Màster Universitari de Fiscalitat (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Formem els especialistes en fiscalitat de la societat de la informació
 • 2 itineraris: assessoria fiscal i administracions públiques
 • Formació professionalitzadora a partir de casos reals
 • Professorat altament especialitzat en fiscalitat
La fiscalitat és fonamental per a la presa de decisions empresarials de particulars i de les administracions públiques. La complexitat elevada i creixent de la normativa fiscal requereix professionals amb un coneixement profund de tot l'àmbit tributari per a una gestió adequada i eficaç.
El màster universitari de Fiscalitat online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma professionals que vulguin especialitzar-se o actualitzar els seus coneixements en l'àmbit tributari i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per a enfrontar-se als reptes d'índole fiscal.
El pla d'estudis proporciona un coneixement avançat i sistemàtic dels aspectes tant substantius com procedimentals de la fiscalitat. L'estudiant dominarà els diferents impostos i tributs que conformen el sistema tributari, les fonts normatives i les principals vies de relació entre el contribuent i l'administració. Per això el màster universitari en Fiscalitat s'estructura en dos itineraris: el d'assessoria fiscal i el d'administracions públiques.
Competències:
Competències transversals
Capacitat per a utilitzar internet a un nivell avançat, les bases de dades juridicotributàries i altres eines informàtiques pròpies de l'àmbit fiscal.
Capacitat per a la cerca d'informació, documentació i fonts de referència tributària.
Capacitat per a la interpretació de textos de naturalesa tributària en anglès.
Capacitat per a aplicar el coneixement tributari a la pràctica professional i a la detecció i resolució de situacions problemàtiques i complexes.
Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les administracions públiques, d'acord amb la deontologia i l'ètica professional exigibles en aquesta matèria.
Capacitat per a l'aprenentatge autònom i permanent, per a una reacció i adaptació correctes enfront de la realitat fiscal canviant i complexa en un entorn globalitzat i de pluralisme jurídic.
Capacitat per al treball en equip i el lideratge en l'àmbit tributari, per tal de planificar i gestionar el temps adequadament. 
Competències específiques
Capacitat per a consultar i utilitzar correctament les fonts tributàries (legals, jurisprudencials i doctrinals).
Capacitat per a l'anàlisi, la síntesi i la relació de les normes i les figures tributàries.
Capacitat per a interpretar i comparar dades i fonts de naturalesa tributària en un entorn complex, canviant i global.
Capacitat per a dissenyar estratègies d'actuació en el camp tributari per a un assessorament fiscal òptim, d'acord amb els principis de l'ordenament tributari i la finalitat de les normes fiscals.
Capacitat per a elaborar i redactar informes, dictàmens, recursos, declaracions, formularis i qualsevol altra documentació en l'àmbit tributari.
Capacitat per a l'anàlisi crítica de l'ordenament tributari i la seva aplicació.
Capacitat per a la negociació i l'argumentació en l'entorn professional tributari.
Aquestes competències garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de màster previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007. 
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El màster universitari de Fiscalitat consta d'un mòdul comú i dos itineraris específics a escollir-ne un. D'una banda, l'itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial s'adreça als qui exerceixen o exerciran l'activitat professional en l'assessoria fiscal, tant a empreses com a particulars. D'altra banda, l'itinerari d' Administracions públiques i fiscalitat és pensat per als qui preparen oposicions per a accedir a una administració pública o promocionar-s'hi, de manera que puguin compaginar la preparació de les oposicions amb l'obtenció d'un títol oficial especialitzat en l'àmbit de la fiscalitat.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 30
Optatives 20
Pràctiques 4
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Mòduls - Crèdits
Mòdul comú de Sistema tributari 30
 • Impost sobre la renda de les persones físiques 6
 • Impost de societats i comptabilitat 5
 • Imposició patrimonial 4
 • Impost sobre el valor afegit i impostos especials 6
 • Procediments de gestió i inspecció tributàries 5
 • Procediments de recaptació, revisió i sancionador 4
Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial 30
Assignatures obligatories d'itinerari
 • Fiscalitat autonòmica i local 4
 • Fiscalitat internacional i aduanera 4
 • Fiscalitat a internet 4
 • Pràcticum d'assessoria fiscal 4
 • Treball final de màster d'assessoria fiscal 6
Assignatures optatives
 • Fiscalitat inmobiliaria 4
 • Fiscalitat de fundacions i associacions 4
 • Fiscalitat de les operacions financeres 4
Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat 30
Assignatures obligatories d'itinerari
 • Ingressos públics 4
 • Activitat financera i despeses públiques 4
 • Elements del tribut 4
 • Pràcticum d'administracions públiques i fiscalitat 4
 • Treball final de màster d'administracions públiques 6
Assignatures optatives
 • Principis constitucionals i normes tributàries 4
 • Fiscalitat autonòmica i loca l4
 • Fiscalitat a internet 4
Complements de formació:
No cal cursar complements formatius per a ser admès en el programa.

