Diploma d'Expert d'Imposició Indirecta i Procediments Tributaris

1070 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert d'Imposició Indirecta i Procediments Tributaris
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El diploma d'expert d'Imposició indirecta i procediments tributaris proporciona un coneixement avançat, complet i sistemàtic dels aspectes tant substantius com procedimentals de la fiscalitat indirecta, així com dels procediments tributaris, des d'una perspectiva eminentment pràctica i especialitzada, posant èmfasi en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les relacions de les administracions tributàries i els contribuents.
Per tant, aquest diploma d'expert d'Imposició indirecta i procediments tributaris té per objecte la formació de professionals que es vulguin especialitzar o actualitzar en l'àmbit de les principals figures tributàries que conformen la imposició indirecta i els procediments tributaris, i adquirir una alta capacitació, tant teòrica com pràctica, per enfrontar-se als reptes d'índole fiscal existents a la nostra societat.
L'estudiant ha de ser capaç d'assessorar fiscalment empreses, particulars, administracions i entitats sense finalitat lucrativa, tant a nivell de la informació i l'assistència com en el de la representació dels contribuents en les seves relacions amb les administracions tributàries.

Temari

El diploma d'expert en imposició indirecta i procediments tributaris té una durada d'un semestre acadèmic, amb una càrrega total de 15 crèdits ECTS repartits en tres assignatures:
Impost sobre el valor afegit i impostos especials (6 crèdits ECTS)
 • Aspectes generals de l'IVA i fet imposable en operacions interiors
 • Fet imposable de l'IVA en operacions exteriors i exempcions
 • Obligats tributaris, repercussió, base imposable i tipus de gravamen de l'IVA
 • Deduccions de la quota de l'IVA i devolucions
 • Règims especials de l'IVA i la gestió
 • Impostos especials
Procediments de gestió i inspecció tributàries (5 crèdits ECTS)
 • Principis generals de laplicació dels tributs
 • Normes comunes sobre actuacions i procediments
 • Procediments de gestió tributària
 • Procediment dinspecció tributària
Procediments de recaptació, revisió i sancionador (4 crèdits ECTS)
 • Procediment de recaptació tributària
 • Procediments de revisió tributària
 • Procediment sancionador tributari

Destinataris

El diploma d'expert s'adreça especialment a titulats en Dret, Economia, Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Polítiques, Relacions Laborals o qualsevol altra titulació equiparable, que volen ampliar o actualitzar els coneixements en matèria tributària, o que desenvolupen la seva activitat professional , entre d'altres, a l'àmbit jurídic, al sector financer, a les assegurances oa la direcció d'empreses.
El diploma d'expert d'Imposició indirecta i procediments tributaris s'adreça als que:
 • Desitgen ampliar, actualitzar o especialitzar els seus coneixements en matèria tributària per donar resposta a les dificultats derivades de lexercici de la seva professió.
 • Desenvolupen o desenvoluparan la seva activitat professional en l'assessorament fiscal i/o comptable (en empreses, particulars, tercer sector...).
 • Treballen al sector financer, al de les assegurances, a l'immobiliari, a la consultoria oa l'auditoria.
 • Desenvolupen funcions a la direcció d'empreses.
 • Són professionals de l'àmbit jurídic (advocats, notaris, registradors, jutges...).
 • Desitgen accedir a les administracions públiques, en especial, a les tributàries oa la de Justícia, o bé volen promocionar-se dins aquestes.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir al programa es requereix titulació universitària prèvia o dos anys dexperiència laboral i/o professional en làmbit del dret o la fiscalitat.
Coneixements previs
No es requereixen coneixements previs
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Modalitat: Online.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius
 • Conèixer els trets essencials de cadascuna de les principals figures tributàries que conformen la imposició directa, així com les relacions que és possible establir entre elles.
 • Adquirir una formació sòlida en el coneixement del sistema tributari, que asseguri en el futur una relació fluida amb un sistema tributari complex que es troba en un procés de canvi permanent.
 • Ser capaç de localitzar les fonts normatives principals que regulen la imposició directa.
 • Conèixer com es liquiden els principals impostos directes.
 • Saber utilitzar les principals eines informàtiques relacionades amb l'àmbit tributari (models, formularis, programes d'ajuda en la confecció de declaracions, presentació de declaracions telemàtiques...)
Competències
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi dels conceptes bàsics de fiscalitat
 • Capacitat d'aprenentatge de les nocions fonamentals de la imposició directa
 • Capacitat per aplicar el coneixement tributari a la pràctica
 • Resolució de problemes tributaris relatius a l'àmbit de la fiscalitat directa
 • Treball autònom
 • Comunicació escrita
 • Comparació i anàlisi de dades de naturalesa tributària
 • Habilitats bàsiques dutilització dInternet
 • Cerca documental i de fonts de referència tributària a nivell de la fiscalitat directa
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert d'Imposició Indirecta i Procediments Tributaris
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X