Celador de l'ICS

Oposicions
Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Modalitat: Semi-presencial a Granollers.

Passant les oposicions de celador podràs treballar en els diferents centres catalans de l'Institut Català de la Salut desenvolupant funcions d'atenció i trasllat de malalts (també mobiliari), vigilància de les plantes i l'edifici, cooperar en les tasques en les quals sigui necessària la presència d'un home, complir amb les jornades de guàrdia, entre unes altres.

GARANTIES
• Preparació des de la teva casa i amb l'ajuda de personal especialitzat en la matèria.
• Textos revisats i actualitzats.
• Assistència personal, ja sigui per correu, fax o telèfon, durant tot el període que durin els estudis, resolent tots els dubtes que puguin sorgir durant els mateixos.
• Cada unitat didàctica disposa d'acte-avaluacions que permeten seguir l'evolució de l'alumne.
• Actualització davant qualsevol canvi que pogués produir-se durant el període de formació.
• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l'alumne en el temari i els tests psicotécnicos. Simulacres de proves.
• Informació a l'alumne de les convocatòries mitjançant diversos mitjans.

Temari

• Parteix I:
- Constitució Espanyola.
- Llei General de Sanitat.
- Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.
- Drets i deures fonamentals constitucionals.
- Drets i deures del Ciutadà.
- Organització de l'Institut Català de la salut.
- Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'I.C.S.

• Parteix II:
- Drets i deures dels Celadores de l'I.C.S.
- Funcions pròpies de la categoria de Celador.
- Atenció a l'administrat: Acolliment i Informació.
- Engegada i atur d'instal·lacions bàsiques.
• Introducció a la informàtica.

Destinataris

REQUISITS DE L'ALUMNE
• Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors segons la llei.
• Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l'edat de la jubilació forçosa.
• No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'execució de les seves funcions.
• No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
• Estar en possessió del Certificat Escolar.
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de l'Administració Pública.
• Nivell A de Català.
* Preparació de totes les proves (teòrica, psicotécnica, personalitat, entrevista personal) donis del primer dia.
Celador de l'ICS
TRIA FORMACIO
Campus i seus: TRIA FORMACIO
TRIA FORMACIO
C/ Indústria, 47 baixos 08402 Granollers (Barcelona)
Cursos més populars
X