Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.

La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:

 • Tècnics: substantius i processals.

 • Estratègics: organitzatius i econòmics.

 • Humans: deontològics i relacionals.


Promoció:

8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Competències:

Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial decret 775/2011. • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.

 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.

 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.

 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.

 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.


Competències pròpies de la UOC

L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • La professió d'advocat 6
 • Habilitats tècniques de l'advocat 6
 • Procés civil I 6
 • Procés penal 6
 • Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral 6
 • Procés civil II 4
 • Contractació, dret de danys i dret societari 4
 • Sistema fiscal i dret laboral 4
 • Treball final de màster 6
Assignatures pràctiques* - Crèdits
 • Despatx civil-mercantil 10
 • Despatx penal 10
 • Despatx administratiu i social 10
Assignatures optatives - Crèdits
 • Operacions de fusió i adquisició d'empreses 6
 • Empresa i mercat 6
 • Dret individual del treball 6
 • Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral 6
 • Fiscalitat a Internet 4
 • Fiscalitat internacional i duanera 4
 • Fiscalitat autonòmica i local 4
 • Sistema universal de tutela dels drets humans 4
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans 4
 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans 4
* Les  pràctiques es realitzen fent ús del teletreball (Per a matricular-se de les pràctiques s'han d'haver superat 40 crèdits del màster universitari d'Advocacia).
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:

 • Llicenciats en Dret.

 • Graduats en Dret.

 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.Requisits

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari d'Advocacia, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols:

 • Llicenciatura de Dret

 • Grau de Dret 

 • Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici curs: 21 de febrer 2018.

Objetius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:

 • El domini de les noves tecnologies (TIC).

 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.

 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.

 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).

 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Advocacia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia dóna accés a la professió d'advocat. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya.

El màster universitari d'Advocacia també facilita el compliment dels requisits d'accés al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC en qualsevol de les seves línies de recerca.

Promocions

Promoció:

8% dte. per matrícula anticipada fins el 19 de Desembre 2017.

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)