Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar

13 Persones han demanat informació
Preu 1.860 €
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Preu 1.860 €

Descripció

10% descompte!
El Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar pertany al Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Tratorns del Llenguatge.
Presenta un itinerari formatiu de 15 crèdits ECTS en què es mostren les bases i els fonaments neurològics i cognitius de l'aprenentatge. Es recullen tots els recursos i les estratègies de què disposa el sistema educatiu per atendre les dificultats de l'aprenentatge.
Finalment, s'analitzen els processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar.

Temari

El Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar compta amb un temari que inclou 3 assignatures:
 • Fonaments neurocognitius de laprenentatge i del llenguatge: 5 crèdits
 • Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar: 5 crèdits
 • Bases normatives, organitzatives i curriculars datenció a la diversitat: 5 crèdits
Fonaments neurocognitius de laprenentatge i del llenguatge (5 crèdits ECTS).
 • Bases cognitives de laprenentatge i la memòria.
 • Concepte actual daprenentatge i memòria.
 • Fases del procés daprenentatge i memòria.
 • Aspectes cognitius rellevants en laprenentatge i la memòria.
 • Models teòrics i classificacions de la memòria.
 • Aprenentatge i memòria explícita o declarativa.
 • Aprenentatge i memòria implícita.
 • Memòria de treball.
 • Bases cognitives del llenguatge.
 • Concepte i breu revisió històrica de la psicologia del llenguatge.
 • Percepció del llenguatge.
 • Reconeixement i comprensió de paraules.
 • Comprensió de pregàries.
 • Comprensió del text/discurs.
 • Producció del llenguatge oral.
 • Producció del llenguatge escrit.
 • Introducció als models i bases biològiques del llenguatge.
 • Antecedents històrics a l'estudi de les bases neuroanatòmiques del llenguatge.
 • Models actuals sobre les bases biològiques del llenguatge.
 • Models de comprensió del llenguatge.
 • Models dorganització lèxica.
 • Models de producció del llenguatge.
 • Filogènia cerebral i sorgiment de les funcions cognitives.
 • Evolució de l'escorça cerebral.
 • Tendències evolutives.
 • Importància de la xarxa neural semàntica.
 • Ontogènia cerebral i funcions cognitives.
 • Trastorns de la migració neuronal i disfuncions cognitives.
 • Desenvolupament prefrontal i funcions cognitives.
Processos afectius, motivacionals i socials a l'aprenentatge escolar (5 crèdits ECTS).
 • Model instruccional general per a lensenyament i laprenentatge destratègies daprenentatge, i el desenvolupament de competències per aprendre.
 • Seqüència metodològica per al foment de l'autoregulació i l'autonomia a l'aprenentatge.
 • La dimensió emocional de lensenyament i laprenentatge.
 • La motivació.
 • El sentit de laprenentatge.
 • Concepció socioconstructivista de laprenentatge escolar.
 • La construcció de coneixement, la interacció educativa i les ajudes educatives.
 • Metodologies didàctiques basades en la interacció educativa entre alumnes: aprenentatge entre iguals, aprenentatge cooperatiu, tutoria entre iguals, projectes compartits daprenentatge, resolució col·laborativa de casos, resolució col·laborativa de problemes daprenentatge.
 • Concepció sociocognitiva de laprenentatge escolar.
 • Laprenentatge dels continguts escolars i ladquisició de competències.
 • Metodologies didàctiques que promouen laprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de les competències bàsiques a lescola.
 • Lavaluació dels aprenentatges escolars. Lavaluació autèntica de competències.
 • Lavaluació com a instrument didentificació de dificultats i de competències daprenentatge.
 • La integració de les TIC als processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula escolar.
Bases normatives, organitzatives i curriculars datenció a la diversitat (5 crèdits ECTS).
 • Bases conceptuals de les diferències individuals.
 • Fonts de diversitat escolar, diferències individuals en laprenentatge escolar i atenció a la diversitat.
 • Noció dalumnes amb dificultats daprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Marc legal i normatiu relacionat amb latenció a la diversitat escolar i les necessitats educatives especials.
 • Els centres educatius: tipologia.
 • Centres ordinaris.
 • Centres específics.
 • Els recursos personals i materials per a latenció de lalumnat amb necessitats educatives especials.
 • Recursos i suports específics per atendre la diversitat.
 • Recursos personals especialitzats de suport.
 • Recursos organitzatius interns del centre per atendre la diversitat.
 • Mesures organitzatives.
 • Comissió dAtenció a la Diversitat.
 • Agrupaments.
 • Programes de diversificació curricular.
 • Serveis externs al centre i treball en xarxa com a recursos per atendre la diversitat educativa.
 • Serveis educatius.
 • Serveis educatius de zona.
 • Serveis educatius específics.
 • Altres serveis que incideixen al centre educatiu.
 • Serveis de salut.
 • Serveis socials.
 • Treball en xarxa de serveis i professionals.
 • Marc curricular per atendre la diversitat: decisions organitzatives i curriculars.
 • Nivells de concreció curricular.
 • Programes de diversificació escolar.
 • Disseny instruccional, programació curricular flexible i atenció a la diversitat.

