Preparació Oposicions a Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya

1116 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Preparació Oposicions a Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya es va crear l'any 1986 i és l'únic col•lectiu professional dedicat a la defensa del medi ambient amb presència a tot el territori català. Si t'agradaria treballar en la protecció del medi ambient com a agent rural a Catalunya, aquesta és la teva oportunitat.
En MasterD tindràs una preparació personalitzada de les oposicions per a Agent Rural de Catalunya, i adaptada a les teves necessitats.
A causa de la conscienciació de la importància del medi natural, les institucions van prendre ja fa un temps la decisió d'especialitzar progressivament els agents rurals, per passar de tasques bàsicament tècniques o de gestió directa a conceptes molt més amplis de prevenció i protecció.
Els agents rurals desenvoluparan activitats relacionades amb el bon coneixement del territori i del mitjà, que es basen també en la vigilància i la inspecció, actuant en els casos d'infracció administrativa i de delicte mediambiental. En la feina diària d'un agent auxiliar rural de Catalunya hi ha quatre àmbits principals de treball:
 • Prevenció i investigació d'incendis forestals. 
 • Fauna protegida.
 • Caça i pesca. 
 • Recursos forestals; i espais naturals protegits.
Aquest curs de preparació de les oposicions al Cos d'Agents Auxiliars Rurals t'aportarà tot el necessari perquè superis amb èxit les proves d'accés a agent rural de Catalunya.
 

Temari

Les proves de les oposicions al Cos d'Agents Auxiliars Rurals de Catalunya consten de 4 fases:
Fase 1: Oposició
 • Primera prova: perfil professional i coneixements.
 • Segona prova: coneixements de llengua catalana i llengua castellana.
 • Tercera prova: personalitat.
 • Quarta prova: exercicis físics.
Fase 2: Concurs de mèrits
 • Aquesta fase no és ni obligatòria ni eliminatòria. Es valoraran tots aquells mèrits que es citin en la resolució de la convocatòria.
 • Comprovació de les causes d'exclusió mèdiques.
Fase 3: Curs selectiu
 • Té una durada de 200 hores, organitzat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Fase 4: Període de pràctiques
 • Les persones participants hauran de realitzar un període de pràctiques de 6 mesos que es fan en els serveis i les demarcacions territorials que siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants.
 
Temari Agent Rural
Si et prepares amb MasterD comptaràs amb el millor temari per a Agent Rural de Catalunya. Complet i actualitzat constantment al teu campus en format paper i online.
 • La Constitució Espanyola Unidad didáctica.
 • L'Estatut d'autonomia de Catalunya 2006. 
 • Les institucions de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.
 • L'organització de la Unió Europea.
 • L'Administració pública: concepte i principis.
 • Revisió dels actes administratius. Els recursos administratius.
 • La jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.
 • El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat de Catalunya.
 • La protecció constitucional del medi ambient.
 • El Cos d'Agents Rurals.
 • El procediment administratiu sancionador.
 • Normativa forestal estatal i autonòmica.
 • Aprofitaments forestals.
 • Espècies de flora protegida.
 • Mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa.
 • Els espais naturals protegits.
 • Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
 • La Llei de residus de Catalunya.
 • Legislació bàsica en matèria d'aigües.
 • L'activitat piscícola a Catalunya.
 • L'activitat cinegètica a Catalunya.
 • El Reglament d'armes.
 • Fauna protegida.
 • Geografia física de Catalunya.

Requisits

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea.
 • Haver complert 18 anys i no superar els 65 anys.
 • Estar en possessió del títol de batxillerat, equivalent o superior.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents.
 • No estar inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració Pública,
 • Posseir el permís de conducció de vehicles de classe B.
 • Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
 • No tenir antecedents penals.
NOVETAT: A partir de juny de 2020 s'elimina la celiaquia de les causes d'exclusió mèdica. I es limiten les causes d'exclusió mèdica de manera que només han de quedar excloses les persones malaltes de VIH, diabetis mellitus i psoriasi que presentin: 
 • Càrrega viral del VIH detectable, o que la seva situació immunitària comporti un risc d'infecció oportunista, establert pel fet de tenir una xifra de limfòcits CD4 inferior a 350 cells/ µl. 
 • Diabetis mellitus tipus 1 o diabetis mellitus tipus 2 en tractament amb insulines, complicacions microangiopàtiques i/o macroangiopàtiques avançades, que dificultin l'adequat compliment de les tasques, o un control insuficient (hemoglobines glicosilades en el darrer any per sobre del 8%) 
 • Psoriasi que, per la seva extensió i/o localització o per la seva afectació sistèmica, pugui comportar limitacions en el desenvolupament de les tasques pròpies del cos específic.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Avantatges del curs

Simulacres d'examen similars als exàmens oficials. Preparació de proves físiques: Sistema Personal Trainer 360. Sessions en directe amb el teu professor. Atenció individualitzada: Entrenador personal.
Preparació Oposicions a Agent auxiliar rural per a la Generalitat de Catalunya
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X