Màster Universitari d'Advocacia (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
90 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Un mètode a la teva mida que et portarà tan lluny com vulguis arribar
 • Programa desenvolupat amb el Col·legi d'Advocats
 • Et preparem per a l'examen d'accés a la professió
 • Pràctiques en modalitat de teletreball
El màster universitari d'Advocacia de la UOC fa un pas més en la formació d'advocats dins de la societat de la informació i la comunicació, adaptant-se als constants canvis socials i dotant l'estudiant d'un perfil especialitzat i diferencial.
La formació multidisciplinària del màster universitari d'Advocacia de la UOC integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat:
 • Tècnics: substantius i processals.
 • Estratègics: organitzatius i econòmics.
 • Humans: deontològics i relacionals.
Competències:
Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial decret 775/2011.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.
 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.
 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.
 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès)
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 42
Optatives 12
Pràctiques 30
Treball final de màster 6
Total 90

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits
 • La professió d'advocat 6
 • Habilitats tècniques de l'advocat 6
 • Procés civil I 6
 • Procés penal 6
 • Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral 6
 • Procés civil II 4
 • Contractació, dret de danys i dret societari 4
 • Sistema fiscal i dret laboral 4
 • Treball final de màster 6
Assignatures pràctiques* - Crèdits
 • Despatx civil-mercantil 10
 • Despatx penal 10
 • Despatx administratiu i social 10
Assignatures optatives - Crèdits
 • Operacions de fusió i adquisició d'empreses 6
 • Empresa i mercat 6
 • Dret individual del treball 6
 • Dret col·lectiu del treball, seguretat social i salut laboral 6
 • Fiscalitat a Internet 4
 • Fiscalitat internacional i duanera 4
 • Fiscalitat autonòmica i local 4
 • Sistema universal de tutela dels drets humans 4
 • Sistema espanyol i europeu de protecció dels drets humans 4
 • Sistema interamericà de protecció dels drets humans 4
* Les  pràctiques es realitzen fent ús del teletreball (Per a matricular-se de les pràctiques s'han d'haver superat 40 crèdits del màster universitari d'Advocacia).

Competències per a les quals et prepara el curs

El màster d'Advocacia forma advocats capaços de dominar les noves tecnologies (TIC) i preparats per a desenvolupar la professió adoptant nous models de negoci, gràcies a una visió multidisciplinària i de conjunt que els donarà la competència d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Destinataris

El màster d'Advocacia es dirigeix especialment a les persones següents:
 • Llicenciats en Dret.
 • Graduats en Dret.
 • Graduats en un grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny.

Requisits

Requisits acadèmics
Per a cursar el màster universitari d'Advocacia s'ha d'haver fet algun dels següents estudis universitaris oficials espanyols:
 • Llicenciatura de Dret
 • Grau de Dret 
Grau equivalent que reuneixi els requisits establerts en l'article 3 del reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny
En cas de disposar d'una titulació estrangera dels estudis indicats anteriorment, cal que estigui homologada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport espanyol.
Per a accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.  Criteris d'admissió:
Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu del màster universitari d'Advocacia és formar advocats de la societat de la informació i la comunicació. Per això, la UOC se centra en cinc habilitats:
 • El domini de les noves tecnologies (TIC).
 • El fàcil accés a la informació jurídica necessària per a donar suport als seus escrits i intervencions en judici i fora de judici.
 • L'adaptabilitat als nous models de negoci en l'exercici de la professió.
 • La visió multidisciplinària i de conjunt. La visió multidisciplinària integra els diversos sabers lligats a la professió d'advocat: els tècnics (substantius i processals), els estratègics (organitzatius i econòmics) i els humans (deontològics i relacionals).
 • La capacitat d'interrelacionar dades i conceptes de manera lògica.

Titulació obtinguda

El màster universitari de Advocacia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

El màster universitari d'Advocacia dóna accés a la professió d'advocat. Aquesta titulació permet presentar-se a la convocatòria de realització de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu de Catalunya. El màster universitari d'Advocacia també facilita el compliment dels requisits d'accés al Doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC en qualsevol de les seves línies de recerca.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Aquest màster consta en el registre d'acreditats per a l'obtenció del títol professional d'advocat. Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Directora dels Estudis: Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Directora de Programa: Dra. Blanca Torrubia Chalmeta.
Màster Universitari d'Advocacia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X