Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Competències transversals millor valorades al mercat laboral

Quines son les competències transversals millor valorades?

Existeixen una sèrie de competències transversals, també anomenades soft skills, que es consideren essencials en molts sectors d'activitat i llocs de treball i, cosa que és més rellevant, estan en sincronia amb les noves necessitats i el nou panorama laboral. A continuació trobaràs algunes de les més importants.  

 • Adaptabilitat: habilitat per a treballar eficaçment en situacions diverses i amb diferents persones, acomodant-se als canvis que proposi l'organització i assumint rols i funcions que no són les que exercim habitualment. Comporta la capacitat de modificar els propis plantejaments davant noves informacions i de reaccionar positivament davant imprevistos.

 • Autonomia: capacitat de fer una tasca de manera independent, executant-la de principi a fi, sense necessitat de rebre cap ajuda o suport. Aquesta capacitat de treballar de manera autònoma no vol dir, no obstant això, que en unes certes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.

 • Competència digital: habilitat per a emprar tots els mitjans tecnològics que estan a l'abast de cadascun i adaptar-se de manera dinàmica a entorns tecnològics canviants. La destresa en l'ús d'aplicacions d'ofimàtica, el domini en la gestió de xarxes socials o els coneixements de SEU (posicionament en cercadors) són alguns dels aspectes que engloba aquesta capacitat.

 • Habilitat comunicativa: capacitat de transmetre de manera clara i sense ambigüitats les nostres idees i propostes, creant al mateix temps un clima que animi a l'interlocutor a realitzar els seus propis suggeriments. Mantenir una escolta activa, fonamentar el discurs, expressar-se amb respecte i tenir en compte als oïdors són algunes de les estratègies que garanteixen una bona comunicació.

 • Iniciativa: disposició proactiva per a prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, podríem estar ja parlant de la capacitat de creativitat i innovació.

 • Intel·ligència emocional: habilitat d'autocontrol i gestió de les pròpies emocions i, a un nivell de domini més elevat, en la capacitat per a percebre, interpretar i canalitzar les emocions dels altres mitjançant l'empatia i l'habilitat per a gestionar conflictes. Els líders amb intel·ligència emocional són capaces d'afavorir el benestar en l'entorn laboral, la qual cosa en última instància repercuteix positivament en el rendiment i la productivitat de l'equip.

 • Lideratge: capacitat de coordinar un equip de treball de manera eficaç, contribuint a la consecució dels objectius establerts i promovent el major rendiment possible de cada membre de l'equip, al mateix temps que s'afavoreix un clima de treball col·laboratiu i agradable. La persona amb capacitat de lideratge assumeix el seu rol de coordinador amb comoditat, es preocupa per motivar al seu equip i sap delegar quan és necessari.

 • Orientació a l'assoliment: competència que fa referència a la preocupació per la qualitat i per millorar el propi acompliment. La persona orientada a l'assoliment treballa tenint sempre en compte els objectius empresarials, estableix estàndards per a avaluar l'execució de les pròpies tasques i s'esforça per optimitzar recursos i reduir temps.

 • Pensament crític: capacitat d'anàlisi i avaluació de les dades i fets de manera precisa i raonada, evitant biaixos particulars i elaborant un punt de vista propi basat en la verificació de la informació. El pensament crític part del qüestionament de la realitat, cerca l'objectivitat, permet associar la informació amb el seu significat a un nivell profund i inclou la capacitat d'autocrítica.

 • Planificació i organització: disposició i habilitat per a crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents per a traçar línies d'actuació que permetin aconseguir els objectius establerts amb la màxima eficiència i eficàcia.

 • Resolució de problemes: capacitat per a enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa (identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació) definida o no per a trobar la solució.

 • Treball en equip: habilitat per a col·laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per a aconseguir un objectiu proposat. Participar com a membre integrat en un grup amb actitud cooperativa és una competència molt valorada per les empreses.