Curs de Vigilant de Seguretat

1104 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
CASAS FORMACIÓN
Curs de Vigilant de Seguretat
Sol·licita informació
Curs
Presencial
180 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest curs ofereix la preparació necessària per obtenir la TIP de Vigilant de Seguretat, que li obrirà les portes en un sector en què la demanda va en augment tot i la crisi, com és la seguretat privada.
Aquest curs és obligatori per poder accedir després a les especialitats de Vigilant de Seguretat com poden ser: Escolta Privat i / o Vigilant d'Explosius.

 

Temari

Primera prova; aptitud física:
Consistirà en la realització dels següents exercicis:
1. Potència tren superior.
1.1 Flexió de braços en suspensió pura (homes).
Lloc: Gimnàs o camp d'esports. Material: Barra fixa.
1.2 Llançament de pilota medicinal (dones de totes les edats i homes des de 40 anys).
Lloc: Camp d'esports. Material: Pilota medicinal de 3 quilograms.
2. Potència tren inferior.
2.1 Salt vertical (homes i dones).
Lloc: Gimnàs, frontó o lloc similar de sòl horitzontal amb una paret vertical i llisa.
3. Carrera (homes i dones).
Lloc: Pista d'atletisme o lloc pla i de sòl compacte i llis. 400 metres llisos.

Havent igualar o superar les marques i igualar o reduir els temps establerts, tenint en compte que la no superació d'algun exercici suposarà la seva eliminació. La qualificació d'aquesta prova serà d'apte o no apte.
Segona prova; coneixements teoricopràctics:
Consistirà en la contestació per escrit, en 50 minuts, a un qüestionari de 80 preguntes ajustades al següent programa:
Àrea jurídica:
a. Mòdul de Dret Constitucional: 1. La Constitució Espanyola. 2. La Unió Europea.
b. Mòdul de Dret Penal: 1. La infracció penal. 2. Les persones criminalment responsables dels delictes. 3. Homicidi i les seves formes. Lesions. 4. Delictes contra les llibertats. Violència de gènere. 5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic. 6. Delictes de falsedats documentals. 7. Delictes comesos amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució. 8. Delictes
f. Mòdul de Pràctica Jurídica: 1. Confecció de documents i escrits. 2. Escrits de denúncia.
 
Aea socioprofessional:
1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses.
2. Les relacions humanes i la seguretat.
3. La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada. Les relacions professionals.
4. Les relacions professionals a l'empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal.
5. L'autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L'estrès. Tècniques d'autocontrol.
Àrea tecnicoprofessional:
1. La seguretat. La inseguretat.
2. Els mitjans tècnics de protecció (I). Elements passius.
3. Els mitjans tècnics de protecció (II). Elements actius.
4. La central de control d'alarmes.
5. L'autoprotecció.
6. La protecció d'edificis.
7. El control d'accessos.
8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions.
9. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (I).
10. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (II).
11. La protecció de proves i indicis.
12. La falsificació de documents i monedes.
13. La protecció davant artefactes explosius.
14. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
 Àrea instrumental:
1. Els sistemes de comunicació.
2. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador.
3. Mitjans de detecció.
4. La protecció contra incendis. Sistemes de detecció. Mecanisme d'extinció d'incendis.
5. Tècniques de primers auxilis (I). Concepte. Contingut de les tècniques. Limitacions. Concepte d'urgència. Ordre de prioritat per a l'assistència. El control d'hemorràgia. Tècnica de respiració artificial i reanimació cardiovascular. El desfibril·lador extern semiautomàtic.
6. Tècniques de primers auxilis (II). El trasllat de ferits. Primeres actuacions en cas d'accident amb traumatismes.
7. La preparació física. Entrenament per superar les proves.
8. La defensa personal (I). Fonaments. Posicions fonamentals de defensa, atac i desplaçaments. Tècniques de bloqueig i percussió. Tècniques de luxació: canell, colze i espatlla.
9. La defensa personal (II). Defensa contra els atacs a òrgans de front, esquena i braços. Les estrangulacions. Defensa contra atacs de puny i cama.
10. La defensa personal (III). Defensa contra l'arma blanca i arma de foc. Reduccions. Escorcolls i emmanillaments.
11. Tècniques d'ocupació de la defensa. Característica de la defensa. Casuística de la seva utilització.
12. Armament.
13. Normes de seguretat en el maneig d'armes.
14. Tir d'instrucció.
 Aquesta prova es qualificarà de zero a 10 punts, sent necessari un 5 per aprovar.

Destinataris

Aquest curs està adreçat a totes les persones que compleixin els requisits per obtenir el seu títol oficial de Vigilant de Seguretat.

Requisits

• Tenir 18 anys.
• Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o bé que li sigui aplicable el que disposa la legislació sobre règim comunitari d'acord al RD 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, o ser nacional d'un tercer Estat que tingui subscrit amb Espanya un conveni internacional en què cada part reconegui l'accés a l'exercici d'aquestes activitats als nacionals de l'altra.
• Graduat en ESO, de tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.
• Posseir l'aptitud psicofísica a tenor del disposat a l'efecte en el Reial Decret 2487/1998, de 20 de novembre, pel qual es regula l'acreditació de l'aptitud psicofísica necessària per tenir i usar armes i per a prestar serveis de seguretat privada, excepte per al personal en actiu que exerceixi funcions de seguretat pública o privada.
• No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics i preparació necessària que ens permetin obtenir la titulació oficial de Vigilant de Seguretat, Carnet TIP.

Titulació obtinguda

Certificat / diploma (necessari per obtenir la TIP).

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques, preparació física a gimnàs (hores corresponents al temari + 2 mesos de gimnàs per entrenar-se "per lliure"), pràctiques en galeria de tir, gestions administratives i material del curs.

Tipus d'avaluació

Durant el curs, es prepararà tant la prova d'aptitud física (1a prova), com la prova de coneixements teoricopràctics (2a prova).
Curs de Vigilant de Seguretat
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Sol·licita informació
X