Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, impulsats per la necessitat de millora i el desig de treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'ensenyament i la formació.

L'objectiu del màster és oferir una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits emergents de la societat de la informació: l'aprenentatge total o parcialment en línia (e-learning).

Aquest programa s'adreça als professionals que vulguin optimitzar els processos que intervenen en la demanda, el disseny, la configuració i la integració del conjunt d'elements d'un projecte d'aprenentatge en línia tant en l'àmbit directiu i de gestió com en el del disseny instruccional i tecnològic, i també als professionals que vulguin fer la tesi doctoral en l'àmbit de l'educació i les TIC, seguint l'itinerari de recerca que s'ofereix.

Promoció: 8% dte. per matrícula anticipada.

Competències:

Especialitat de Recerca en e-learning • Coneixement del camp de recerca i dels àmbits en què es divideix.

 • Anàlisi significativa de les publicacions existents en un àmbit concret de recerca i qüestionament crític dels resultats obtinguts.

 • Identificació eficaç d'un problema i de les preguntes de recerca que s'hi han d'abordar.

 • Disseny d'un procés de recerca a partir d'un problema concret.

 • Recollida eficient i anàlisi significativa de dades.

 • Coneixement i domini de mètodes i tècniques de recerca, tant quantitatives com a qualitatives.

 • Difusió dels resultats d'investigació amb els mitjans més adequats.

 • Domini de la terminologia vinculada a l'educació i a les TIC (aprenentatge virtual) com a camp de recerca.

 • Destresa en l'ús i el maneig de noves eines per a la recerca i capacitat per a aplicar-les a problemes reals.

 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la recerca.

 • Visió de models mentals aplicats a internet que ajudin a predir, anticipar i manipular estructures i eines per a investigar en la xarxa.

 • Creació de xarxes remotes d'investigadors o participació en les ja existents.

 • Comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.


Especialitat de Direcció i gestió d'institucions educatives mitjançant l'ús de les TIC


 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de projectes educatius i formatius d'aprenentatge virtual.

 • Coneixement, identificació i aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden utilitzar per al disseny d'entorns i materials d'aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.

 • Justificació, identificació i aplicació dels factors vinculats als usos intensius de les TIC que transformen els processos docents, les programacions de contingut i les pràctiques formatives, i també la planificació docent, els processos d'aprenentatge, el treball col·laboratiu i els processos formatius d'ensenyament i aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.

 • Direcció de propostes formatives d'aprenentatge virtual tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.

 • Gestió i administració dels processos operatius vinculats a l'aprenentatge virtual.

 • Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes formatives globals d'aprenentatge virtual.

 • Identificació i implementació de polítiques de qualitat d'aprenentatge virtual.

 • Disseny i gestió dels factors i els processos de màrqueting i comunicació vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.

 • Gestió de l'equip interdisciplinari del projecte, de l'equip docent i dels aspectes tecnològics, financers i pressupostaris vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.

 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives amb suport de les TIC.


Especialitat de Disseny tecnopedagògic o instruccional


 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de dissenys instruccionals.

 • Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics relacionats amb els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge, siguin programes, cursos o assignatures.

 • Conceptualització de materials educatius i formatius digitals hipermèdia.

 • Justificació i desenvolupament d'estratègies instruccionals, activitats formatives i intervencions docents avaluatives d'aprenentatge virtual.

 • Coordinació dels processos de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics de creació d'entorns formatius virtuals i d'elaboració de materials formatius hipermèdia.

 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.


Especialitat de Docència en línia


 • Disseny d'escenaris formatius i de docència basada en les TIC.

 • Planificació dels processos de formació amb les TIC.

 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en materials hipermèdia.

 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals.

 • Justificació i disseny de l'avaluació de programes instruccionals.

 • Disseny d'estratègies de docència virtual.

 • Coneixement i optimització dels processos educatius i formatius amb TIC.

 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies d'orientació.

 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies de dinamització de comunitats virtuals.

 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.Veure més

Temari del curs

El programa del màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant pot cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.
Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC (e-Learning) es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:
 • Direcció i gestió de l'e-learning
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació
 • Docència universitària en línia
 • Recerca en e-learning
Tipologia - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 24
TFM(6)+pràctiques(6) // Seminari de recerca(6)+TFM(6)12//12
Total 60

Asignaturas:
Obligatòries Crèdits

Comunes
 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning 6
 • Fonaments de disseny tecnopedagògic 6
 • Ensenyar i aprendre en línia 6
 • Fonaments tecnològics de l'e-learning 6
Itinerari professionalitzador
 • TFM: Treball final de màster 6
 • Pràctiques externes 6
Itinerari de recerca
 • Seminari de recerca 6
 • TFM: Treball final de màster 6
Optatives Itinerari Professionalitzador - Crèdits
Especialitat: Direcció i gestió de l'e-learning
 • Organització i gestió de l'e-learning 6
 • Direcció estratègica i lideratge 6
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning 6
 • Disseny de programes i cursos en línia 6
Especialitat: Disseny tecnopedagògic
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6
 • Disseny de programes i cursos en línia 6
 • Disseny de recursos i activitats en línia 6
 • Planificació de la docència en línia 6
Especialitat: Docència en línia
 • Estratègies docents en línia 6
 • Planificació de la docència en línia 6
 • Avaluació en línia 6
 • Disseny de recursos i activitats en línia 6
Optatives Itinerari Recerca Crèdits
Especialitat: Recerca en e-learning
 • Recerca en e-learning 6
 • Mètodes de recerca 6
 • Tècniques d'anàlisi de dades 6
 • Construcció d'instruments per a la recerca 6
 
Veure més

Destinataris

Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:

 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.

 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.

 • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.

 • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, és necessari estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis realitzat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la UE


Es recomana tenir un nivell de competència en llengua anglesa que permeti la lectura i comprensió de textos científics.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Data inici: 19 setembre 2018.

Objetius

Els titulats en el màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) estaran capacitats per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu i formatiu. D'acord amb això, hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:

Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.

Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.

Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.

L'impacte de l'aplicació de les TIC en les organitzacions, en particular en els processos de direcció, organització i administració.

Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC en l'educació i la formació, tenint en compte la protecció de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat a l'educació amb TIC per a les persones discapacitades.

Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Educació i TIC de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Docents que volen treure partit de les TIC per a millorar la qualitat educativa
Director de projectes d'e-learning
Dissenyador instruccional o tecnopedagògic
Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC
Avaluador de projectes d'e-learning
Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basades en l'ús de les TIC
Coordinador de projectes de recerca en e-learning
Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'ensenyament
Tècnic en qualitat de l'e-learning
Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia
Gestor de programes d'e-learning
Administrador de entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia

Promocions

Promoció: 8% dte. per matrícula anticipada.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El Màster Universitari d'Educació i TIC inaugura el MeticLAB, un entorn virtual d'experimentació i recerca punter en l'àmbit digital, el qual posarà a disposició d'estudiants i docents tot un ventall d'aplicacions, eines i entorns per a usos educatius.

L'objectiu del MeticLAB és que l'estudiant pugui aprendre amb les mateixes aplicacions i recursos digitals que s'utilitzen en els contextos professionals més avançats de la formació i l'educació, de manera que pugui dissenyar projectes i activitats educatives autèntiques, implementant-les amb eines i entorns reals.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)