Curs de Comptabilitat avançada

Curs
Presencial | On-line
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

El curs pretén aprofundir en l'estudi de la comptabilitat financera i de societats d'acord amb els nous principis i exigències del Pla General Comptable.
A més s'estudiarà la rendibilitat, liquiditat i solvència de les empreses mitjançant l'anàlisi dels comptes anuals, i en particular els nous documents comptables exigits a partir de 2008 com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova normativa comptable.

Temari

Comptabilitat financera
• El marc conceptual del nou Pla General Comptable.
• El concepte de valor raonable.
• Els grups 8 i 9. Despeses i ingressos imputables al patrimoni net.
• L'immobilitzat. Els actius intangibles.
• L'arrendament financer i l'arrendament operatiu.
• Instruments financers. Registre i valoració.
• Existències i ingressos per vendes. Les prestacions de serveis.
• La comptabilització dels impostos. Les diferències temporànies.
• Els deterioraments de valor.
• La realització del tancament comptable a l'empresa. Comparativa amb la normativa actual.

Comptabilitat de societats
• Constitució de societats. Ampliació i reducció.
• Aportacions no dineràries.
• Accions pròpies.
• Les combinacions de negocis en el nou PGC.
• La liquidació i extinció de la societat.
• El repartiment de beneficis.
• Els negocis conjunts.
• Les operacions intragrup.

L'anàlisi financer
• Els comptes anuals. Models.
• Anàlisi del balanç i del compte de pèrdues i guanys.
• Anàlisi i diagnòstic financer de l'empresa.
• L'estat de canvis del patrimoni net (ECPN).
• L'estat de fluxos d'efectiu (EFE).

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que acreditin tenir coneixements de comptabilitat financera i vulguin aprofundir en l'estudi d'aquesta disciplina, així com a antics alumnes del CEF que hagin superat anteriorment el Curs de Comptabilitat Pràctica, tot això adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat.

Objectius

Aprofundir en l'estudi de la Comptabilitat Financera i de Societats d'acord amb els nous principis i exigències del Pla General Comptable. A més estudiarem la rendibilitat, liquiditat i solvència de les empreses mitjançant l'anàlisi dels comptes anuals, i en particular els nous documents comptables exigits a partir de 2008 com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova normativa comptable.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

Promocions, beques i descomptes
15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Els alumnes rebran: Pla General de Comptabilitat. Revista CEFGESTIÓN (Revista mensual d'Actualització Empresarial editada pel CEF.-).
Curs de Comptabilitat avançada
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X