Curs de Auxiliar en Infermeria

1053 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs de Auxiliar en Infermeria
Sol·licita informació
Curs
Presencial
220 hores
Consulteu el preu

Descripció

Actualment l'àmbit sanitari ha avançat amb noves tècniques, aparells, i és possible que, en estar envoltats de tanta tecnologia i de tants mitjans, la nostra atenció estigui centrada en els resultats, oblidant una cosa molt important, la cara més humana dels pacients.
En aquest curs es lliuren els coneixements necessaris per desenvolupar les funcions de l'auxiliar d'infermeria, els professionals que s'encarreguen del benestar del pacient, en col·laboració i sota supervisió d'Infermeria, i en general, de totes aquelles activitats i cures que vénen a millorar la assistència i qualitat de vida de les persones.

Temari

L'ésser humà davant la malaltia (c2):
• L'ésser humà: Nivells d'organització dels éssers vius: matèria orgànica i inorgànica. Principis immediats. Classificació dels éssers vius. La cèl·lula. La teoria cel·lular. L'herència biològica. Els teixits: definició, tipus i funcions. Els òrgans, els aparells i els sistemes: definició i tipus. La posició anatòmica humana.
• Introducció a la patologia: Concepte de patologia. Terminologia mèdica. Semiologia: signes i símptomes. Concepte i tipus: febre, mareig, tos, cianosi, diarrea, restrenyiment, hemorràgies. El dolor: semiologia, tipus, situacions. Importància del dolor en determinades patologies: oncològiques, coronàries, altres. Grups de malalties: malalties infeccioses, inflamatòries, immunològiques, vasculars, traumatismes, tumors benignes i malignes, malformacions. Mecanismes de producció i manifestacions bàsiques. Procediments diagnòstics: concepte, aplicacions i preparació del pacient per a la realització d'estudis analítics, electrodiagnósticos, endoscòpics, biòpsies, proves funcionals, tècniques de diagnòstic per la imatge. Procediments terapèutics: tipus, fonament, aplicacions.
• Els medicaments: Principis generals de farmacocinètica i farmacodinàmica. Classificació dels fàrmacs. Els sistemes de distribució de fàrmacs: sistema tradicional i sistema unidosis. Els fàrmacs: formes de presentació, vies d'administració i tècniques d'administració.
• L'exploració mèdica: El protocol d'atenció i de preparació al pacient / client. Material i instrumental bàsic de les consultes de medicina interna i especialitats bàsiques: característiques, condicions de manipulació, higiene i manteniment. Posicions bàsiques d'exploració.
• Tècniques hidrotermals: Tècniques d'aplicació de fred: fred sec i fred humit. Indicacions i contraindicacions. Tècniques d'aplicació de calor: calor seca i calor humida. Indicacions i contraindicacions. Tècniques d'hidroteràpia: concepte, fonaments físics, instal·lacions i materials. Tècniques hidroteràpiques més usuals: rentats, compreses, banys, tancs i piscines terapèutiques, dutxes i raigs. Hidrologia mèdica: característiques de les aigües mineromedicinals, classificació. Indicacions i contraindicacions.
Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment (c3):
• Necessitat d'higiene: La pell: anatomia i fisiologia. Malalties més freqüents. Lesions elementals. Les ferides: classificació, cicatrització i cura. Els apòsits. Les úlceres per pressió: factors de predisposició, procés de formació, localització, mesures preventives i tractament. Els massatges: efectes fisiològics del massatge. Indicacions i contraindicacions del massatge. Tècnica general del massatge. Maniobres fonamentals: friccionar, amassar, percudir, altres. La higiene: concepte. Tipus i procediments d'higiene. Característiques de la higiene a la dutxa, bany o llit. Característiques de la higiene parcial: peus, mans, boca, cabell, barba, genitals. La recollida d'orina i excretes: material i tècniques.
• Necessitat de repòs i moviment: L'aparell locomotor: anatomia, fisiologia i patologies més freqüents. La necessitat de repòs: els ritmes biològics. Condicionament del pacient / client per al descans nocturn. La mecànica corporal: concepte i principis. Les posicions: característiques, indicacions i contraindicacions. Tècniques de col·locació. La mobilització, immobilització, la deambulació i el transport del pacient / client: tipus, indicacions, contraindicacions. Tècniques i materials.
• Higiene i moviment de pacients / clients amb necessitats especials: Cures als pacients / clients cremats. Cures als pacients / clients traumatològics. Cures als pacients / clients inconscients. Cures a altres tipus de pacients / clients.
 Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (c4):
• Necessitat de respirar: Anatomofisiologia de l'aparell respiratori. Malalties més freqüents de l'aparell respiratori. Anatomofisiologia de l'aparell circulatori: la sang, el cor, els vasos sanguinis, el sistema limfàtic. Malalties més freqüents. Els signes vitals: procediments de presa i anotació. L'oxigenoteràpia: materials i tècniques. Drenatges posturals i exercicis respiratoris. Aspiració de secrecions: material i tècnica. Cura del pacient / client traqueostomitzat. Respiració assistida: tipus de respiradors, cura del pacient / client.
• Necessitat de menjar, beure i eliminar: Anatomofisiologia de l'aparell digestiu. Malalties més freqüents de l'aparell digestiu. Alimentació i nutrició: els nutrients, els aliments, l'equilibri alimentari. El sondatge nasogàstric: indicacions, tècnica. Suport a l'alimentació del pacient / client: alimentació per via oral, alimentació per sonda nasogàstrica. Les dietes: definició de dieta, tipus de dietes. La nutrició parenteral. La nutrició enteral. Les ostomies: tipus, cura del malalt ostomitzat. Anatomofisiologia de l'aparell urinari. Malalties més freqüents de l'aparell urinari. El sondatge vesical: indicacions, tècnica. Els ènemes de neteja: indicacions, tècnica. El balanç hídric: concepte i càlcul. El control de la diüresi.
• L'aparell reproductor: Anatomofisiologia de l'aparell reproductor masculí. Anatomofisiologia de l'aparell reproductor femení. Malalties més freqüents. Mètodes de control de la natalitat. Mètodes de fertilització artificial. Fecundació, embaràs i part. L'atenció de la mare en el puerperi. Les cures bàsiques del nadó. Les atencions al pacient / client pediàtric.
• Necessitat de relació: Anatomia i fisiologia del sistema nerviós. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient / client neurològic. Anatomia i fisiologia del sistema endocrí. Malalties més freqüents. L'atenció al pacient / client diabètic. Anatomia i fisiologia dels òrgans dels sentits. Malalties més freqüents.
• El pacient / client quirúrgic: Cures preoperatòries: preparació física i psicològica. El procés quirúrgic: tipus d'anestèsia, instrumental quirúrgic bàsic. La unitat de reanimació quirúrgica. Cures postoperatòries: postoperatori immediat i postoperatori continuat. Complicacions postoperatòries més freqüents. Els drenatges quirúrgics.
• Les cures post mortem: Aspectes psicològics de la mort. Atenció als acompanyants. Condicionament del cadàver: material i tècnica.
• El pacient / client terminal: Característiques del pacient / client terminal. L'atenció al pacient / client terminal. Les unitats de cures pal·liatives: característiques, organització. L'equip multidisciplinari: funcions. L'atenció als acompanyants.
Primers auxilis (c5):
• Avaluació d'emergències: Tipus i característiques de les emergències. Valoració de les prioritats davant d'un cas d'emergència. Criteris d'avaluació d'emergència. Seqüència d'actuacions davant d'una emergència.
• Hemorràgies: Les hemorràgies. Concepte. Classificació: arterial, venosa, capil·lar, interna, externa. Actuació davant hemorràgies internes i externes. Perills del torniquet. Concepte de xoc. Signes i símptomes de xoc.
• Asfíxia i aturada cardíaca: Causes de l'asfíxia. Manifestacions. Causes de l'aturada cardíaca. Simptomatologia. Reanimació respiratòria. Ventilació artificial sin aparells. Ventilació artificial amb aparells. Reanimació cardíaca: massatge cardíac extern. Reanimació combinada. Posició lateral de seguretat.
• Traumatismes: Traumatismes cranioencefàlics. Definició. Classificació. Traumatismes de parts toves: ferides tancades, ferides obertes. Tipus d'apòsit i embenat. Tipus de traumatismes de l'aparell locomotor: directes, indirectes, forces de torsió, fractures patològiques, fractura oberta, fractura tancada. Concepte d'esquinç i luxació. Immobilització: embenats i fèrules. Lesions de columna vertebral: tipus, mecanismes de producció, signes i símptomes. El pacient politraumatitzat: concepte. Àrees d'especial interès en la valoració del pacient politraumatitzat.
• Cremades: Concepte de cremada. Causes. Valoració de la gravetat segons l'extensió, profunditat, localització i altres factors. Tractament bàsic. Lesions per electricitat. Tipus de cremades. Cremades per substàncies químiques (àcids i alcalins). Tractament immediat i seqüència d'actuació. Complicacions de les cremades: infeccions i deshidratacions.
