Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Descripció

Un mètode a la teva mida que et portarà tan lluny com tu vulguis arribar.Promoció:

Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.

El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:
 • Tècnics: substantius i processals.

 • Estratègics: organitzatius i econòmics.

 • Humans: deontològics i relacionals.Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat.


Competències:

Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial decret 775/2011.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.

 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.

 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.

 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.

 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

La distribució de les assignatures per tipologia i crèdits ECTS és:
 
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Tipologia:
Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
La professió d'advocat (6 crèdits ECTS).
Habilitats tècniques de l'advocat (6 crèdits ECTS).
Procés civil I (6 crèdits ECTS).
Procés penal (6 crèdits ECTS).
Procés administratiu i contenciós administratiu, i procés laboral (6 crèdits ECTS).
Procés civil II (4 crèdits ECTS).
Contractació, dret de danys i dret societari (4 crèdits ECTS).
Sistema fiscal i dret laboral (4 crèdits ECTS).
Treball final de màster (6 crèdits ECTS).

Assignatures pràctiques - Crèdits ECTS:
Despatx civil-mercantill (10 crèdits ECTS).
Despatx penal (10 crèdits ECTS).
Despatx administratiu i social (10 crèdits ECTS).

Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Operacions de fusió i adquisició d'empreses (6 crèdits ECTS).
Empresa i mercat (6 crèdits ECTS).
Dret individual del treball (6 crèdits ECTS).
Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral (6 crèdits ECTS).
Fiscalitat a Internet (4 crèdits ECTS).
Fiscalitat internacional i duanera (4 crèdits ECTS).
Fiscalitat autonòmica i local (4 crèdits ECTS).
Sistema universal de tutela dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Altres sistemes regionals de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:
 • Llicenciats en Dret.

 • Graduats en Dret.

 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.Requisits

Requisits acadèmics:

 
Per a cursar el màster universitari d'Advocacia, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols o expedits per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu: • Llicenciatura de Dret
 • Grau de Dret 
 • Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny. 


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.


Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici curs: Setembre 2017.

Durada: 1 any i mig.

Objetius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:
 • El domini de les noves tecnologies (TIC).

 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.

 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.

 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).

 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.Titulació obtinguda

Titulat oficial en Advocacia.

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia dóna accés a la professió d'advocat. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'actitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).