Diploma d'Especialització de Literatura Contemporània (UOC)

1041 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització de Literatura Contemporània (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El postgrau de Literatura contemporània és una proposta formativa avançada que se centra en la literatura universal del segle XX.
Des d'un enfocament eminentment interdisciplinari i comparatiu intenta explicar el paper de la literatura com a representació del món contemporani, i al mateix temps explica com els valors i significats simbòlics que aquesta conté són decisius en la construcció d'aquest món.
L'enfocament del postgrau combina els coneixements específicament literaris, amb la història cultural, i les modernes aproximacions de les ciències socials als fenòmens culturals, i a les relacions de poder globals característics del segle XX.
Al mateix temps presta atenció a les relacions, sovint ambigües, entre modernitat i tradició, espai i cultura, i al pluralisme característic del nostre temps.
L'estudiant, per mitjà de l'anàlisi d'obres, autors, corrents, i gèneres, així com de les condicions sociohistòriques de la producció literària, adquireix una mirada crítica i profunda sobre la cultura contemporània i el paper de la literatura en aquesta.

Temari

El Diploma d'especialització d'Art identifica, reconeix i problematitza el desenvolupament de les tradicions literàries occidentals en tota la seva complexitat.
1r semestre
Literatura i tradició (5 crèdits ECTS) 

El curs s'articula entorn de la tradició literària europea a partir d'una sèrie d'obres del cànon occidental. El marc és el de les relacions literàries, i en particular les relacions de reescriptura i contraescriptura que es produeixen entre diversos textos i manifestacions artístiques de la tradició.
Literatura i diversitat (5 crèdits ECTS) 
La literatura, com a acte discursiu, està lligada des dels seus orígens a les nocions de diversitat i heterogeneïtat. No només perquè sempre construeix una relació complexa entre veus i personatges --la noció de dialogisme de què parlava el teòric rus Mikhaïl Bakhtín--, sinó perquè, com a discurs, el pensament que s'hi desenvolupa cal entendre'l com l'expressió d'un canvi, com la concreció d'una idea en moviment.
Cultura i poder (5 crèdits ECTS)
L'assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns.
2n semestre
Literatura i espai (5 crèdits ECTS) 

Què aporta, què convoca, què implica el lloc, la localització, l'espai concret, a una pràctica aparentment abstracta com és la literària? D'on són un text literari o un autor? Com caracteritzen o simbolitzen una regió, un país, una cultura? Com són (o no) determinats per la geografia que evoquen? Enllà de l'habitual mirada cronològica al desenvolupament de la literatura, aquesta assignatura pretén introduir, de forma tematitzada, la relació entre la pràctica literària i l'espai.
Història de la cultura contemporània (5 crèdits ECTS) 
L'assignatura vol presentar una visió diacrònica de la cultura contemporània occidental. Per tal de comprendre la naturalesa de la contemporaneïtat i la seva evolució, ens centrarem en l'estudi dels grans moments de fractura. Així, es prestarà especial atenció al caràcter urbà i a la consolidació d'una societat de masses en l'experiència contemporània.
Surrealisme, poesia i arts visuals (5 crèdits ECTS)
Amb Joan Miró com a focus, l'objectiu d'aquesta assignatura és examinar la complexa relació del surrealisme amb la literatura i les arts visuals. I l'obra de Joan Miró ofereix una plataforma perfecta per a considerar el Surrealisme des d'aquesta doble perspectiva.

Competències per a les quals et prepara el curs

Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. Capacitat de comunicar conclusions i coneixements a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. Adquirir una expressió escrita per a la vida acadèmica i professional. Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines. Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània...

Destinataris

Perfils:
 • Graduats, llicenciats o diplomats en qualsevol branca de les ciències humanes o socials, així com persones amb interès i formació bàsica en el món de la literatura.
 • Professionals del món de les institucions culturals que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit.
 • Llicenciats o graduats en Filologia, Llengua i Literatura que vulguin adquirir una formació específica de caràcter més transversal abans d'iniciar estudis més avançats que els puguin portar a adquirir competències en recerca.
 • Persones que, per raons personals, sentin fascinació pel món de la literatura i que, disposant de coneixements bàsics, vulguin adquirir un coneixement més aprofundit de la literatura contemporània.
 • Professors de literatura d'ensenyament obligatori i secundari.
 • Programadors de centres culturals.
 • Responsables de biblioteques o programes d'extensió de la lectura.
 • Professionals sector editorial.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per la via d'accés d'experiència laboral cal acreditar 2 anys d'experiència en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari. Els àmbits afins al programa són la gestió cultural i institucions culturals, la documentació i creació de continguts al sector cultural, turístic o de l'oci, la crítica literària i de les arts, la comunicació i les arts escèniques, visuals i plàstiques. 
Coneixementes previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Comprendre i situar el paper de la literatura en la configuració del món contemporani.
 • Conèixer la literatura del segle XX des d'una perspectiva interdisciplinària i comparativa.
 • Comprendre la naturalesa de la literatura com a representació del món i a la vegada com un element central en la cultura contemporània que contribueix a la construcció d'aquest.
 • Entendre la naturalesa central de la literatura en les cultures modernes una vegada s'ha completat el procés d'alfabetització.
 • Analitzar la literatura com a element constructor d'identitats.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Institucions culturals. Mitjans de comunicació. Educació. Indústries de creació de continguts. Sector editorial.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització de Literatura Contemporània (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X