• Lesions per excés de fred: Factors que afavoreixen les lesions per fred. Signes i símptomes de la hipotèrmia global. Tractament del pacient amb hipotèrmia global. Congelacions. Signes i símptomes.
• Anafilaxi: Concepte i fisiopatologia del xoc anafilàctic. Causes de la anafilaxi. Signes i símptomes del xoc anafilàctic. Actuació davant un xoc anafilàctic: pacient conscient, pacient inconscient.
• Intoxicacions: Concepte de tòxic. Via d'intoxicació. Mesures generals. Principi de protecció. Intoxicació per inhalació. Intoxicació per absorció. Intoxicació per ingesta. Toxoinfección alimentària.
• Picades i mossegades: Picades d'insectes. Manifestacions i tractament. Lesions produïdes per animals verinosos. Actuació urgent davant d'una mossegada d'un animal verinós. Ferides punxants per animals marins. Ferides causades per animals domèstics.
Higiene del medi hospitalari i neteja del material (c6):
• Introducció a la microbiologia: Característiques bàsiques dels principals bacteris, virus, fongs i altres microorganismes o paràsits que infecten l'home.
• La infecció: La cadena epidemiològica. Principals malalties transmissibles: agent causal i formes de transmissió. Formes de prevenció: mètodes i estratègies. Accions de control sobre les malalties infeccioses. Accions sobre els mecanismes de transmissió. Neteja de material i estris: Neteja de material sanitari: principis bàsics. Procediments de neteja dels diferents tipus de materials i estris: vidre, metàl·lic, plàstic, tèxtil, de precisió, un sol ús, altres. Neteja d'aparells i carros de cures. Criteris de verificació i condicionament.
• Desinfecció de material: Principis bàsics de: desinfecció, desinfectant, asèpsia, antisèpsia i antisèptic. Procediments físics i aplicacions: ebullició, radiacions ultraviolades, ultrasons, filtres de flux laminar. Procediments químics i aplicacions: loció, immersió, polvorització, aerosols.
• Esterilització: Principis bàsics. Sistemes d'embalatge del material per a l'esterilització. Mètodes físics: calor humida, calor seca, radiacions ionitzants. Mètodes químics: òxid d'etilè, glutaraldehid activat. Mètodes de control de l'esterilització: controls biològics, físics i químics. Les centrals d'esterilització i desinfecció: organització i equips.
• Les infeccions nosocomials: La infecció hospitalària: concepte, causes que l'afavoreixen, fonts de les infeccions hospitalàries, mesures generals de prevenció. Malalties susceptibles d'aïllament. L'aïllament: tipus i tècniques. Tècniques d'higiene hospitalària: rentat de mans, col·locació de gorra, mascareta, guants, peücs i bata. L'eliminació de les deixalles: materials, protocol d'actuació. Normativa específica.
• Les mostres biològiques: Tipus. Característiques. Tècniques de recollida i condicions de transport de mostres: sang, orina, excrements, esput, vòmits, LCR, altres.
• La unitat del pacient / client: Estructura i composició d'una unitat del pacient / client. Condicionament i manteniment de la higiene entorn al pacient / client. El llit hospitalari: tipus i accessoris. Tècniques de fer el llit.
• L'acollida i comiat del pacient / client: Admissió i alta del pacient / client: ingrés normal, trasllat entre diferents unitats, ingrés per urgències, alta programada i alta voluntària. Els protocols d'atenció en l'acollida i l'acomiadament.
Pràctiques de l'auxiliar d'infermeria

 

Destinataris

Aquest curs va dirigit a persones amb vocació per ajudar els altres, perquè aquesta vocació pugui convertir-se en la seva professió, que podran desenvolupar en clíniques privades, centres geriàtrics, hospitals, clíniques dentals, etc.

Requisits

No cal cap requisit per a accedir a aquest curs i poder obtenir la titulació final.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

6/7 mesos

Titulació obtinguda

Certificat o diploma.

Pràctiques

A més de les classes pràctiques impartides a les nostres aules, el centre ofereix també, a petició dels alumnes, coordinar 100 hores de pràctiques voluntàries.

Avantatges del curs

Disposem de l'avantatge que les empreses ens coneixen com a centre de formació professional i en ocasions, quan precisen de la contractació de personal qualificat, es posen en contacte amb nosaltres.

Lloc on s'imparteix el curs

C / Moianès, 50-bis, 1r 1a 08014 Barcelona C / Doctor Zamenhoff, 3 baixos 43001 Tarragona
Curs de Auxiliar en Infermeria
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X