Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Descripció

Un mètode a la teva mida que et portarà tan lluny com tu vulguis arribar.Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017.


El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:
 • Tècnics: substantius i processals.

 • Estratègics: organitzatius i econòmics.

 • Humans: deontològics i relacionals.Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat.


Competències:

Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial decret 775/2011.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.

 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.

 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.

 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.

 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:

La distribució de les assignatures per tipologia i crèdits ECTS és:
 
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Tipologia:
Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
La professió d'advocat (6 crèdits ECTS).
Habilitats tècniques de l'advocat (6 crèdits ECTS).
Procés civil I (6 crèdits ECTS).
Procés penal (6 crèdits ECTS).
Procés administratiu i contenciós administratiu, i procés laboral (6 crèdits ECTS).
Procés civil II (4 crèdits ECTS).
Contractació, dret de danys i dret societari (4 crèdits ECTS).
Sistema fiscal i dret laboral (4 crèdits ECTS).
Treball final de màster (6 crèdits ECTS).

Assignatures pràctiques - Crèdits ECTS:
Despatx civil-mercantill (10 crèdits ECTS).
Despatx penal (10 crèdits ECTS).
Despatx administratiu i social (10 crèdits ECTS).

Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Operacions de fusió i adquisició d'empreses (6 crèdits ECTS).
Empresa i mercat (6 crèdits ECTS).
Dret individual del treball (6 crèdits ECTS).
Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral (6 crèdits ECTS).
Fiscalitat a Internet (4 crèdits ECTS).
Fiscalitat internacional i duanera (4 crèdits ECTS).
Fiscalitat autonòmica i local (4 crèdits ECTS).
Sistema universal de tutela dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Altres sistemes regionals de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:
 • Llicenciats en Dret.

 • Graduats en Dret.

 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.Requisits

Requisits acadèmics:

 
Per a cursar el màster universitari d'Advocacia, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols o expedits per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu: • Llicenciatura de Dret
 • Grau de Dret 
 • Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny. 


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.


Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici curs: 20 de setembre 2017.
Durada: 1 any i mig.

Objetius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:
 • El domini de les noves tecnologies (TIC).

 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.

 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.

 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).

 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.Titulació obtinguda

Titulat oficial en Advocacia.

Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i són avalades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que n'asseguren el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia dóna accés a la professió d'advocat. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'actitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

8% dte. per matrícula anticipada fins el 30 de juny 2017.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).