Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
IES Escola del Treball
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
Sol·licita informació
Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
Barcelona
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

La convalidació de les parts comunes dels diferents cicles de grau superior de la família d'informàtica, una vegada completat un d'ells, permet cursar l'altre cicle amb tan sols un any més. D'aquesta forma els dos cicles es poden cursar en un total de tres cursos.

Temari

Llistat dels mòduls que s'han de cursar

Mòdul        Nom mòdul Curs       Hores
1 Implantació de sistemes operatius Primer           198
2 Gestió de bases de dades Primer           132
3 Programació bàsica Primer           198
4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació Segon           112
5 Fonaments de maquinari Primer             99
6 Administració de sistemes operatius Segon           112
7 Planificació i administració de xarxes Primer           132
8 Serveis de xarxa i Internet Segon           112
9 Implantació d'aplicacions web Segon             84
10 Administració de sistemes gestors de bases de dades Segon           112
11 Seguretat i alta disponibilitat Segon           112
12 Formació i orientació laboral Primer             99
13 Empresa i iniciativa emprenedora Segon             66
14 Projecte d'administració de sistemes informátics en xarxa Segon           115
15 Formació en centres de treball Segon           317
 

Requisits

Amb titulació
La superació del Batxillerat Haver superat un mòdul professional 3 experimental Títol d?FP-2 o equivalent També podrà accedir-hi l?alumnat que tingui el títol de Tècnic Superior per haver superat un altre cicle formatiu de grau superior. Sense titulació
Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l?apartat anterior, tinguin més de 19 anys o bé els compleixin durant l?any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu. La prova d?accés té una part comuna i una part específica, d?acord amb el cicle formatiu. Les persones que acreditin, com a mínim, un any d?experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d?accés. Els alumnes que superin qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà poden cursar els ensenyaments que els permeten accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Els alumnes que superin qualsevo

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Formació en el centre educatiu: 1.678 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 322 hores.

Titulació obtinguda

Tècnic Superior Administració de sistemes informàtics en xarxa

Pràctiques

Si

Horari

Horari de matins
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Sol·licita informació
X