Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari de la Mediterrània antiga - interuniversitari UOC/ UAB/UAH (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster Universitari de la Mediterrània antiga - interuniversitari UOC/ UAB/UAH (UOC)

Descripció

El màster de la Mediterrània antiga ofert entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) és un màster acadèmic d'estudis avançats en Història antiga de les civilitzacions del Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma. El màster permet a l'estudiant aprofundir en el món de les ciències de l'antiguitat , facilitant que pugui continuar incorporant-se en l'ampli sector professional relacionat amb la creació de continguts històrics o en l'itinerari curricular d'investigació, doctorat i accés a la docència universitària.

Aquest màster es presenta com una oportunitat per aprofundir en els orígens de les cultures antigues de la Mediterrània i la seva relació amb les actuals societats occidentals. Abordarem amb una perspectiva crítica el paper de la Mediterrània antiga en el món actual globalitzat atès que el coneixement de les realitats històriques, socials i culturals de la Mediterrània s'ha convertit en una necessitat emergent en l'actualitat. Per tot això, un dels principals reptes de la societat i el món acadèmic contemporani és la comprensió crítica de la diversitat de cultures i sensibilitats que van sorgir de l'àmbit geogràfic de la Mediterrània en les seves múltiples manifestacions i l'estudi de l'antiguitat com a factor fonamental de les noves realitats socioculturals generades pels processos de globalització.El màster de la Mediterrània antiga UOC-UAB-UAH pretén formar professionals que coneguin i dominin dades, procediments i tècniques d'anàlisi crítica, reflexiva i interpretativa sobre les diferents realitats culturals del món antic. La formació que proposem ha estat dissenyada per proporcionar coneixements òptims i reconeguts, assegurant l'adquisició d'habilitats i competències mitjançant les quals els estudiants podran desenvolupar idees pròpies, creatives i originals que responguin a les problemàtiques derivades de l'estudi de les realitats històriques de l'antiguitat mediterrània. Per tot això, el pla d'estudis d'aquest màster està composat per matèries que inclouen aproximacions des de perspectives històriques, arqueològiques, antropològiques i filològiques, incloent l'anàlisi de recursos relacionats amb tots els àmbits de l'activitat humana (tecnologia, religió, producció literària, concepció espacial, organització administrativa i governamental, etc ...) referits al desenvolupament de les societats antigues.Per abordar aquesta realitat cultural, geogràfica i conceptualment tan complexa com és la Mediterrània antiga, el màster ofereix la possibilitat d'aprofundir en els quatre pilars bàsics de l'antiguitat: Pròxim Orient, Egipte, Grècia i Roma; bé sigui de forma transversal a través de les assignatures troncals com específicament gràcies a l'oferta de matèries optatives que permeten aprofundir de manera més concreta en cada un d'aquests quatre àmbits. Així mateix, aquest màster té com a objectiu prioritari presentar continguts originals que s'allunyin de la tradicional i limitada forma d'entendre el món antic a partir de l'antiguitat grega i romana exclusivament. Prenent l'anterior definició com a punt de partida, posarem el focus d'atenció en els nous corrents historiogràfiques que conceben el desenvolupament de l'antic mediterrani com una suma de contribucions culturalment diverses per presentar un coneixement renovat i avantguardista sobre el món antic.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes
Veure més

Temari del curs

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
Institucions polítiques a la Mediterrània antiga (5 crèdits ECTS).
Recursos per a l'estudi i la interpretació de l'antiguitat (5 crèdits ECTS).
Patrimoni històric-arqueològic mediterrani com a recurs cultural (5 crèdits ECTS).
Centre i perifèria del món antic (5 crèdits ECTS).
Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica (5 crèdits ECTS).
Relacions internacionals i conflictes a la conca mediterrània en l'antiguitat (5 crèdits ECTS).
Treball final de màster (10 crèdits ECTS).
 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
Especialitat Egipte i Pròxim Orient
 •     Fonamentació religiosa de l'Egipte faraònic (5 crèdits ECTS).
 •     El Judaisme a la Mediterrània antiga (s. VI a.C.-VII d.C.) (5 crèdits ECTS).
 •     Retòrica de poder i imperis mesopotàmics (5 crèdits ECTS).
 •     Història cultural del Pròxim Orient i l'Antic Egipte (5 crèdits ECTS).

