Diploma d'Expert de Fonaments de l'Aprenentatge Escolar

Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
El Diploma d'Expert en Fonaments a l'aprenentatge escolar pertany al Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Tratorns del Llenguatge.
Presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS en què es mostren les bases i els fonaments neurològics i cognitius de l'aprenentatge. Es recullen tots els recursos i les estratègies de què disposa el sistema educatiu per atendre les dificultats de l'aprenentatge. Finalment, s'analitzen els processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar.

Temari

 • Fonaments neurocognitius de laprenentatge i del llenguatge: 5 crèdits
 • Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar: 5 crèdits
 • Bases normatives, organitzatives i curriculars datenció a la diversitat: 5 crèdits
Fonaments neurocognitius de laprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS).
Bases cognitives de laprenentatge i la memòria. Concepte actual daprenentatge i memòria. Fases del procés daprenentatge i memòria. Aspectes cognitius rellevants en laprenentatge i la memòria. Models teòrics i classificacions de la memòria. Aprenentatge i memòria explícita o declarativa. Aprenentatge i memòria implícita. Memòria de treball. Bases cognitives del llenguatge. Concepte i breu revisió històrica de la psicologia del llenguatge. Percepció del llenguatge. Reconeixement i comprensió de paraules. Comprensió de pregàries. Comprensió del text/discurs. Producció del llenguatge oral. Producció del llenguatge escrit. Introducció als models i bases biològiques del llenguatge. Antecedents històrics a l'estudi de les bases neuroanatòmiques del llenguatge. Models actuals sobre les bases biològiques del llenguatge. Models de comprensió del llenguatge. Models dorganització lèxica. Models de producció del llenguatge. Filogènia cerebral i sorgiment de les funcions cognitives. Evolució de l'escorça cerebral. Tendències evolutives. Importància de la xarxa neural semàntica. Ontogènia cerebral i funcions cognitives. Trastorns de la migració neuronal i disfuncions cognitives. Desenvolupament prefrontal i funcions cognitives.
Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar (5 crèdits ECTS).
Model instruccional general per a lensenyament i laprenentatge destratègies daprenentatge, i el desenvolupament de competències per aprendre. Seqüència metodològica per al foment de l'autoregulació i l'autonomia a l'aprenentatge. La dimensió emocional de lensenyament i laprenentatge. La motivació. El sentit de laprenentatge. Concepció socioconstructivista de laprenentatge escolar. La construcció de coneixement, la interacció educativa i les ajudes educatives. Metodologies didàctiques basades en la interacció educativa entre alumnes: aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, projectes compartits daprenentatge, resolució col·laborativa de casos, resolució col·laborativa de problemes daprenentatge. Concepció sociocognitiva de laprenentatge escolar. Laprenentatge dels continguts escolars i ladquisició de competències. Metodologies didàctiques que promouen laprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de les competències bàsiques a lescola. Lavaluació dels aprenentatges escolars. Lavaluació autèntica de competències. Lavaluació com a instrument didentificació de dificultats i de competències daprenentatge. La integració de les TIC als processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula escolar.
Bases normatives, organitzatives i curriculars datenció a la diversitat (5 crèdits ECTS).
Bases conceptuals de les diferències individuals. Fonts de diversitat escolar, diferències individuals en laprenentatge escolar i atenció a la diversitat. Noció dalumnes amb dificultats daprenentatge i trastorns del llenguatge. Marc legal i normatiu relacionat amb latenció a la diversitat escolar i les necessitats educatives especials. Els centres educatius: tipologia. Centres ordinaris. Centres específics. Els recursos personals i materials per a latenció de lalumnat amb necessitats educatives especials. Recursos i suports específics per atendre la diversitat. Recursos personals especialitzats de suport. Recursos organitzatius interns del centre per atendre la diversitat. Mesures organitzatives. Comissió dAtenció a la Diversitat. Agrupaments. Programes de diversificació curricular. Serveis externs al centre i treball en xarxa com a recursos per atendre la diversitat educativa. Serveis educatius. Serveis educatius de zona. Serveis educatius específics. Altres serveis que incideixen al centre educatiu. Serveis de salut. Serveis socials. Treball en xarxa de serveis i professionals. Marc curricular per atendre la diversitat: decisions organitzatives i curriculars. Nivells de concreció curricular. Programes de diversificació escolar. Disseny instruccional, programació curricular flexible i atenció a la diversitat.

Destinataris

A qui s'adreça:
 • El Diploma d'Expert s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que volen especialitzar-se en dificultats de l'aprenentatge. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com a mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica a centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, oa equips multiprofessionals, com les unitats de suport a la educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
 • A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP, CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que interactuen directament amb els alumnes amb dificultats daprenentatge.
 • Finalment, també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en situacions de menors que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en el de l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en els àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
 • Experiència laboral o professional requerida
 • Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
  • Educació
  • Educació social
  • Treball social
  • Teràpia ocupacional
  • Psicologia
  • Logopèdia
  • Pedagogia
  • Psicopedagogia
  • Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius
 • L'objectiu fonamental del Diploma d"Expert és oferir formació d"atenció a la diversitat en el context escolar. Per assolir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge.
 • Conéixer el marc legal sobre atenció a la diversitat.
 • Conéixer els recursos del sistema educatiu per atendre la diversitat.
 • Conèixer i seleccionar les diferents estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats daprenentatge.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos densenyament i aprenentatge escolar amb lobjectiu dajustar latenció educativa, facilitant i promovent els processos daprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.
Competències específiques
 • Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.
Diploma d'Expert de Fonaments de l'Aprenentatge Escolar
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
X