingüística, s'hi suma la qualificació tecnològica i de gestió de la informació que exigeix avui dia l'exercici de la professió. L'interès social per la formació d'experts multilingües amb aquestes capacitats augmenta constantment, tant pel paper que tenen en la comunicació a tots els nivells, com pel creixement dels mercats de traducció i d'adaptació i localització de webs, aplicacions i productes digitals i audiovisuals.

Competències:

Competències específiques

 • Dominar la Llengua A a nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel¿lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

 • Dominar la Llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

 • Dominar la Llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.

 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, i també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.

 • Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per a conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

 • Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

 • Identificar els contextos d'inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

 • Traduir textos especialitzats.

 • Dominar les tècniques i tenir les destreses i capacitats necessàries per a fer interpretacions.

 • Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.

 • Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

 • Tenir destreses per a documentar-se i saber cercar, seleccionar i gestionar la informació.

 •  
Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els subconjunts següents:

 • 72 crèdits ECTS de formació bàsica
 • 126 crèdits ECTS obligatoris
 • 30 crèdits ECTS optatius
 • 6 crèdits de Pràctiques externes
 • 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)

Llengües A, B i C

 • La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o espanyol).
 • La Llengua B és l'anglès. En acabar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
 • La Llengua C és la llengua de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En acabar els estudis la dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals. L'estudiant pot triar com a Llengua C el francès o l'alemany.

En el moment de matricular-se per primera vegada, l'estudiant ha de triar la Llengua A i la Llengua C.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 72
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
Total 240

Tipologia:

Formació bàsica (72 crèdits ECTS):
 •         Llengua A I (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A I (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A II (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A II (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A III (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A III (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A IV (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua A IV (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua B I 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua B II 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua B III 6 crèdits ECTS.
 •         Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C I (alemany) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C I (francès) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C II (alemany) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C II (francès) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C III (alemany) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C III (francès) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C IV (alemany) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua C IV (francès) 6 crèdits ECTS.

 Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS):
 •         Anàlisi textual i traducció de la Llengua C 6 crèdits ECTS.
 •         Competències professionals 6 crèdits ECTS.
 •         Competències TIC 6 crèdits ECTS.
 •         Correcció de textos i assessorament lingüístic A 6 crèdits ECTS.
 •         Interpretació i comunicació interlingüística B-A I 6 crèdits ECTS.
 •         Interpretació i comunicació interlingüística B-A II 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la lingüística aplicada i de la traducció B-A (anglès-espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Introducció a la lingüística aplicada i de la traducció B-A (anglès-català) 6 crèdits ECTS.
 •         Lingüística contrastiva B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua i tecnologies 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua, cultura i societat (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua, cultura i societat (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Pràctiques externes 6 crèdits ECTS.
 •         Publicitat i traducció B-A (anglès-espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Publicitat i traducció B-A (anglès-català) 6 crèdits ECTS.
 •         Terminologia 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció audiovisual B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció C-A I 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció C-A II 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció de textos científics i tècnics B-A I 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció inversa A-B 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció jurídica i econòmica B-A I 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció literària B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció, literatura i cultura A 6 crèdits ECTS.

 Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)
Per escollir entre les següents assignatures
 •         Ciències i Tecnologia 6 crèdits ECTS.
 •         Cultura i societat de la Llengua C 6 crèdits ECTS.
 •         Ensenyament de la Llengua A 6 crèdits ECTS.
 •         Ensenyament de la Llengua B 6 crèdits ECTS.
 •         Eines i pràctiques de la interpretació B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Humanitats 6 crèdits ECTS.
 •         Interpretació de Conferències B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua complementària A (català) 6 crèdits ECTS.
 •         Llengua complementària A (espanyol) 6 crèdits ECTS.
 •         Pràctiques 6 crèdits ECTS.
 •         Sociolingüística 6 crèdits ECTS.
 •         Tecnologies del llenguatge 6 crèdits ECTS.
 •         Teleinterpretació B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció A-A 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció automàtica i posedición 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció de textos científics i tècnics B-A II 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció de textos humanístics i socials B-A 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció jurídica i econòmica B-A II 6 crèdits ECTS.
 •         Traducció jurídica i econòmica B-A III 6 crèdits ECTS.

Treball final de grau 6 crèdits ECTS.

Pràctiques externes
Com a part de la seva formació, l'estudiant cursarà l'assignatura obligatòria de Pràctiques externes, de sis crèdits, en què s'aplicarà la formació rebuda en el grau participant en projectes de treball.
Així mateix, la titulació compta amb una segona assignatura de pràctiques, optativa, i una assignatura de Competències professionals, en la qual s'ofereix formació en recursos i estratègies per a la inserció laboral.
Les pràctiques del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es regeixen per la normativa vigent i també es poden realitzar en l'àmbit d'un programa de mobilitat internacional.
Veure més

Destinataris

Perfils:El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades s'adreça a les persones que estiguin interessades en:

 • El món de la traducció en empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, i també en règim autònom o freelance.

 • El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç en els serveis públics, davant els tribunals, en l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.

 • La docència de llengües autòctones i estrangeres.

 • La correcció i revisió de textos i el treball editorial.

 • L'àmbit del doblatge i la subtitulació en els mitjans de comunicació i entreteniment.

 • La gestió, l'assessorament i la planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.

 • El desenvolupament de recursos i tecnologies lingüístiques per a la traducció.


Aquests estudis també s'adrecen a les persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i triïn el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua anglesa, etc.
Veure més

Requisits

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol


 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)

 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)

 • Títol universitari o assimilat

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat


 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés

 • Estudis universitaris (acabats o no) anteriors al Pla de Bolonya (espai europeu d'ensenyament superior): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari de l'espai europeu d'ensenyament superior o títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)


Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus


 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat

 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols

 • Títol universitari amb l'homologació ministerial a l'Estat espanyol

 • Experiència laboral (accés per a més grans de 40 anys)Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici: 20 de setembre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per a fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una formació lingüística molt sòlida, s'hi uneix l'adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix l'exercici rigorós de la professió.

Titulació obtinguda

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El grau proporciona els coneixements, les competències i les habilitats necessaris per a treballar en els àmbits de la traducció, la interpretació, la gestió i l'assessorament lingüístic, la comunicació corporativa, el món editorial i l'ensenyament de llengües.

Expert en traducció freelance, en agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada.

Expert en interpretació, interpretació jurada i interpretació d'enllaç, freelance, en agències i en organismes internacionals.

Expert en correcció i revisió de textos en docència, en assessoria lingüística en institucions, i en empreses o grans corporacions.

Expert en traducció per al doblatge i la subtitulació, i també en l'àmbit de les relacions públiques i el turisme.

Expert en assessoria en comunicació intercultural; responsable de departaments de comerç exterior o de relacions internacionals.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades ofereix la possibilitat d'obtenir el títol de traductor jurat o intèrpret jurat anglès-català atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-Uvic) (UOC)