Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat

1092 Persones estan visitant aquest curs
Preu 7.575 €
Sol·licita informació
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
Semi-presencial
Barcelona
60 crèdits
Preu 7.575 €

Descripció

El Reial Decret d'Ensenyaments Universitaris requereix que les Facultats elaborin programes de Postgrau o Màster amb un perfil acadèmic -professional que completin , si escau , la formació universitària que demanden els alumnes . La proposta d'aquest Màster en Auditoria i Comptabilitat vol contribuir a aquesta formació integral dels alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU .

El Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat té com a finalitat la formació pràctica d'especialistes en el camp de l'auditoria , que els permeti afrontar , de la manera més eficaç i fonamentada , la direcció o realització d'auditories d'empreses de qualsevol tipus o dimensió , i això a través d'un important i variat elenc de matèries relacionades amb l'auditoria de comptes i la comptabilitat .

El programa té com a finalitat que l'alumne adquireixi una formació avançada , de caràcter especialitzat i multidisciplinari , orientada a l'activitat professional especialitzada en Auditoria de Comptes segons el que preveu el RD 861/ 2010. El disseny del programa formatiu és el resultat global de conjugar amb coherència diversos elements , complementaris i irrenunciables , específicament concebuts per assolir els objectius / competències que ha d'assolir l'alumne , entenent per aquestes el conjunt de coneixements ( saber) , habilitats ( saber fer específic ) i actituds ( saber fer comú o saber estar ) , així com la capacitat per mobilitzar i integrar tot això per exercir adequadament les seves funcions i activitats .

objectius generals

L'objectiu general d'aquest Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat és oferir a l'alumne un coneixement de les diferents àrees , matèries i tasques que conflueixen en l'àmbit de l'auditoria per tal de facilitar la seva activitat professional . Aquest objectiu és coherent amb els de la Universitat Abat Oliba CEU , en tractar de reforçar unes competències específiques , en l'àmbit comptable i especialment pel que es concreta en l'auditoria de comptes .

L'orientació professional del màster és consubstancial amb el seu caràcter crític i participatiu , propi de l'àmbit de les decisions en les empreses i de l'obligatorietat i conveniència de les empreses d'auditar , però també amb els principis de la Universitat en tant que aspira a promoure el lideratge en la presa de decisions amb base en profunds coneixements sobre la matèria comptable i el desenvolupament d'aptituds per identificar, diagnosticar i solucionar problemes a partir d'un esperit crític i la capacitat de discerniment que proporcionen els coneixements comptables per a interpretar la informació a l'empresa .

En acabar aquest màster , l'alumne haurà adquirit els coneixements i habilitats que la societat i les organitzacions requereixen del professional de la comptabilitat i l'auditoria . És a dir , que tingui una formació sòlida de les eines i pràctiques en l'àrea de l'auditoria .

Per a l'assoliment d'aquest objectiu , els principals elements que componen el disseny curricular del programa formatiu del Màster en Auditoria i Comptabilitat, és a dir , les seves matèries i les seves activitats formatives , així com les metodologies docents i d'avaluació , s'han orientat per a aquesta finalitat . Finalment , convé aclarir que l'orientació del títol del màster és clarament per a professionals .

objectius específics

    Comprendre amb suficient profunditat la normativa comptable aplicable en l'empresa, nacional i internacional sobretot pel que fa a interpretació i aplicació pràctica .
    Conèixer l'operativa i protocol en la realització de l'auditoria de comptes . Desenvolupament i aplicació de la Llei d'auditoria .
    Ser capaç d'emetre una opinió sobre l'estat financer i econòmic d'una empresa , basat principalment en la informació comptable .
    Poder desenvolupar l'activitat de l'auditor fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades , que li permetin prendre complexes decisions de forma òptima i informada .
    Poder desenvolupar les habilitats necessàries que li permetrà afrontar la seva carrera professional en les àrees d'auditoria i comptabilitat .
    Estar capacitat per fer front als nous reptes plantejats per la nova normativa referent a l'àmbit de l'auditoria i la regulació comptable , dins de l'entorn econòmic de cada moment en el qual es troba immersa l'entitat.
    Arribar a ser un professional , emprenedor i reflexiu , sensible a la diversitat i conscient de la seva responsabilitat professional i personal cap a la societat i l'economia .