Destinataris

El màster universitari de Fiscalitat de la UOC s'adreça a persones que volen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per donar resposta a les dificultats que els sorgeixin en l'exercici diari de la professió.
En concret, el màster està pensat per a professionals que desenvolupen o volen desenvolupar la seva activitat en l'assessoria fiscal o comptable, el sector financer, el sector de les assegurances, el sector immobiliari, la consultoria o l'auditoria, professionals de l'àmbit jurídic, empleats de les administracions públiques i directius d'empreses.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfils d'ingrés recomanats:
er a cursar el màster universitari de Fiscalitat és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
Dret
 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Economia
 • Relacions Laborals
 • Ciències Empresarials

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

Adquirir un domini profund dels trets de cadascun dels impostos que conformen el sistema tributari, com també de les relacions que és possible establir-hi.
Obtenir una formació sòlida que garanteixi l'aplicació del sistema tributari de manera rigorosa i ètica.
Adquirir la capacitat per a adaptar-se a un sistema tributari complex, en procés de canvi permanent, en un entorn globalitzat i, alhora, de pluralisme jurídic.
Localitzar i interpretar les fonts normatives, els principis i les institucions de l'ordenament tributari nacional, comunitari i internacional.
Aprofundir en el coneixement dels mecanismes de liquidació dels gravàmens del nostre sistema tributari.
Aconseguir un domini sòlid de les vies principals de relació entre el contribuent i l'Administració tributària.
Aprofundir en el coneixement dels drets i les garanties i deures dels obligats tributaris.
Aplicar els mecanismes de solució de les controvèrsies entre l'Administració tributària i els contribuents.
Dissenyar estratègies d'actuació en l'àmbit fiscal i prendre decisions en l'àmbit de l'assessoria empresarial i personal o de l'aplicació tributària en les administracions públiques.
Saber utilitzar les principals eines informàtiques relacionades amb l'àmbit tributari.
Desenvolupar les habilitats i les competències necessàries per a la inserció eficient dels participants en les organitzacions professionals modernes.
Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital, com també la capacitat per a adaptar-se a entorns nous.

Titulació obtinguda

El Màster universitari de Fiscalitat de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 08/02/2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

Com a part fonamental de la formació, el màster universitari de Fiscalitat inclou pràctiques en un despatx / oficina virtual.

Perspectives laborals

La titulació de màster universitari de Fiscalitat de la UOC proporciona una formació especialitzada en fiscalitat. Les principals sortides professionals del màster universitari de Fiscalitat online són les següents: Assessoria fiscal o comptable: assessor d'empreses, particulars i tercer sector social (ONG, fundacions i associacions) Administració pública: opositors o empleats de les administracions públiques (estatal, autonòmica i local) Sector financer: empleats de assegurances o immobiliàries. Direcció d'empreses Consultoria i auditoria Àmbit jurídic (advocats, notaris, registradors, jutges, etc.)

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Direcció del programa: Dra. Ana M. Delgado García.
Màster Universitari de Fiscalitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X