Curs de Comptabilitat pràctica

1021 Persones estan visitant aquest curs
entre 250 € i 500 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs de Comptabilitat pràctica
Sol·licita informació
Curs
Presencial | On-line
Barcelona
entre 250 € i 500 €

Descripció

El curs pretén proporcionar als assistents una formació pràctica en comptabilitat que els permeti comprendre com es realitzen i formulen els estats financers a partir de les anotacions comptables. Sense necessitat de coneixements previs, l'alumne que realitzi aquest Curs dominarà al final del mateix els fonaments de la comptabilitat i la normativa en la qual es recolza.
El Curs es realitza aplicant el Pla General Comptable en vigor des de l'1 gener del 2008.

Temari

L'alumne de presència tindrà una càrrega de treball, individual o en grup, similar a la d'hores de classe; aquest esforç haurà redoblarlo l'alumne de distància per aconseguir idèntics resultats.
Cada epígraf va acompanyat d'exemples il·lustratius i d'una col·lecció de supòsits pràctics, simuladors de la realitat empresarial.
Comptabilitat i mètode comptable
• Concepte i objectius de la comptabilitat financera.
• El patrimoni empresarial.
• Els comptes.
• El mètode comptable.
• Introducció al concepte de resultat i la seva incidència en el patrimoni.
Obligacions en matèria comptable de les empreses espanyoles
• Pla General de Comptabilitat i Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses.
• Obligacions legals relatives a la comptabilitat dels empresaris.
Compres i despeses
• Notes preliminars: comptes que les designen i incidència en els comptes anuals.
• Concepte i registre comptable de les despeses.
• Subgrup 60. Compres.
• Subgrup 61. Variació d'existències.
• Subgrup 62. Serveis exteriors.
• Subgrup 63. Tributs.
• Subgrup 64. Despeses de personal.
• Subgrup 65. Altres despeses de gestió.
• Subgrup 66. Despeses financeres.
• Subgrup 67. Pèrdues procedents d'actius no corrents i despeses excepcionals.
Vendes i ingressos
• Concepte i registre comptable dels ingressos.
• Subgrup 70. Vendes de mercaderies, de producció pròpia, de serveis, etc.
• Subgrup 71. Variació d'existències.
• Subgrup 73. Treballs realitzats per a l'empresa.
• Subgrup 74. Subvencions, donacions i llegats.
• Subgrup 75. Altres ingressos de gestió.
• Subgrup 76. Ingressos financers.
• Subgrup 77. Beneficis procedents d'actius no corrents i ingressos excepcionals.
Aplicació del principi de meritació
• Introducció.
• Ajustaments per periodificació.
• Interessos meritats i no vençuts.
El resultat de l'exercici
• Notes fonamentals sobre el concepte de resultat de l'exercici.
• La regularització: determinació del resultat comptable
• Diversos paràmetres d'regularització.
El cicle comptable
• Concepte i seqüència del cicle comptable.
• Casos pràctics.
Immobilitzat material. Inversions immobiliàries. Actius no corrents mantinguts per a la venda
• Introducció.
• Normativa aplicable a l'immobilitzat material.
• Formes d'adquisició de l'immobilitzat.
• Notes sobre la valoració de l'immobilitzat material.
• Amortitzacions.
• Pèrdues per deteriorament de valor.
• Alienació de l'immobilitzat material.
• Inversions immobiliàries.
• Actius no corrents mantinguts per a la venda.
Immobilitzat intangible
• Concepte i criteris exigits per al seu reconeixement comptable.
• Normativa aplicable.
• Adquisició, amortització, pèrdues per deteriorament de valor i venda d'immobilitzats intangibles.
• Anàlisi de les diferents comptes.
Arrendaments
• Introducció
• Normativa aplicable.
• Arrendament financer o leasing.
• El contracte de lloguer o rènting.
• Contracte de venda amb arrendament financer posterior o surt & lease-back
• Classificació dels contractes com a arrendament financer i arrendament operatiu
• Breu referència al PGC de PIMES.
L'Impost del Valor Afegit
• Regulació.
• Concepte.
• Subjecció i exigència.
• Neutralitat impositiva. IVA suportat i IVA repercutit.
• Càlcul de l'impost i base imposable.
• Tipus de gravamen.
• Registre comptable de l'IVA.
existències
• Concepte.
• Classificació.
• Registre comptable.
• Valoració inicial.
• Valoració posterior.
Instruments financers: actius financers
• Concepte d'instrument financer.
• Tipus d'instruments financers.
• Actius financers.
• Categories d'actius financers.
• Instruments financers: passius financers
• Introducció.
• Normativa aplicable.
• Definició i delimitació del concepte de passiu financer.
• Classificació dels passius financers.
• Passius financers a cost amortitzat.
Instruments de patrimoni propi
• Concepte de patrimoni net.
• Plasmació del patrimoni net en el balanç.
• Apartat A-1) Fons propis.
• Apartat A-2) Ajustos per canvis de valor.
• Apartat A-3) Subvencions, donacions i llegats.
• Consideració de certs fons propis com passius.
• El patrimoni net a efectes mercantils.
Subvencions, donacions i llegats
• Introducció.
• Normativa aplicable.
• Subvencions, donacions i llegats a l'explotació.
• Subvencions, donacions i llegats de capital.
• Subvencions no fermes o condicionades.
• Subvencions de socis i propietaris.
• Tractament de les subvencions en el Pla General de petites i mitjanes empreses.
Provisions i contingències
• Concepte de provisions.
• Contingències.
• Les provisions en el PGC de PIMES.
moneda estrangera
• Introducció.
• Transaccions en moneda estrangera.
• Partides monetàries i no monetàries.
• Partides monetàries.
• Partides no monetàries
• Conversió a la moneda de presentació.
Impost sobre beneficis
• Introducció.
• Estructura de l'Impost sobre Societats.
• Càlcul i comptabilització de la despesa meritada per l'Impost sobre Societats.
• Diferències entre el resultat comptable i la base imposable.
• Diferències permanents.
• Diferències temporànies.
• Diferències temporànies originades per ingressos i despeses registrats directament en patrimoni net.
• Tractament de la despesa per l'Impost sobre Societats en PIMES.
Els comptes anuals de l'empresa
Notes preliminars.
Dates límit dels estats financers i llibres obligatoris.
Límits dels comptes anuals.
Estructura i normes d'elaboració dels comptes anuals.
El compte de resultats.
L'estat de canvis en el patrimoni net.
L'estat de fluxos d'efectiu
La memòria.

Destinataris

Curs dirigit a un ampli col·lectiu de persones que necessita conèixer la terminologia comptable en el seu quefer diari i a totes aquelles amb responsabilitat d'empreses que van a rebre la informació comptable per a la presa de decisions.
 

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Titulació obtinguda

La superació del Curs condueix a l'obtenció d'un títol propi universitari de la Universitat a Distància de Madrid, UDIMA.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional. Unitats didàctiques. Es lliuren 1 llibre i 1 carpeta de fulls intercanviables que combinen els coneixements teòrics i els casos pràctics. Pla General de Comptabilitat. Revista CEFGESTIÓN. Revista mensual d'actualització empresarial editada pel CEF.
Curs de Comptabilitat pràctica
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X