CEF Centro de Estudios Financieros

Curs de Comptabilitat avançada

CEF Centro de Estudios Financieros

Curs
Presencial | On-line
consultar preu

Descripció

El curs pretén aprofundir en l'estudi de la comptabilitat financera i de societats d'acord amb els nous principis i exigències del Pla General Comptable.

A més s'estudiarà la rendibilitat, liquiditat i solvència de les empreses mitjançant l'anàlisi dels comptes anuals, i en particular els nous documents comptables exigits a partir de 2008 com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova normativa comptable.

Temari del curs

Comptabilitat financera
• El marc conceptual del nou Pla General Comptable.
• El concepte de valor raonable.
• Els grups 8 i 9. Despeses i ingressos imputables al patrimoni net.
• L'immobilitzat. Els actius intangibles.
• L'arrendament financer i l'arrendament operatiu.
• Instruments financers. Registre i valoració.
• Existències i ingressos per vendes. Les prestacions de serveis.
• La comptabilització dels impostos. Les diferències temporànies.
• Els deterioraments de valor.
• La realització del tancament comptable a l'empresa. Comparativa amb la normativa actual.

Comptabilitat de societats
• Constitució de societats. Ampliació i reducció.
• Aportacions no dineràries.
• Accions pròpies.
• Les combinacions de negocis en el nou PGC.
• La liquidació i extinció de la societat.
• El repartiment de beneficis.
• Els negocis conjunts.
• Les operacions intragrup.

L'anàlisi financer
• Els comptes anuals. Models.
• Anàlisi del balanç i del compte de pèrdues i guanys.
• Anàlisi i diagnòstic financer de l'empresa.
• L'estat de canvis del patrimoni net (ECPN).
• L'estat de fluxos d'efectiu (EFE).
Veure més

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que acreditin tenir coneixements de comptabilitat financera i vulguin aprofundir en l'estudi d'aquesta disciplina, així com a antics alumnes del CEF que hagin superat anteriorment el Curs de Comptabilitat Pràctica, tot això adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat.

Objectius

Aprofundir en l'estudi de la Comptabilitat Financera i de Societats d'acord amb els nous principis i exigències del Pla General Comptable. A més estudiarem la rendibilitat, liquiditat i solvència de les empreses mitjançant l'anàlisi dels comptes anuals, i en particular els nous documents comptables exigits a partir de 2008 com a conseqüència de l'entrada en vigor de la nova normativa comptable.

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA. Formació continuada per auditors: Aquest títol és vàlid com a formació continuada per auditors de comptes (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d'auditoria de comptes, i d'acord amb la Resolució de l'ICAC de 29 d'octubre de 2012).

Promocions

Promocions, beques i descomptes

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Presencial: Presencial 1.340 euros. Online: 1.130 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Els alumnes rebran: Pla General de Comptabilitat. Revista CEFGESTIÓN (Revista mensual d'Actualització Empresarial editada pel CEF.-).
També et recomanem aquests cursos