Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Psicopedagogia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Màster universitari en Psicopedagogia (UOC)

Descripció

El màster de Psicopedagogia pretén formar especialistes en orientació, assessorament i intervenció psicopedagògica, en un entorn d'educació formal (centres educatius) i no formal (sociocomunitari o laboral).

S'ofereix una formació eminentment pràctica, basada en el desenvolupament de competències professionalitzadores i que apropa la realitat psicoeducativa a la universitat.

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.


El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia es caracteritza per:

• Una metodologia d'ensenyament i aprenentatge basada en projectes, que permet connectar els continguts teòrics amb la pràctica professional, atès que planteja als estudiants un problema, una situació o un repte real de psicopedagogia, al qual ha de donar resposta o proposar una solució.

• Un enfocament competencial, que situa les competències transversals o soft skills com a elements clau per a la pràctica professional, competències que necessita el professional per adaptar-se i respondre de manera efectiva als reptes i situacions que se li plantegin en el dia a dia. Aquestes competències no van estrictament vinculades a un àmbit d'intervenció sinó a la seva actuació global (per exemple, el treball en equip, la comunicació, l'ús de les tecnologies, l'autoregulació i autonomia de l'aprenentatge, l'organització i la planificació, etc.) . Això permet que el pla d'estudis d'aquest màster doni resposta a la necessitat de formar un professional que pugui intervenir per transformar i millorar la societat.

• Una vinculació directa entre els continguts del màster de Psicopedagogia i l'actualitat educativa del moment, ja que entenem que el psicopedagog, que és la persona que intervé i assessora per promoure la millora de les persones i els grups, ha de tenir una actitud crítica, pròpia i responsable davant les novetats que es produeixen diàriament en temes educatius.

Veure més

Temari del curs

Càrrega lectiva
Per a l'obtenció del títol, es necessiten 60 crèdits ECTS, que s'organitzen en diferents blocs:
• 35 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries
• 10 crèdits ECTS d'assignatures optatives
• 9 crèdits ECTS de pràctiques externes
• 6 crèdits ECTS corresponents al treball final de màster

Tipus de matèria - Crèdits:
obligatòries 35
optatives 10
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 6
total 60

Assignatures obligatòries:
• Fonaments de l'assessorament i la intervenció psicopedagògica
• Noves mirades de la psicopedagogia
• Avaluació i intervenció psicopedagògica
• Disseny d'investigació per a la intervenció psicopedagògica
• Intervenció psicopedagògica basada en evidències
• Estratègies i recursos per a la pràctica professional
• Actualitat educativa
• Pràctiques
• Treball final de màster

Assignatures optatives:
• Intervenció psicopedagògica per a la millora de la pràctica educativa (àmbit formal)
• Intervenció psicopedagògica en l'àmbit sociocomunitari
• Intervenció psicopedagògica en l'àmbit laboral
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Diagnosticar necessitats psicopedagògiques de persones, grups i organitzacions; programar accions i avaluar-les, tenint en compte diferents metodologies, instruments i tècniques, i considerant les singularitats del context on es produeix l'activitat.
Gestionar i coordinar els processos d'aprenentatge i de desenvolupament humans relacionats amb la participació de les persones en les pràctiques educatives.
Exercir la intervenció psicopedagògica, des d'una aproximació holística i integrada, per afavorir millores i solucions a una situació problemàtica identificada.
Assessorar i orientar els professionals de l'educació, i també als agents socioeducatius, en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació de processos i experiències d'ensenyament-aprenentatge, facilitant l'atenció a la diversitat i afavorint la igualtat d'oportunitats .
Dissenyar, implementar i avaluar programes, projectes, serveis i pràctiques educatives.

Destinataris

El psicopedagog és el professional capacitat per a l'orientació, l'assessorament i la intervenció educativa, que promou el desenvolupament integral de la persona, en els vessants individual i social, i el desenvolupament òptim dels processos d'aprenentatge individuals i grupals, en el marc de la millora de la realitat educativa. Aquest professional ha de conèixer i saber aplicar les estratègies i recursos transversals que li permetran intervenir, i assessorar persones i grups per tal de millorar el seu benestar.

Porta a terme funcions de prevenció, diagnòstic, desenvolupament i avaluació; de gestió i coordinació; de suport i acompanyament; d'investigació i formació en diversos àmbits com per exemple, l'escolar, el sociocomunitari i el laboral (empreses i organitzacions). Aquest professional desenvoluparà, en cada un d'aquests àmbits, competències d'investigació aplicada per tal de contribuir a la millora de la societat.

Veure més

Requisits

Per cursar el màster universitari de Psicopedagogia és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

Diplomatura de Magisteri

Grau d'Educació Infantil

Grau d'Educació Primària

Llicenciatura de Psicopedagogia

Llicenciatura o grau de Psicologia

Llicenciatura o grau de Pedagogia

Diplomatura o grau de Logopèdia

Diplomatura o grau d'Educació Social

Diplomatura o grau de Treball Social

Diplomatura o grau de Teràpia Ocupacional

Titulacions equivalents i altres titulacions afins que la Comissió de

Admissió del Màster consideri.

Veure més

Data Límit:

Últims dies de matrícula !.

Durada

Data d'inici: 18 d'octubre 2017.
Últims dies de matrícula !.

Objetius

El pla d'estudis del màster universitari de Psicopedagogia pretén formar professionals que siguin capaços d'exercir la intervenció psicopedagògica, l'orientació i l'assessorament en diferents contextos socioeducatius, utilitzant estratègies, metodologies, instruments i recursos adequats per a la millora dels individus i els grups .

Perspectives laborals

Algunes de les sortides laborals del màster:
Intervenció i assessorament a alumnes amb dificultats de l'aprenentatge
Gabinets psicopedagògics
Departaments d'orientació
Coordinador de plans d'atenció a la diversitat
Disseny, desenvolupament i avaluació de plans d'orientació
Facilitador dels processos de transició entre nivells educatius
orientació professional
Coordinador de projectes educatius, disseny i dinamització de projectes educatius en diferents entorns educatius
Equips d'assessorament psicopedagògic (només a Catalunya)
Educació d'adults
Assessor psicopedagògic en el camp de l'esport
Direcció i coordinació de programes d'educació esportiva
Assessor de programes de reinserció sociolaboral
Coordinador de programes en centres penitenciaris
Mediació i resolució alternativa de conflictes (en l'àmbit comunitari, familiar i intercultural)
Adopció (formació de famílies sol·licitants d'acolliment i adopció) ...

Promocions

Promoció:

Fraccionament del pagament en quotes.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).