Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)

Descripció

Fem un pas ferm cap a una escola inclusiva: forma't per atendre a la diversitat funcional!.

Promoció:


• 8% de descompte fins al 30 juny 2016.

• Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.En el marc d'una educació inclusiva, un dels grans reptes de l'educació és poder atendre de manera adequada tots els alumnes per a poder potenciar al màxim els seus aprenentatges. És per això que l'atenció a la diversitat funcional requereix uns professionals molt ben formats i que constantment actualitzen els seus coneixements.

En aquest context, el màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció en dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge en l'àmbit educatiu.Per aquesta raó se centra fonamentalment en el següent:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa en els nens amb dificultats de l'aprenentatge i trastorn del llenguatge atenent a la diversidad des d'una escola inclusiva.

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de l'aprenentatge.

 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge.

 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.


El màster proporciona una formació eminentment pràctica, que conjuga, d'una banda, les aportacions més recents i rellevants de l'àmbit científic i, d'una altra, una visió molt centrada en l'aplicació al context professional. En aquest màster oferim  uns materials eminentment pràctiques que permeten poder aplicar els coneixements a situacions i casos concrets en contextos reals.El Màster Universitari en  Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge s'ha registrat al RUCT amb el codi 4313844. El seu pla d'estudis es va publicar al BOE número 126 (27 de maig de 2015, pàgines 45603 a 45604).Competències:Competències generals: • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

 • Capacitat per a la resolució de problemes.

 • Capacitat per a la presa de decisions.

 • Capacitat per a reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural.

 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes (professionals i de recerca).Competències transversals:
 • Aplicació crítica de les TIC en l'àmbit de les dificultats de l'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

 • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.

 • Llegir amb fluïdesa textos acadèmics i professionals en una llengua estrangera per a entendre'ls, estudiar-los o transmetre'n el contingut a altres persones.Competències específiques:
 • Capacitat per a comprendre els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars amb l'objectiu d'ajustar l'atenció educativa als nens amb dificultats de l'aprenentatge i el trastorn del llenguatge.

 • Capacitat per a identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge així com les alteracions que se'n deriven.

 • Capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • Capacitat per a identificar i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.

 • Capacitat per a dominar els mètodes de recerca relacionats amb dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.Veure més

Temari del curs

El programa del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge consta de 60 crèdits ECTS. L'estudiant té la possibilitat de cursar dues especialitats:
 •     Especialitat de Dificultats i trastorns de l'aprenentatge
 •     Especialitat de Trastorns del llenguatge i de la parla la parla

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatorias15
optatives 30
pràctiques setembre
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 •     Fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS).
 •     Processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar (5 crèdits ECTS).
 •     Bases normatives, organitzatives i curriculars d'atenció a la diversitat (5 crèdits ECTS).
 •     Pràcticum (9 crèdits ECTS).
 •     TFM (6 crèdits ECTS).

Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 •     Dificultats d'aprenentatge dels continguts curriculars (5 crèdits ECTS).
 •     Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS).
 •     Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques (5 crèdits ECTS).
 •     Adquisició i avaluació del llenguatge (5 crèdits ECTS).
 •     Trastorns de la parla i de la veu (5 crèdits ECTS).
 •     Trastorns del llenguatge oral (5 crèdits ECTS).
 •     Discapacitat sensorial i motriu (5 crèdits ECTS).
 •     Discapacitat i superdotació intel·lectual i trastorns de l'espectre autista (5 crèdits ECTS).
 •     Dèficits d'atenció i trastorns de conducta (5 crèdits ECTS).
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit?:El màster s'adreça fonamentalment a professionals de l'educació i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Per aquesta raó, l'àmbit de treball dels titulats és l'educatiu. Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça als mestres que es volen especialitzar en dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. Per això, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge en centres d'educació primària ordinaris, centres específics d'educació especial o en equips multiprofessionals com USEE, CREDA, CREDV, etc.A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment duen a terme la seva feina en equips psicopedagògics (EAP, CREDA) o departaments d'orientació. Una formació avançada en aquests àmbits els proporciona coneixements molt adequats per a l'acompliment de les seves competències i resulta d'importància crucial per a poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen de manera directa en els alumnes amb dificultats d'aprenentatge.Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals afins, amb la valoració i la intervenció de les DA (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Aquests perfils intervenen directament o indirectament en nens que presenten dificultats, tant en l'àmbit del sistema educatiu formal com en l'entorn educatiu no formal i fins i tot en àmbits més clínics.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics:

Per a accedir a estudis oficials de màster, cal tenir un títol universitari oficial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data d'inici: Març 2017.

Durada: 1 any.

Objetius

L'objectiu fonamental del màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge és oferir una formació especialitzada en la identificació i intervenció educativa en les dificultats de l'aprenentatge. Aquesta formació és fonamental sobretot per a professionals de l'educació que volen treballar en l'àmbit escolar formal, però també és de gran interès per a professionals d'àmbits d'intervenció educativa no formal i per a professionals de l'àmbit d'intervenció clínica. Per a això, se centra fonamentalment en el següent:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l'aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l'atenció educativa als nens amb dificultats de l'aprenentatge i trastorn del llenguatge.

 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de l'aprenentatge.

 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge.

 • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de l'aprenentatge.Titulació obtinguda

Una vegada superat el màster, els estudiants rebran el títol oficial de màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge per la Universitat Oberta de Catalunya. A més, en el títol constarà l'especialitat o especialitats que hagi cursat l'estudiant.

Perspectives laborals

Els llocs de treball per als quals s'especialitza el màster universitari en Dificultats en l'aprenentatge i trastorns del llenguatge són:

Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica i mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres ordinaris o centres d'educació especial, així com serveis educatius que atenen col.legis públics i privats.

Mestres en acadèmies de reforç i de reeducació.

Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs o orientadors en equips multiprofessionals, serveis educatius o departaments d'orientació d'instituts d'educació secundària.

Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs en gabinets públics o privats.

Logopedes en serveis educatius, hospitals o gabinets públics o privats.

Educadors socials en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats de l'aprenentatge i/o trastorns del llenguatge, com ara unitats d'escolarització compartida, hospitals de dia, centres d'educació especial, etc.

Promocions

• 8% de descompte fins al 30 juny 2016.

• Facilitats de pagament: Fraccionament en quotes.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (UOC)