Diploma d'Expert de Lingüística i Traducció (UOC)

6 Persones han demanat informació
1044 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Lingüística i Traducció (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'especialització de Lingüística i Traducció de la UOC ofereix la formació necessària en lingüística i traductologia per a poder-te iniciar amb èxit en la professió de traductor entre l'anglès i el català o el castellà.
Aquest curs proporciona els fonaments teòrics bàsics per a començar a treballar com a professional de la traducció. El curs està dirigit a professionals d'àmbits diferents dels de la traducció, la filologia o la lingüística, amb coneixements sòlids de la llengua pròpia (català o castellà) i almenys d'una llengua estrangera (anglès).

Temari

Aquest curs consta de tres assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS i es cursa en un semestre:
 • Introducció a la traducció especialitzada (5 crèdits)
 • Aproximacions a la traductologia (5 crèdits)
 • Lingüística general per a traductors (5 crèdits)

Competències per a les quals et prepara el curs

Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera precisa, sintètica i sòlida. Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació i utilitzar-la de manera significativa en contextos específics. Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i professionals propis de l'especialitat. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les solucions de traducció adoptades. Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, i també resumir-ne i extreure'n la informació essencial. Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.

Destinataris

Perfils:
Llicenciats i graduats en estudis relacionats amb àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, per exemple enginyeries i arquitectura, medicina, dret, economia, etc.), que tinguin bons coneixements de llengües i que a la feina es vulguin orientar com a traductors.

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració  positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari.
Els àmbits directament relacionats son la traducció, la lingüística,  però també poden accedir professionals d'altres sectors amb necessitats de difusió/ traducció multilingüe (enginyeria, advocacia, economia, comerç, salut, audiovisual, editorial, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.
Coneixements previs:
 • Coneixement de català o de castellà de nivell superior, equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència.
 • Bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Conèixer les característiques textuals, gramaticals, terminològiques i culturals del discurs especialitzat.
 • Conèixer els factors que contribueixen a la comprensió del text de partida, a més dels moviments de renovació en redacció que ofereixen recomanacions per a la producció del text d'arribada.
 • Conèixer els mecanismes psicolingüístics i els coneixements i les habilitats que constitueixen la competència traductora adequada per a la traducció especialitzada.
 • Conèixer el procés de traducció basat en criteris de qualitat i aplicar-lo en la mateixa pràctica traductora.
 • Conèixer una àmplia varietat de conceptes lingüístics i aplicar aquest coneixement en el procés de traducció.
 • Comprendre els paradigmes i conceptes principals a partir dels quals s'ha articulat la reflexió sobre la traducció al llarg de la història.
 • Conèixer les aportacions d'alguns dels principals teòrics moderns de la traducció.
 • Aprendre a relacionar les reflexions traductològiques amb la pràctica traductora específica.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Traductor en plantilla en empreses i organismes. Traductor autònom (freelance) o orientat a establir una empresa pròpia de serveis relacionats amb la traducció. Traductor d'obres literàries.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert de Lingüística i Traducció (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X