Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!

El màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) té com a objectiu la formació de docents, dissenyadors, gestors i administradors del món educatiu i empresarial, impulsats per la necessitat de millora i el desig de treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a l'ensenyament i la formació.
L'objectiu del màster és oferir una formació innovadora i de qualitat en un dels àmbits emergents de la societat de la informació: l'aprenentatge total o parcialment en línia (e-learning).
Aquest programa s'adreça als professionals que vulguin optimitzar els processos que intervenen en la demanda, el disseny, la configuració i la integració del conjunt d'elements d'un projecte d'aprenentatge en línia tant en l'àmbit directiu i de gestió com en el del disseny instruccional i tecnològic, i també als professionals que vulguin fer la tesi doctoral en l'àmbit de l'educació i les TIC, seguint l'itinerari de recerca que s'ofereix.
Competències:
Especialitat de Recerca en e-learning
 • Coneixement del camp de recerca i dels àmbits en què es divideix.
 • Anàlisi significativa de les publicacions existents en un àmbit concret de recerca i qüestionament crític dels resultats obtinguts.
 • Identificació eficaç d'un problema i de les preguntes de recerca que s'hi han d'abordar.
 • Disseny d'un procés de recerca a partir d'un problema concret.
 • Recollida eficient i anàlisi significativa de dades.
 • Coneixement i domini de mètodes i tècniques de recerca, tant quantitatives com a qualitatives.
 • Difusió dels resultats d'investigació amb els mitjans més adequats.
 • Domini de la terminologia vinculada a l'educació i a les TIC (aprenentatge virtual) com a camp de recerca.
 • Destresa en l'ús i el maneig de noves eines per a la recerca i capacitat per a aplicar-les a problemes reals.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la recerca.
 • Visió de models mentals aplicats a internet que ajudin a predir, anticipar i manipular estructures i eines per a investigar en la xarxa.
 • Creació de xarxes remotes d'investigadors o participació en les ja existents.
 • Comportament ètic en tots els processos que formen part d'una recerca.
Especialitat de Direcció i gestió d'institucions educatives mitjançant l'ús de les TIC
 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de projectes educatius i formatius d'aprenentatge virtual.
 • Coneixement, identificació i aplicació de les diferents eines tecnològiques que es poden utilitzar per al disseny d'entorns i materials d'aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
 • Justificació, identificació i aplicació dels factors vinculats als usos intensius de les TIC que transformen els processos docents, les programacions de contingut i les pràctiques formatives, i també la planificació docent, els processos d'aprenentatge, el treball col·laboratiu i els processos formatius d'ensenyament i aprenentatge, sigui en contextos presencials, semipresencials o no presencials.
 • Direcció de propostes formatives d'aprenentatge virtual tenint en compte els factors de l'entorn de l'organització i la gestió del canvi organitzacional.
 • Gestió i administració dels processos operatius vinculats a l'aprenentatge virtual.
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes formatives globals d'aprenentatge virtual.
 • Identificació i implementació de polítiques de qualitat d'aprenentatge virtual.
 • Disseny i gestió dels factors i els processos de màrqueting i comunicació vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
 • Gestió de l'equip interdisciplinari del projecte, de l'equip docent i dels aspectes tecnològics, financers i pressupostaris vinculats a un projecte d'aprenentatge virtual.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives amb suport de les TIC.
Especialitat de Disseny tecnopedagògic o instruccional
 • Identificació dels principals factors que intervenen en la presa de decisions amb relació al desenvolupament de dissenys instruccionals.
 • Justificar i desenvolupar dissenys instruccionals i tecnològics relacionats amb els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge, siguin programes, cursos o assignatures.
 • Conceptualització de materials educatius i formatius digitals hipermèdia.
 • Justificació i desenvolupament d'estratègies instruccionals, activitats formatives i intervencions docents avaluatives d'aprenentatge virtual.
 • Coordinació dels processos de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics de creació d'entorns formatius virtuals i d'elaboració de materials formatius hipermèdia.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.
Especialitat de Docència en línia
 • Disseny d'escenaris formatius i de docència basada en les TIC.
 • Planificació dels processos de formació amb les TIC.
 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en materials hipermèdia.
 • Disseny d'activitats d'aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals.
 • Justificació i disseny de l'avaluació de programes instruccionals.
 • Disseny d'estratègies de docència virtual.
 • Coneixement i optimització dels processos educatius i formatius amb TIC.
 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies d'orientació.
 • Coneixement, disseny i implementació d'estratègies de dinamització de comunitats virtuals.
 • Identificació d'indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i recursos educatius amb suport de les TIC.
Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

El programa del màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) consta de 60 crèdits, que l'estudiant pot cursar de diverses maneres, depenent de si tria fer un màster d'especialització professional o un màster d'iniciació a la recerca.
Per a l'obtenció del màster d'Educació i TIC (e-Learning) es requereixen 60 crèdits, dels quals 24 són troncals i 36 s'orienten a especialitzar-se en un dels itineraris següents:
 • Direcció i gestió de l'e-learning
 • Disseny tecnopedagògic per a l'educació
 • Docència universitària en línia
 • Recerca en e-learning
Tipologia - Crèdits
Obligatòries 24
Optatives 24
TFM(6)+pràctiques(6) // Seminari de recerca(6)+TFM(6)12//12
Total 60

