Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
90 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.

La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:

 • Tècnics: substantius i processals.

 • Estratègics: organitzatius i econòmics.

 • Humans: deontològics i relacionals.


Competències:

Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial decret 775/2011. • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.

 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.

 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.

 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.

 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.

 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.

 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.


Competències pròpies de la UOC

L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

La comunicació en una llengua estrangera (anglès)

Veure més

Temari del curs

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • La professió d'advocat 6
 • Habilitats tècniques de l'advocat 6
 • Procés civil I 6
 • Procés penal 6
 • Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral 6
 • Procés civil II 4
 • Contractació, dret de danys i dret societari 4
 • Sistema fiscal i dret laboral 4
 • Treball final de màster 6
Assignatures pràctiques* - Crèdits
 • Despatx civil-mercantil 10
 • Despatx penal 10
 • Despatx administratiu i social 10
Assignatures optatives - Crèdits
 • Operacions de fusió i adquisició d'empreses 6
 • Empresa i mercat 6
 • Dret individual del treball 6
 • Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral 6
 • Fiscalitat a Internet 4
 • Fiscalitat internacional i duanera 4
 • Fiscalitat autonòmica i local 4
 • Sistema universal de tutela dels drets humans 4
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans 4
 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans 4
* Les  pràctiques es realitzen fent ús del teletreball (Per a matricular-se de les pràctiques s'han d'haver superat 40 crèdits del màster universitari d'Advocacia).
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:

 • Llicenciats en Dret.

 • Graduats en Dret.

 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.Requisits

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari d'Advocacia, s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols:

 • Llicenciatura de Dret

 • Grau de Dret 

 • Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.


En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici curs: 19 setembre 2018.

Objetius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:

 • El domini de les noves tecnologies (TIC).

 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.

 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.

 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).

 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.Titulació obtinguda

El màster universitari de Advocacia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia dóna accés a la professió d'advocat. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya.

El màster universitari d'Advocacia també facilita el compliment dels requisits d'accés al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC en qualsevol de les seves línies de recerca.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Últims dies de matrícula.

 

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat.

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Màster Universitari d'Advocacia (UOC)