Especialitat Món grecollatí
 •     La societat grecoromana (5 crèdits ECTS).
 •     Història intel·lectual de Grècia i Roma (5 crèdits ECTS).
 •     El factor fenici a la Mediterrània antiga (5 crèdits ECTS).
 •     Mitologia grecollatina i interpretació històrica (5 crèdits ECTS).

Orientació de recerca * - Crèdits ECTS:
 • Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica (5 crèdits ECTS).
 • L'historiador i les fonts escrites (5 crèdits ECTS).
* Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes qualitatius per a la interpretació històrica i L'historiador i les fonts escrites.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster universitari del Mediterrani antic UOC-UAB-UAH fa especial èmfasi en una sèrie
d?enfocaments i continguts que permetran a l?estudiant:

Contrastar les perspectives de la pròpia realitat i tradició històrica amb altres realitats històriques i culturals pròpies de la koiné mediterrània.

Comprendre i valorar el patrimoni historicoarqueològic com a document històric.

Analitzar els processos històrics complexos que van protagonitzar la història del Mediterrani en l?antiguitat.

Assimilar la importància dels processos de sincretisme religiós i cultural en la construcció del Mediterrani.

Evidenciar la naturalesa de la koiné mediterrània com a resultat de la comunicació entre cultures i l?intercanvi de cultures.

Descriure les evidències històriques que permeten analitzar les realitats socioculturals de l?antiguitat, des de Sumèria i Egipte fins a la caiguda de l?Imperi Romà.

Destinataris

A qui va dirigit:

El públic potencial a qui va dirigit aquest programa formatiu de màster és el següent:

 • Arqueòlegs.

 • Titulats en Història.

 • Titulats en Humanitats.

 • Titulats en general interessats en el patrimoni historicoarqueològic del món antic.

 • Titulats en Filologia Clàssica.

 • Egiptòlegs.

 • Professionals de la gestió cultural.

 • Titulats superiors en àrees afins a l'estranger.Requisits

Requisits d'accés:

Poden accedir a estudis oficials de màster les persones següents:

1. Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol o bé un títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES que faculti per accedir a ensenyaments oficials de màster al país expedidor del títol.

2. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES que hagin obtingut l'homologació del seu títol d'ensenyament superior estranger al títol espanyol que habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.

3. Els estudiants titulats d'acord amb sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de grau i que faculten per accedir a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Durada: 1 any.
Inici: 18 octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

Els objectius del màster universitari del Mediterrani antic UOC-UAB-UAH aspiren, així, a proporcionar als titulats una formació que els permeti:

 • Formar experts amb uns coneixements històrics del món antic que els permetin comprendre el món que ens envolta i els seus orígens.

 • Formar experts en l'anàlisi i la interpretació de documentació històrica textual, visual i material

 • relacionada amb el món antic.

 • Formar professionals experts en el tractament de la conservació, documentació i difusió del patrimoni historicoarqueològic.

 • Oferir instruments que capacitin per a l'especialització en una carrera investigadora en l'àmbit de la història antiga i el patrimoni historicoarqueològic.

 • Capacitar el possible futur professorat doctor i investigador.Titulació obtinguda

Títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013.
El títol que s'obtindrà és el de màster universitari de la Mediterrània antiga UOC-UAB.

Perspectives laborals

Els estudis avançats en el camp de les ciències de l'antiguitat poden satisfer un ampli univers de perfils i sortides professionals necessaris en el nostre actual context
acadèmic, social, econòmic i polític. En aquest sentit, el màster universitari del Mediterrani antic UOC-UAB-UAH forma estudiants perquè estiguin en disposició d?actuar
amb competència en diverses activitats.

A tall d?exemple, podem esmentar:

Professionals en l'àmbit de l'arqueologia.

Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada als espais patrimonials del passat antic.

Professionals i tècnics en tasques relacionades amb la gestió del patrimoni i, especialment, amb l?activitat museística.

Perfils d?activitat professional relacionats amb l?assessoria històrica.

Professionals d?activitats laborals relacionades amb la gestió documental.

Professorat d?educació secundària o superior.

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).