Orientació Laboral

Com els refugiats poden accedir al mercat de treball

Com accedir a una feina a Catalunya?

Segons la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret a l'asil i de la protecció subsidiària, la condició de refugiat és: "Tota persona que, a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa d'aquests temors, no vol acollir-se a la protecció de tal país, o a l'apàtrida que, mancant de nacionalitat i trobant-se fos del país on abans tingués la seva residència habitual, pels mateixos motius no pot o, a causa d'aquests temors, no vol tornar a ell, i no estigui culpable en alguna de les causes d'exclusió de l'article 8 o de les causes de denegació o revocació de l'article 9".

Si ets refugiat tens dret a sol·licitar protecció internacional a Espanya. Aquesta sol·licitud l'has de presentar a:
  • Oficines d'asil i refugi.
  • Llocs fronterers d'entrada al territori espanyol
  • Oficines d'estrangers.
  • Comissaries de policia autoritzades.
  • Centres d'internament d'estrangers.

Una vegada presentada la sol·licitud, tens dret a accedir al mercat de treball espanyol a partir dels sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. Una vegada complert el termini, pots sol·licitar la renovació de la documentació en la qual apareixerà que estàs autoritzat per treballar a Espanya.

Durant aquests sis mesos, pots realitzar diferents accions per millorar la teva ocupabilitat, i així poder trobar un lloc de treball d'acord amb la teva formació i experiència laboral prèvia:
 
  • Apuntar-te a cursos d'espanyol i català (en el cas que desconeguis l'idioma). Per a l'accés al mercat laboral és imprescindible que coneguis bé l'idioma del país, i en el cas de Catalunya, també és aconsellable que coneguis el català.
  • Inscriure't al Servei d'Ocupació de Catalunya, per així poder accedir a la formació professional per a l'ocupació que s'ofereix i realitzar cursos que t'ajudin a millorar les teves competències i et facilitin la teva futura incorporació al mercat de treball.
  • A més dels cursos d'idiomes i de la formació professional per a l'ocupació, existeix una gran varietat de cursos impartits per entitats públiques i privades als quals pots accedir per millorar la formació.
  • Homologar els estudis realitzats al país d'origen per així poder accedir a llocs de treball de la teva categoria professional o a estudis superiors.

Una vegada passats els primers 6 mesos, pots accedir al mercat laboral espanyol. Les condicions d'accés són les mateixes que per a la resta de conciutadans. En la nostra secció de Com buscar feina? trobaràs tots els passos necessaris per buscar feina i un llistat de consells perquè la teva cerca sigui efectiva. Tenir ben elaborat el currículum vitae i conèixer els diferents canals d'ocupació són dos dels aspectes clau per poder començar a buscar feina.

Pots accedir als serveis municipals i estatals, com les oficines del Servei d'Ocupació Català (SOC) per sol·licitar orientació professional. Pots contactar també amb la Xarxa Adriana, especialitzada en la inserció sociolaboral de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional o la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), que ofereix els serveis de: acolliment, atenció jurídica, atenció social, formació i ocupació i traducció. Un altre organisme al que pots acudir és l'Agència de l'ONU per als refugiats (ACNUR).

Com pot un refugiat accedir a un lloc de treball?  


Informa't sobre el mercat de treball i les seves professions, com també de les diferents vies d'accés a elles.