Diploma d'Expert de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge

1090 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.860 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Preu 1.860 €

Descripció

El Diploma d'Expert de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge pertany al Màster Universitari de Dificultats de l´Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.
Presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS on s'analitzen els factors que poden dificultar els aprenentatges de quatre àrees curriculars (matemàtiques, llengua, ciències naturals i ciències socials) i en la descripció, identificació i intervenció dels trastorns de l'aprenentatge més freqüents a l'escola (dislèxia, diagrafies i discalcúlia).

Temari

Assignatures
 • Dificultats daprenentatge dels continguts curriculars
 • Trastorns d'aprenentatge de la lectura
 • Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i les matemàtiques
Dificultats daprenentatge dels continguts curriculars (5 crèdits ECTS)
 • Dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques en l'educació primària i secundària: en el desenvolupament del pensament numèric, en la iniciació al nombre, en la comprensió del sistema de numeració decimal, amb relacions numèriques específiques, en el desenvolupament del pensament geomètric, desenvolupament dels processos de visualització: identificar, analitzar i relacionar propietats de les figures, en la coordinació dels processos visuals i analítics, en l'aprenentatge de les transformacions, en el desenvolupament del pensament algebraic, en la generalització de les operacions aritmètiques, en la identificació de patrons i generalització, en la modelització i simbolització, en el desenvolupament del pensament funcional, en les relacions funcionals vinculades a la naturalesa de la relació funcional i la seva representació, en la identificació de relacions funcionals i en la idea de correspondència, la comprensió de la linealitat, en la interpretació i la lectura de gràfiques. Disseny, intervenció i avaluació educativa per superar les dificultats. Dificultats en l'aprenentatge de les llengües a l'expressió oral (caracterització de la dificultat d'ensenyament i aprenentatge, la llengua oral durant el procés d'interacció, interacció verbal: estratègies lingüístiques a les primeres edats).
 • Com millorar la pràctica educativa a través de la conversa. Dificultats daprenentatge en el procés de composició escrita: caracterització de la dificultat densenyament i aprenentatge, planificació dajudes educatives en el procés densenyament-aprenentatge de la composició escrita. Dificultats daprenentatge en la lectura de múltiples textos i la resolució de tasques híbrides. Caracterització de la dificultat densenyament i aprenentatge. Dificultats de lensenyament i laprenentatge de les ciències naturals.
 • El problema de la motivació en laprenentatge de les ciències. Les dificultats a l'aprenentatge reproductiu. Les dificultats de capacitat d'abstracció i de reflexió: el problema del pensament científic. Les dificultats del canvi conceptual. Dificultats per comprendre la naturalesa i les propietats de la matèria. Les dificultats de formalització i quantificació: els exercicis als problemes. El problema de lestratègia. Les dificultats del treball experimental. Algunes maneres d'intervenció a l'aula amb les TIC. Dificultats de lensenyament i laprenentatge de les ciències socials. Les dificultats en laprenentatge del temps. Les dificultats en laprenentatge de la causalitat històrica. Dificultats daprenentatge derivades de la pràctica de lavaluació. Dificultats daprenentatge derivades de la utilització de les TIC. Intervenció educativa per superar les dificultats d'aprenentatge.
Trastorns d'aprenentatge de la lectura (5 crèdits ECTS)
 • La lectura. Models del processament lector. El model del triangle. El model de doble ruta. La concepció simple de la lectura. Processament sintàctic. Processament semàntic. Bases neurològiques de la lectura. Ladquisició de la lectura. Prerequisits per a ladquisició de la lectura. Transparència ortogràfica. Hipòtesi de la profunditat ortogràfica. Teoria psicolingüística de la mida de gra. Fases de ladquisició de la lectura. Mètodes per a lensenyament de la lectura. Mètodes alfabètics. Mètodes sil·làbics. Mètodes lèxics. Mètodes oracionals. Elecció del mètode adequat. La dislèxia. Factors que determinen els trastorns daprenentatge de la lectura. Bases biològiques de la dislèxia. La influència de l'ambient a la dislèxia. Aspectes emocionals de la dislèxia. Classificació i subtipus de dislèxia. Hipòtesis explicatives de la dislèxia. Comorbiditats. La comprensió lectora. Models de comprensió lectora. Les dificultats de comprensió lectora. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació.