Competències per a les quals et prepara el curs

Capacitat per comprendre les bases neuroanatòmiques, fisiològiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge i la seva relació amb les dificultats daprenentatge i els trastorns del llenguatge. Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge, per a la identificació, l'anàlisi i la valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.

Destinataris

El Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar s'adreça fonamentalment a professionals de l'ensenyament i la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs). Concretament, la formació que s'ofereix s'adreça a mestres que volen especialitzar-se en dificultats de l'aprenentatge. Per aquest motiu, les àrees de treball es concentren en l'àmbit educatiu formal, com a mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica a centres d'ensenyament primari ordinaris i centres específics d'educació especial, oa equips multiprofessionals, com les unitats de suport a la educació especial (USEE), els centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV), etc.
A més, s'adreça a altres professionals de l'àmbit educatiu (pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs) que generalment fan el treball en equips psicopedagògics (equips d'atenció primària, EAP, CREDA) o departaments d'orientació. A aquests professionals el curs els proporciona uns coneixements molt adequats per poder guiar, orientar i assessorar els professionals que interactuen directament amb els alumnes amb dificultats daprenentatge.
Finalment, també s'adreça a altres professionals relacionats amb la valoració de les dificultats d'aprenentatge i la intervenció per solucionar-les (educadors socials, treballadors socials, logopedes, terapeutes ocupacionals, etc.). Els professionals d"aquests perfils intervenen directament o indirectament en situacions de menors que tenen dificultats, tant en l"àmbit del sistema educatiu formal com en el de l"entorn educatiu no formal, i fins i tot en els àmbits més clínics.

Requisits

Requisits acadèmics
 • Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen de titulació universitària prèvia per accedir (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Experiència laboral o professional requerida

Tenir 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial d'experiència laboral i/o professional als àmbits:
 • Educació
 • Educació social
 • Treball social
 • Teràpia ocupacional
 • Psicologia
 • Logopèdia
 • Pedagogia
 • Psicopedagogia
Tenir experiència amb atenció a la infància durant 12 mesos a temps complet o 2 anys a temps parcial.

Coneixements previs:
 • No es requereixen coneixements previs

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

L'objectiu fonamental del Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar és oferir formació d"atenció a la diversitat en el context escolar.

Per assolir-ho, se centra fonamentalment en els elements següents:
 • Conèixer les bases neuroanatòmiques i cognitives de laprenentatge i del llenguatge.
 • Conéixer el marc legal sobre atenció a la diversitat.
 • Conéixer els recursos del sistema educatiu per atendre la diversitat.
 • Conèixer i seleccionar les diferents estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l'aprenentatge.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes dintervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb dificultats daprenentatge.
 • Comprendre, analitzar i/o intervenir en alguns dels processos psicològics implicats en els processos densenyament i aprenentatge escolar amb lobjectiu dajustar latenció educativa, facilitant i promovent els processos daprenentatge i de desenvolupament dels alumnes.

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

 • Fracciona fàcil
Diploma d'Expert en Fonaments de l'Aprenentatge Escolar
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X