Tipologia i horari

La tipologia d'ensenyament del Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat , és la semipresencial , amb sessions d'assistència i seguiment obligatori per part de l'alumnat els divendres de 16:00 h a 21:00 h . Així mateix , per al seguiment tutorial , l'alumnat disposarà d'atenció personalitzada del professorat per mitjà d'eines informàtiques de suport a la docència ( CampusNet ) durant tot el curs . L'horari de les pràctiques és a convenir amb els centres de pràctiques .

oportunitats professionals

L'alumne o alumna que obté el títol oficial ' Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat per la Universitat Abat Oliba CEU ' .

El màster té un indubtable interès professional , donada la varietat de matèries que abasta , comprensives de l'ampli espectre que comprèn l'auditoria , ja que l'auditor no només efectua una revisió de comptes per tal de verificar el compliment de la normativa comptable , sinó que emet un judici sobre l'empresa des del punt de vista financer i econòmic . Com a conseqüència d'això , ha de conèixer l'empresa en profunditat des de tots els punts de vista .

Perquè l'activitat econòmica i empresarial funcioni de forma correcta és fonamental i imprescindible la figura de l'auditor de comptes , que compleix una funció d'interès públic tal com ha establert la Comissió Europea .

L'auditor requereix per realitzar-la una àmplia i completa formació però a més un compromís ètic que li facultin per emetre una opinió sobre l'empresa , sobre la seva realitat econòmica i financera sobre la qual es fonamenta la presa de decisions .

El Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat vol contribuir decisivament a un increment dels habitualment limitats coneixements en matèria comptable que s'imparteixen en els graus en Administració i Direcció d'Empreses i similars , de manera que les competències que desenvolupa són pròpies del nivell de màster avançat , i en particular en un àmbit especialitzat com ho és l'auditoria de comptes . A més , es complementa amb l'aplicació d'aquests coneixements a l'anàlisi i la resolució de casos pràctics i situacions similars a les que es puguin presentar en l'activitat professional . Per a això s'empra una metodologia participativa , amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades en tot moment a la realitat de l'empresa , així com un treball final de curs amb el qual es pretén desenvolupar la capacitat de sistematitzar els elements que han servit de referència en el desenvolupament de les matèries així com el seu plantejament i comunicació de la manera més reeixida possible .

Amb la superació del programa s'arribarà a un nivell acadèmic que faciliti l'aplicació, de manera continuada i autònom , de l'exercici de l'activitat professional d'auditor de comptes i altres treballs relacionats amb l'àmbit comptable.

Temari

Per facilitar l'aprenentatge de les matèries que integren cada mòdul, els seus continguts han estat distribuïts en diferents assignatures seqüenciades i distribuïdes temporalment al llarg del període d'impartiment del màster. Així doncs, el contingut d'algunes de les assignatures que inclouen matèries professionals han estat subdividides en blocs de contingut que s'han de cursar, i superar, en l'ordre que indica la seva denominació, a fi de garantir que l'aprenentatge progressiu de l'alumne es realitzi en condicions òptimes.
El programa està dividit en tres mòduls presencials. La distribució de crèdits per mòduls és la següent:

Mòdul d'Auditoria
Mòdul de Comptabilitat 
Mòdul d'altres matèries comptables 

Tots els mòduls d'auditoria (primer o segon semestre) amb inici al mes de Setembre i fi al desembre i inici al febrer i fi al maig, respectivament.
La seqüència temporal del pla d'estudis és la següent:

Mòdul d'auditoria (primer i segon semestre) amb inici al mes de setembre i fi al desembre, i amb  inici al febrer i fi al maig, respectivament.
Mòdul de comptabilitat desenvolupat durant el primer i segon semestre del curs.
Mòdul d'altres matèries comptables desenvolupat durant el segon semestre.

Destinataris

Els candidats al Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a unBachelor's degree del sistema anglosaxó).
El Màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i Diplomats en Ciències, de manera que puguin aconseguir un nivell de coneixements relacionats amb l'auditoria i comptabilitat de nivell avançat, que els hi facilitin la seva activitat i progrés professional, dintre de l'activitat d'auditoria de comptes, principalment, però també en llocs de responsabilitat comptable en empreses.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Els processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació, previstos en els mòduls que composen aquest màster, es basen en una Metodologia Activa d'Ensenyament, que s'orienta a fomentar la màxima particip

Durada

El programa del màster es desenvolupa al llarg de deu mesos, d'octubre a juliol.

Objectius

L'objectiu general d'aquest Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat és oferir a l'alumne un coneixement de les diferents àrees, matèries i tasques que conflueixen a l'àmbit de l'auditoria amb
Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Campus i seus: Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Sol·licita informació
X