Diploma d'Especialització de Sistema Tributari

Postgrau
On-line
30 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
El diploma d'especialització en Sistema tributari proporciona un coneixement avançat, complet i sistemàtic dels aspectes tant substantius com procedimentals de la fiscalitat, des d'una perspectiva eminentment pràctica i especialitzada, posant èmfasi en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a les relacions de les administracions tributàries i els contribuents.
Per tant, aquest diploma d'especialització té per objecte la formació de professionals que desitgen especialitzar-se o actualitzar-se en el tema dels principals impostos i procediments tributaris i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per enfrontar-se als reptes d'índole fiscal existents a la nostra societat.
El titulat al diploma d'especialització de Sistema tributari ha de ser capaç d'assessorar fiscalment empreses, particulars, administracions i entitats sense finalitat lucrativa, tant a nivell de la informació i assistència com en el de la representació dels contribuents en les seves relacions amb les administracions tributàries.

Temari

El diploma despecialització de Sistema Tributari té una durada dun curs acadèmic, distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 30 crèdits ECTS.
Les assignatures que conformen el programa són les següents:
Semestre 1
Procediments de gestió i inspecció tributàries (5 crèdits ECTS)
 • Principis generals de laplicació dels tributs
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments
 • Procediments de gestió tributària
 • Procediment dinspecció tributària
Procediments de recaptació, revisió i sancionador (4 crèdits ECTS)
 • Procediment de recaptació tributària
 • Procediments de revisió tributària
 • Procediment sancionador tributari
Impost sobre el valor afegit i impostos especials (6 crèdits ECTS)
 • Aspectes generals de l'IVA i fet imposable en operacions interiors
 • Fet imposable de l'IVA en operacions exteriors i exempcions
 • Obligats tributaris, repercussió, base imposable i tipus de gravamen de l'IVA
 • Deduccions de la quota de l'IVA i devolucions
 • Règims especials de l'IVA i la gestió
 • Impostos especials
Semestre 2
Imposició patrimonial (4 crèdits ECTS)
 • Disposicions comunes de l'ITPAJD
 • Modalitats de l'ITPAJD
 • Fet imposable i obligats tributaris de l'ISD
 • Quantificació i gestió de l'ISD
 • Impost sobre el patrimoni
Impost sobre societats i comptabilitat (5 crèdits ECTS)
 • Introducció a la comptabilitat
 • Impost sobre societats. Règim general
 • Impost sobre societats. Règims especials
Impost sobre la renda de les persones físiques (6 crèdits ECTS)
 • Fet imposable i contribuents
 • Determinació de la renda gravada
 • Classes de renda i base liquidable
 • Quota tributària i deduccions
 • Règims especials i gestió

Destinataris

El diploma d'especialització s'adreça especialment a titulats en Dret, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Relacions Laborals o qualsevol altre titulació equiparable, que volen ampliar o actualitzar els coneixements en matèria tributària, o que desenvolupen la seva activitat professional , entre d'altres, a l'àmbit jurídic, al sector financer, a les assegurances oa la direcció d'empreses.
El diploma d'especialització de sistema tributari s'adreça als que:
 • Desitgen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per donar resposta a les dificultats derivades de lexercici de la seva professió.
 • Desenvolupen o desenvoluparan la seva activitat professional en l'assessorament fiscal i/o comptable (en empreses, particulars, tercer sector...).
 • Treballen al sector financer, al de les assegurances, a l'immobiliari, a la consultoria oa l'auditoria.
 • Desenvolupen funcions a la direcció d'empreses.
 • Són professionals de l'àmbit jurídic (advocats, notaris, registradors, jutges...).
 • Desitgen accedir a les administracions públiques, en especial, a les tributàries oa la de Justícia, o bé es volen promocionar dins d'aquestes.
 • ?

Requisits

Requisits acadèmics
 • Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys dexperiència laboral i/o professional en làmbit del dret o la fiscalitat.
Coneixements previs
 • No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

 • Conèixer els trets essencials de cadascuna de les principals figures tributàries que conformen la imposició directa, així com les relacions que és possible establir entre elles.
 • Adquirir una formació sòlida en el coneixement del sistema tributari, que asseguri en el futur una relació fluida amb un sistema tributari complex que es troba en un procés de canvi permanent.
 • Ser capaç de localitzar les fonts normatives principals que regulen la imposició directa.
 • Conèixer com es liquiden els principals gravàmens del nostre sistema tributari.
 • Identificar les principals vies de relació entre el contribuent i l'Administració tributària.
 • Comprendre els mecanismes de solució de les controvèrsies entre l'Administració tributària i els contribuents
Competències
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi dels conceptes bàsics de fiscalitat.
 • Capacitat daprenentatge de les nocions fonamentals de làmbit fiscal.
 • Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica.
 • Resolució de problemes tributaris relatius a làmbit fiscal.
 • Treball autònom.
 • Comunicació escrita.
 • Comparació i anàlisi de dades de naturalesa tributària.
 • Habilitats bàsiques dutilització dInternet.
 • Cerca documental i de fonts de referència tributària.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Especialització de Sistema Tributari
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X