MasterD Oposiciones

Cos de Tramitació processal i administrativa

MasterD Oposiciones

Oposicions
On-line | Semi-presencial

Descripció

Vols aconseguir una plaça fixa d'Auxiliar de Justícia?. Et preparem les oposicions de tramitació processal i administrativa convocades pel Ministeri de Justícia.

Les atribucions del cos de tramitació processal i administrativa consisteixen en la tramitació dels procediments, registre i classificació de la correspondència, formació d'actuacions i expedients, confecció de cèdules per a la pràctica d'actes de comunicació, entre d'altres. Superar aquestes oposicions d'auxiliar de justícia et capacita per treballar en jutjats i tribunals.

A més a més preparem la promoció interna d'aquesta oposició!.


Requisits

Ser espanyol, major d'edat i no haver arribat a l'edat de jubilació. Trobar-se en possessió del títol de Batxiller o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la seva homologació. Aquest requisit no s'aplica als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del cos al que aspiren. No haver estat condemnat per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s'hagués obtingut la cancel·lació d'antecedents penals o la rehabilitació. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, llevat que hagués estat rehabilitat.

Estudis mínims: FP Grau mig.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cos de Tramitació processal i administrativa

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cos de Tramitació processal i administrativa