Màster Universitari de Fiscalitat (UOC)

15 Persones han demanat informació
1086 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari de Fiscalitat (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
La fiscalitat és fonamental per a la presa de decisions empresarials, dels particulars i de les administracions públiques. L'elevada complexitat de la normativa fiscal requereix professionals amb coneixement profund de l'àmbit tributari. Estudiar el Màster de Fiscalitat a la UOC et permetrà especialitzar-te en l'àmbit tributari i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per enfrontar-te als reptes d'índole fiscal.

Temari

Mòduls - Crèdits
• Mòdul comú de sistema tributari 30
• Impost sobre la renda de les persones físiques 6
• Impost sobre societats i comptabilitat 5
• Imposició patrimonial 4
• Impost sobre el valor afegit i impostos especials 6
• Procediments de gestió i inspecció tributàries 5
• Procediments de recaptació, revisió i sancionador 4
• Itinerari d'Assessoria fiscal personal i empresarial 30
Assignatures obligatòries d'itinerari
• Fiscalitat autonòmica i local 4
• Fiscalitat internacional i duanera 4
• Fiscalitat a internet 4
• Pràcticum d'assessoria fiscal 4
• Treball final de màster d'assessoria fiscal 6
Assignatures optatives
• Fiscalitat immobiliària 4
• Fiscalitat de fundacions i associacions 4
• Fiscalitat de les operacions financeres 4
• Itinerari d'Administracions públiques i fiscalitat 30
Assignatures obligatòries d'itinerari
• Ingressos públics 4
• Activitat financera i despeses públiques 4
• Elements del tribut 4
• Pràcticum d'administracions públiques i fiscalitat 4
• Treball final de màster d'administracions públiques i fiscalitat 6
Assignatures optatives
• Principis constitucionals i normes tributàries 4
• Fiscalitat autonòmica i local 4
• Fiscalitat a internet 4

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Fiscalitat es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Dret
• Administració i direcció d'empreses
• Economia
• Relacions Laborals
• Ciències Empresarials

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre del 2024.

Objectius

 • Adquirir un domini profund dels trets de cadascun dels impostos que conformen el sistema tributari, així com de les relacions que es poden establir entre ells.
 • Obtenir una formació sòlida que garanteixi l'aplicació del sistema tributari de manera rigorosa i ètica
 • Adquirir la capacitat per adaptar-se a un sistema tributari complex, en procés de canvi permanent, en un entorn globalitzat i alhora de pluralisme jurídic.
 • Localitzar i interpretar les fonts normatives, els principis i les institucions de l'ordenament tributari nacional, comunitari i internacional
 • Aprofundir en el coneixement dels mecanismes de liquidació dels gravàmens del nostre sistema tributari
 • Assolir un domini sòlid de les principals vies de relació entre contribuents i l'Administració tributària
 • Aprofundir en el coneixement dels drets i les garanties i els deures dels obligats tributaris
 • Aplicar els mecanismes de solució de les controvèrsies entre lAdministració tributària i contribuent
 • Dissenyar estratègies dactuació en làmbit fiscal i prendre decisions en làmbit de lassessoria empresarial i personal o de laplicació tributària a les administracions públiques
 • Saber utilitzar les eines informàtiques principals relacionades amb l'àmbit tributari
 • Desenvolupar les habilitats i competències necessàries per a l'eficient inserció a les modernes organitzacions professionals
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per treballar en xarxa i en un món digital, així com la capacitat per adaptar-se a nous entorns

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del màster universitari de Fiscalitat en línia són les següents: Assessoria fiscal o comptable: assessoria d'empreses, particulars i tercer sector social (ONG, fundacions i associacions) Administració pública: opositors/es o personal de les administracions públiques (estatal, autonòmica i local) Sector financer, personal dassegurances o immobiliàries. Direcció d'empreses Consultoria i auditoria Àmbit jurídic (advocacia, notaria, registre, justícia, etc.) El màster universitari en Fiscalitat permet presentar-se a la convocatòria de les proves d'aptitud per obtenir el títol de gestor/a administratiu/va de Catalunya. En el marc dels convenis de col·laboració signats amb prestigiosos despatxos especialitzats en matèria fiscal, hi ha la possibilitat de fer pràctiques extracurriculars presencials.

Promocions

8% descompte!
Màster Universitari de Fiscalitat (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X