Asignaturas:
Obligatòries Crèdits

Comunes
 • Disseny i gestió de projectes d'e-learning 6
 • Fonaments de disseny tecnopedagògic 6
 • Ensenyar i aprendre en línia 6
 • Fonaments tecnològics de l'e-learning 6
Itinerari professionalitzador
 • TFM: Treball final de màster 6
 • Pràctiques externes 6
Itinerari de recerca
 • Seminari de recerca 6
 • TFM: Treball final de màster 6
Optatives Itinerari Professionalitzador - Crèdits
Especialitat: Direcció i gestió de l'e-learning
 • Organització i gestió de l'e-learning 6
 • Direcció estratègica i lideratge 6
 • Direcció operativa de projectes d'e-learning 6
 • Disseny de programes i cursos en línia 6
Especialitat: Disseny tecnopedagògic
 • Integració d'eines tecnològiques per a l'educació 6
 • Disseny de programes i cursos en línia 6
 • Disseny de recursos i activitats en línia 6
 • Planificació de la docència en línia 6
Especialitat: Docència en línia
 • Estratègies docents en línia 6
 • Planificació de la docència en línia 6
 • Avaluació en línia 6
 • Disseny de recursos i activitats en línia 6
Optatives Itinerari Recerca Crèdits
Especialitat: Recerca en e-learning
 • Recerca en e-learning 6
 • Mètodes de recerca 6
 • Tècniques d'anàlisi de dades 6
 • Construcció d'instruments per a la recerca 6
 

Destinataris

Els principals perfils professionals als qui s'adreça aquest màster són:
 • Llicenciats i graduats interessats en l'àmbit de l'ús i l'aplicació de les TIC per a la direcció i la gestió de projectes educatius i formatius, el disseny tecnopedagògic de programes i cursos, i els processos docents.
 • Mestres i professorat en actiu que vulguin adquirir les competències que els permetran integrar la tecnologia al procés educatiu d'una manera global, innovadora i creativa, i que vulguin adquirir coneixements per a la utilització i l'aprofitament pedagògic de recursos tecnològics emergents.
 • Professionals que vulguin adquirir capacitats i desenvolupar-se en els processos que intervenen en l'organització, en el disseny, en l'aplicació i en l'avaluació de projectes d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les TIC per al sector educatiu, editorial i en empreses especialitzades en temes digitals.
 • Persones interessades a iniciar-se en la recerca en l'aprenentatge virtual (e-learning) per a desenvolupar posteriors estudis doctorals en aquest àmbit.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. 
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Pefil d'ingrés recomanat:
Per a cursar el màster universitari d'Educació i TIC és recomanable haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:
 • Títol de mestre (en qualsevol de les seves especialitats)
 • Llicenciatura de Pedagogia
 • Llicenciatura de Psicopedagogia
 • Llicenciatura de Psicologia
 • Diplomatura d'Educació Social
Coneixements previs:
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023. Matricula't!

Objectius

Els titulats en el màster universitari d'Educació i TIC (e-Learning) estaran capacitats per a comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit educatiu i formatiu. D'acord amb això, hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:
Els aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia en l'ensenyament obert i a distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial.
Les diferents aplicacions de les TIC amb relació a les diverses teories de l'aprenentatge.
Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC en l'ensenyament i en les polítiques educatives que s'hi relacionen, que incorporen els principis d'igualtat entre homes i dones, els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics d'una societat per a la pau.
L'impacte de l'aplicació de les TIC en les organitzacions, en particular en els processos de direcció, organització i administració.
Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC en l'educació i la formació, tenint en compte la protecció de la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat a l'educació amb TIC per a les persones discapacitades.
Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació.

Titulació obtinguda

El màster universitari d'Educació i TIC de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Docents que volen treure partit de les TIC per a millorar la qualitat educativa Director de projectes d'e-learning Dissenyador instruccional o tecnopedagògic Dissenyador gràfic de recursos i entorns educatius intervinguts per les TIC Avaluador de projectes d'e-learning Coordinador docent de programes, cursos i assignatures basades en l'ús de les TIC Coordinador de projectes de recerca en e-learning Coordinador de producció de recursos multimèdia per a l'ensenyament Tècnic en qualitat de l'e-learning Tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia Formador en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia Gestor de programes d'e-learning Administrador de entorns d'ensenyament-aprenentatge en línia

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

El Màster Universitari d'Educació i TIC inaugura el MeticLAB, un entorn virtual d'experimentació i recerca punter en l'àmbit digital, el qual posarà a disposició d'estudiants i docents tot un ventall d'aplicacions, eines i entorns per a usos educatius. L'objectiu del MeticLAB és que l'estudiant pugui aprendre amb les mateixes aplicacions i recursos digitals que s'utilitzen en els contextos professionals més avançats de la formació i l'educació, de manera que pugui dissenyar projectes i activitats educatives autèntiques, implementant-les amb eines i entorns reals.

Professorat

Direcció dels estudis: Dra. Teresa Guasch Pascual. Direcció de el programa: Dr. Marcelo Fabián Maina.
Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X