Màster en Tributació / Assessoria Fiscal

5 Persones han demanat informació
1119 Persones estan visitant aquest curs
entre 5.000 € i 10.000 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Màster en Tributació / Assessoria Fiscal
Sol·licita informació
Màster
Presencial | On-line
Barcelona
60 crèdits
entre 5.000 € i 10.000 €

Descripció

L'objectiu general d'aquest màster Professional és proporcionar els coneixements necessaris que capaciten per a realitzar adequadament i amb garantia d'èxit la tasca d'assessor fiscal.

Temari

• Mòdul de procediments tributaris i defensa el contribuent.
• Mòdul d'impostos directes.
• Mòdul d'impostos indirectes.
• Mòdul tributs cedits a les comunitats autònomes.
• Mòdul de tributs locals.
• Mòdul de tributació integrada
• Mòdul projecte fi de màster
• Mòdul pràctiques d'empreses.

Assignatures:
• Procediments Tributaris i Defensa de l'Contribuent
• Impost sobre Renda de les Persones Físiques
• Impost sobre Societats
• Tributació de no residents
• Impost sobre el Valor Afegit
• Duanes i Impostos Especials
• Tributs Cedits a les Comunitats Autònomes (ITP, Successions, Patrimonis)
• Tributació Local (IAE, IBI, ICIO, etc.)
• Assessoria i Planificació Fiscal
• Treball Fi de Màster
• Pràctiques en empreses

Destinataris

El Màster en Assessoria Fiscal està dirigit principalment als que hagin cursat alguna de les següents titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques:
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura en Ciències Econòmiques.
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura en Ciències Empresarials.
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura en ADE.
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura en Dret.
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura en Relacions Laborals i Ciències de l'Treball.
• Grau, Llicenciatura o Diplomatura amb denominacions idèntiques o anàlogues (Finances i Comptabilitat, Gestió d'Administracions Públiques, Ciències Polítiques i de l'Administració, etc., prèvia avaluació dels programes en funció de l'contingut específic dels crèdits cursats).
Els alumnes provinents d'aquestes titulacions han de comptar amb una base jurídica i econòmica suficient per a cursar les assignatures de el Pla d'Estudis. En cas de no acreditar de manera suficient aquestes bases, hauran de realitzar uns complements formatius que assegurin una formació d'alt nivell per al desenvolupament de les competències pròpies d'una assessor fiscal.
Així mateix podran realitzar el Màster els professionals que es dediquen a aquesta activitat i busquin en ell una resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la professió.
 

Requisits

Requisits UDIMA:
• Acreditació de titulació universitària.
• Realització de totes les proves d'avaluació i l'examen final de la UDIMA.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Aquest objectiu es pot desglossar en els següents objectius d'aprenentatge específics que desenvoluparà l'alumne:
• Aconseguir la comprensió dels fonaments jurídic-tributaris bàsics que permetin a l'alumne efectuar raonaments deductius.
• Adquirir les capacitats necessàries per a exercir tasques d'assessorament i planificació fiscal per a persones tant jurídiques com per persones físiques.
• Aprendre a practicar les liquidacions corresponents pels diferents impostos (estatals, cedits a les comunitats autònomes i municipals) que configuren el nostre sistema fiscal.
• Perfeccionar la capacitat de redactar informes i dictàmens, així com la de procedir a la seva exposició pública i la defensa dels arguments propis.
• Ajudar els futurs professionals a desenvolupar les seves habilitats per assimilar ràpidament la informació, identificar amb eficàcia problemes jurídics, reunir la informació pertinent amb rapidesa i fomentar les eines de gestió de el temps necessàries per a un escenari de treball igualment exigent.

Titulació obtinguda

La UDIMA ha estat reconeguda pel Consell d'Universitats per impartir el Màster Universitari en Tributació / Assessoria Fiscal com a títol oficial. Els alumnes que compleixin els requisits de la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA), obtindran el títol de Màster Universitari en Tributació / Assessoria Fiscal impartit per la UDIMA, a més del títol de Màster Professional expedit pel CEF.

Avantatges del curs

És important recordar que els principals despatxos utilitzen aquest Màster per a la formació interna dels seus professionals i és molt valorat pels seus responsables de reclutament. Un any més, els alumnes de l'Màster de Tributació de l'CEF.- obtenen guardó en el Premi a l'Jove fiscalista de l'any d'E & I, en el qual participen representants de les principals escoles de negocis d'Espanya.
Màster en Tributació / Assessoria Fiscal
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X