 • L'avaluació i la identificació dels problemes de la lectura. Lavaluació de les habilitats relacionades amb la lectura. Percepció visual. Percepció auditiva. Processament fonològic. Consciència fonològica. Memòria fonològica. Denominació fonològica. Velocitat del processament. Consciència alfabètica. Avaluació de la lectura. El principi alfabètic. La descodificació i el reconeixement de paraules. La comprensió de lectura. Perfils de lectura. Intervenció en trastorns de lectura. Intervenció adreçada al nen amb trastorn de lectura. Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció adreçada al nen amb dislèxia. Consciència fonològica. Correspondència grafema-fonema. Velocitat lectora (lectura global). Entonació, ortografia i redactat. Estratègies compensatòries: tècniques destudi i eines tecnològiques. Intervenció adreçada a l'aula. Intervenció adreçada a la família. Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de la lectura.
Trastorns d'aprenentatge de l'escriptura i de les matemàtiques (5 crèdits ECTS)
 • El desenvolupament de l'escriptura com a sistema notacional. El domini de lortografia. La separació entre paraules. Factors que incideixen en el procés daprenentatge de lescriptura. El procés de producció dun text. Bases neurobiològiques de l'escriptura.
 • Dificultats de lescriptura. Disgrafia i disortografia. Factors que determinen els trastorns daprenentatge de lescriptura. Avaluació i identificació de les necessitats educatives especials dels infants amb trastorns de l'escriptura. Criteris diagnòstics i sistemes de classificació. Intervenció en trastorns de escriptura. Intervenció adreçada al nen amb trastorns de l'escriptura. Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Intervenció adreçada a la família. Anàlisi de casos de trastorns de l'escriptura.
 • Habilitats i processament numèric i del càlcul. La discalcúlia. Bases neurològiques de la discalcúlia. Factors que determinen els trastorns daprenentatge de les matemàtiques. Hipòtesis explicatives de la discalcúlia. Comorbiditats. Avaluació i identificació de les necessitats educatives especials dels nens amb discalcúlia. Intervenció en discalcúlia. Intervenció adreçada al nen amb discalcúlia. Intervenció adreçada a la família. Recursos i estratègies per a la intervenció educativa. Anàlisi de casos de trastorns daprenentatge de lescriptura i les matemàtiques.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge. Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos. Capacitat per seleccionar adequadament els diferents procediments i recursos de què disposa el sistema educatiu per a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i els trastorns del llenguatge.

Destinataris

A qui s'adreça:
 • L'especialització s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que es volen especialitzar en trastorns del desenvolupament. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com a mestres d'educació especial especialistes en audició i llenguatge en centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, o en equips multiprofessionals, com ara les unitats de suport a l'educació especial (UAEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
 • A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs i psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP; CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el postgrau els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que intervenen directament als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.
 • Finalment, el màster també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en infants que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics:
 • Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida:
Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
 • Educació
 • Educació social
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Pedagogia
 • Psicopedagogia
 • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalidad: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Oferir una formació per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que tenen dificultats daprenentatge
 • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adients per a la intervenció psicoeducativa en els casos de dificultats d'aprenentatge
 • Proporcionar una formació per poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats daprenentatge
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos densenyament i aprenentatge escolar amb lobjectiu dajustar latenció educativa, facilitant i promovent els processos daprenentatge i de desenvolupament dels alumnes

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

 • Fracciona fàcil
Diploma d'Expert de Dificultats i Trastorns de l'Aprenentatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X