Educació Infantil (Oposició Primària)

1073 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
MasterD Oposiciones
Educació Infantil (Oposició Primària)
Sol·licita informació
Oposicions
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La via per aconseguir una plaça d'educador infantil és superar les oposicions d'educació infantil. Per a això hauràs d'aprovar les dues fases: la prova A (desenvolupament d'un tema i resolució de casos pràctics) i la prova B (defensa de la programació i la unitat didàctica).
Vols saber què ens diferencia de la resta?.
T'oferim la formació més completa. Et preparem per al 100% de les proves:
Un professor expert et corregirà individualment la programació didàctica.
Realitzaràs simulacres d'examen com els oficials al teu centre.
Et ajudaran els nostres professors experts.
Disposaràs de temaris actualitzats.
Tindràs horaris flexibles.
Comptaràs amb tallers i activitats al teu centre més proper.
Tindràs una planificació de l'estudi adaptada a les teves necessitats.
T'ajudarem personalment a preparar la prova oral.

Requisits

Requisits generals:
• Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats, al que en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret , siguin menors de vint anys o majors d'aquesta edat dependents. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat del castellà.
• Tenir complerts els 18 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació.
• No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
• No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques
• No estar en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat segons la norma vigent, deixant fora de perill el dret d'opció que aquesta li atorgui.
• No ser funcionari de carrera o en pràctiques del mateix cos al qual es pretén ingressar.
• Estar en possessió o haver superat tots els estudis conduents i haver satisfet els drets d'expedició del títol de Mestre / a o el títol de Grau corresponent.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Preparem el 100% proves: Supera TOTS els proves amb Master.D. Classes en directe: Videosesiones en directe sobre continguts del curs. Programació Didàctica: Correcció personalitzada del teu professor. Pràctica de l'oratòria: Simulacres i enregistraments en vídeo. Avaluació Contínua Individual: Seguiment individual amb el teu preparador. Preparació de l'anglès: Completament gratis a matricular-te.
Educació Infantil (Oposició Primària)
MasterD Oposiciones
Campus i seus: MasterD Oposiciones
Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Sol·licita informació
X