Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Descripció

El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:

 • Tècnics: substantius i processals.

 • Estratègics: organitzatius i econòmics.

 • Humans: deontològics i relacionals.


Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat.

El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.
Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
La distribució de les assignatures per tipologia i crèdits ECTS és:
Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Tipologia:
Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 • La professió d'advocat (6 crèdits ECTS).
 • Habilitats tècniques de l'advocat (6 crèdits ECTS).
 • Procés civil I (6 crèdits ECTS).
 • Procés penal (6 crèdits ECTS).
 • Procés administratiu i contenciós administratiu, i procés laboral (6 crèdits ECTS).
 • Procés civil II (4 crèdits ECTS).
 • Contractació, dret de danys i dret societari (4 crèdits ECTS).
 • Sistema fiscal i dret laboral (4 crèdits ECTS).
 • Treball final de màster (6 crèdits ECTS).
Assignatures pràctiques - Crèdits ECTS:
 • Despatx civil-mercantill (10 crèdits ECTS).
 • Despatx penal (10 crèdits ECTS).
 • Despatx administratiu i social (10 crèdits ECTS).
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 • Operacions de fusió i adquisició d'empreses (6 crèdits ECTS).
 • Empresa i mercat (6 crèdits ECTS).
 • Dret individual del treball (6 crèdits ECTS).
 • Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral (6 crèdits ECTS).
 • Fiscalitat a Internet (4 crèdits ECTS).
 • Fiscalitat internacional i duanera (4 crèdits ECTS).
 • Fiscalitat autonòmica i local (4 crèdits ECTS).
 • Sistema universal de tutela dels drets humans (4 crèdits ECTS).
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
 • Altres sistemes regionals de protecció dels drets humans (4 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:

 • Llicenciats en Dret.

 • Graduats en Dret.

 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.Requisits

Requisits acadèmics:

Per a cursar el màster universitari d'Advocacia, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols:

 • Llicenciatura de Dret

 • Grau de Dret 

 • Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Inici curs: 20 de setembre 2017.
Durada: 1 any i mig.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:

 • El domini de les noves tecnologies (TIC).

 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.

 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.

 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).

 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Advocacia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).