TRIA FORMACIO

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

TRIA FORMACIO

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.Treballa per assegurar la protecció i la conservació del Mitjà Natural de Catalunya en tots els seus vessants. El Cos d'Agents Rurals neix amb l'objectiu de desenvolupar tasques de vigilància, control, protecció i prevenció integral del mig animal i forestal, i ser un cos més de policia especialitzada que treballa perquè la societat compleixi i respecti la normativa nacional i autonòmica.GARANTIES

• Preparació donis de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.

• Actualització front qualsevol canvi que pugui haver-hi durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari a través de la realització de proves i els test psicotécnicos. Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l'entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Preparació de totes els proves físiques.

• Informació a l'alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol·licituds.Veure més

Temari del curs

TEMARI GENERAL
La Constitució Espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals. La Corona. El Poder Judicial. Administracions. Estatut- d'Autonomia. La Unió Europea. El procedimient- administratiu. La funció pública.

TEMARI ESPECÍFIC
El cuerp- d'agents rurals. Procedimient- administrativ- sancionador Delictes contra el medi- ambient. Llei forestal de Catalunya. Espècies de flora protegides. Conservació entorns i espècies.
Els espais naturals protegits. Impactes ambientals.
L'activitat apícola, cinegética i piscícola a Catalunya.
Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya.
Mitjans de prevenció d'incendis forestals. Regulació sobre l'acces- motoritzat. El Reglament- d'armes. Maquinària agrícola i forestal.
La pesca marítima i el marisque- a Catalunya. Reserves marines.
Cartografia. Geografia física de Catalunya.
Metereología.

Veure més

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE

•Ser espanyol o pertànyer a un estat membre de la Unió Europea.

•Haver complert els 18 anys i no haver superat l'edat de jubilació forçosa.

•No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.

•No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.

•Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivell B de Català.

•Estar en possessió del permís de conduir B.

•No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Agent Rural de la Generalitat de Catalunya