Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Oposicions
Presencial | On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Treballa per assegurar la protecció i la conservació del Mitjà Natural de Catalunya en tots els seus vessants. El Cos d'Agents Rurals neix amb l'objectiu de desenvolupar tasques de vigilància, control, protecció i prevenció integral del mig animal i forestal, i ser un cos més de policia especialitzada que treballa perquè la societat compleixi i respecti la normativa nacional i autonòmica.

GARANTIES
• Preparació donis de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Opció a assistir a classes presencials.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització front qualsevol canvi que pugui haver-hi durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari a través de la realització de proves i els test psicotécnicos. Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.
• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.
• Preparació de totes els proves físiques.
• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.

Temari

TEMARI GENERAL
La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut- d'Autonomia. La Unió Europea. El procedimient- administratiu. La funció pública.

TEMARI ESPECÍFIC
El cuerp- d'agents rurals. Procedimient- administrativ- sancionador Delictes contra el medi- ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides. Conservació entorns i espècies.
Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.
L'activitat apícola, cinegética i piscícola a Catalunya.
Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
Mitjans de prevenció d'incendis forestals. Regulació sobre l'acces- motoritzat. El Reglament- d'armes. Maquinària agrícola i forestal.
La pesca marítima i el marisque- a Catalunya. Reserves marines.
Cartografia. Geografia física de Catalunya.
Metereología.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
•Ser espanyol o pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.
•Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa.
•No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
•No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
•Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.
•Estar en possessió del permís de conduir B.
•No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.

Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X