Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Com els estrangers poden accedir al mercat de treball

Accés al mercat laboral per a ciutadans de la Unió Europea

Si ets ciutadà de la Unió Europea, d'Estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa, pots accedir lliurement al mercat de treball espanyol, amb els mateixos drets que els nacionals.

Pots romandre durant tres mesos al país buscant ocupació o establint-te pel teu compte, passat aquest període, has de realitzar la teva inscripció en el Registre Central d'Estrangers i se t'expedirà un certificat de registre, sempre que compleixis amb un dels següents requisits:
 • Ser treballador a Espanya per compte aliè o per compte propi.
 • Disposar dels recursos econòmics suficients, per a tu mateix i la teva família, i tenir una assegurança de malaltia amb cobertura completa.
 • Ser estudiant matriculat en un centre reconegut, disposar dels recursos econòmics suficients per a tu mateix i la teva família i tenir una assegurança de malaltia de cobertura completa.

Xarxa Eures

Per als ciutadans de la Unió Europea existeix la xarxa EURES, el portal europeu de la mobilitat professional. Aquest portal ofereix diferents recursos als usuaris (ja siguin sol·licitants d'ocupació o empresaris) per facilitar la mobilitat laboral de les persones de països membres de la Unió Europea. Els principals serveis d'aquesta pàgina són:
 • Cercador de feines als diferents països de la UE.
 • Espai privat per poder crear el currículum vitae i gestionar les candidatures.
 • Informacions d'interès sobre l'estil de vida i el mercat de treball als diferents països.
 • Cercador d'oportunitats d'aprenentatge als diferents països.
A més, Eures té el programa de mobilitat "El teu primer treball Eures" dirigit a joves d'entre 18 i 35 anys que vulguin treballar, realitzar unes pràctiques o formar-se durant, com a mínim, 6 mesos.

A part de la pàgina web, Eures disposa també d'una àmplia xarxa de més de 850 consellers als diferents països als quals pots dirigir-te per rebre orientació sobre treballar a l'estranger.

Accés al mercat laboral per a ciutadans no comunitaris

Si ets ciutadà de països que no pertanyin a la Unió Europea, tens unes condicions diferents d'accés al mercat laboral espanyol.

Per poder treballar a Espanya, has d'estar en possessió d'un visat de residència i treball. Perquè se't pugui autoritzar la residència i el treball, s'han de complir una sèrie de requisits:
 
 • Que la situació nacional d'ocupació permeti la contractació o que l'ocupador pugui acreditar la dificultat per cobrir aquest lloc de treball mitjançant un certificat del Servei Públic d'Ocupació.
 • Que l'empresari estigui inscrit en la Seguretat Social i al dia amb els pagaments a aquesta i a l'Agència Tributària; garanteixi una activitat continuada al treballador; tingui mitjans econòmics, materials i personals per al seu projecte, i el seu contracte de treball sigui conforme amb la normativa laboral vigent.
 • Que el treballador no estigui en situació irregular a Espanya, no tingui antecedents penals i, si és el cas, posseeixi la titulació o qualificació professional exigida per exercir la professió a Espanya.

Existeixen característiques específiques per accedir al treball a Espanya per a alguns col·lectius:
 
 • Treball de professionals estrangers altament qualificats (Targeta blava UE): Si ets estranger no comunitari i vols exercir una feina pel qual es requereix una titulació superior, pots obtenir una autorització de residència temporal i treball.
 • Residència temporal i treball per a investigadors estrangers a Espanya: Si ets investigador estranger i vols realitzar la teva recerca, en el marc d'un conveni d'acolliment signat amb un organisme investigador a Espanya, pots obtenir una residència temporal i treball per a recerca. Aquesta autorització és per si vols exercir una activitat laboral de recerca. Si vols desenvolupar una activitat no laboral de recerca, hauràs de sol·licitar un visat d'estudis.
 • Contractació de treballadors estrangers no comunitaris a través de la gestió col·lectiva en origen: Els empresaris poden contractar a persones que no es trobin ni resideixin a Espanya a través d'ofertes genèriques d'ocupació. Aquestes ofertes és preferible que s'orientin cap als països en els quals Espanya hagi subscrit acords sobre regulació i ordenació de fluxos migratoris. Els empresaris han de presentar l'oferta d'ocupació a través de l'oficina d'estrangeria de la província en la qual es vagi a realitzar l'activitat laboral.

  Aquesta normativa contempla tres accions:
 • Ofertes de feina de caràcter estable.
 • Ofertes de feina de caràcter temporal
 • Visats de cerca de feina:
  • Dirigits a fills i nets d'espanyols.
  • Per a la recerca de feina limitada a certes ocupacions i àmbits geogràfics.


Si obtens el permís de residència temporal, aquest podrà ampliar-se sempre que s'ampliï també el contracte de treball.

Si tens el permís de residència a Espanya, podràs reagrupar als teus familiars quan hagis residit a Espanya durant un any i tinguis permís per fer-ho un any més.

Si estàs en possessió de la targeta blava, ets investigador o titular d'una autorització de residència de llarga durada-UE en un altre estat membre de la Unió Europea, podràs reagrupar als teus familiars des del primer moment sempre que puguis acreditar solvència econòmica per al seu manteniment.

Al portal d'immigració del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social pots trobar especificades totes les normatives referents a l'accés al mercat de treball espanyol, com també tota la documentació i tràmits necessaris.

Coneix els passos per buscar feina i totes les professions que pots exercir.