Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)

13 Persones han demanat informació
1078 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Enfoca el futur professional cap a una visió innovadora de l'educació, basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Forma't online amb el màster universitari d'Educació i TIC (E-learning).

Temari

Obligatòries - Crèdits
Comuns

• Disseny i gestió de projectes d'e-learning 6
• Fonaments de disseny tecnopedagògic 6
• Ensenyar i aprendre en línia 6
• Fonaments tecnològics de l'e-learning 6
Itinerari professionalitzador
• TFM: Treball final de Màster 6
Itinerari de recerca: cursar conjuntament
• Seminari de recerca 6
• TFM: Treball final de màster investigació 6
Optatives Itinerari Professionalitzador - Crèdits
Especialitat: Direcció i gestió de l'e-learning

• Organització i gestió de l'e-learning 6
• Direcció estratègica i lideratge 6
• Direcció operativa de projectes d'e-learning 6
• Disseny de programes i cursos en línia 6
• Pràctiques o qualsevol altra optativa d'una altra especialitat 6
Especialitat: Disseny tecnopedagògic.
• Integració de ferramentes tecnològiques per a l'educació. 6
• Disseny de programes i cursos en línia 6
• Disseny de recursos i activitats en línia 6
• Planificació de la docència en línia 6
• Pràctiques o qualsevol altra optativa d'una altra especialitat 6
Especialitat: Docència en línia.
• Estratègies docents en línia 6
• Planificació de la docència en línia 6
• Avaluació en línia 6
• Disseny de recursos i activitats en línia 6
• Pràctiques o qualsevol altra optativa d'una altra especialitat 6
Optatives Itinerari de Recerca - Crèdits
Especialitat: Investigació en e-learning
• Investigació en e-learning 6
• Mètodes de recerca 6
• Tècniques d'anàlisi de dades 6
• Construcció d'instruments per a la investigació 6

Destinataris

Per cursar el màster universitari d'Educació i TIC es recomana haver superat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Grau d'Educació o Magisteri (a qualsevol de les seves especialitats)
• Llicenciatura o Grau de Pedagogia
• Llicenciatura de Psicopedagogia
• Llicenciatura o Grau de Psicologia
• Diplomatura o grau d'educació social

Requisits

Criteris acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per accedir al màster universitari.
Coneixements previs
• Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
• Es recomana un nivell de competència dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

El Màster Universitari dEducació i TIC (E-learning) de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: A consultar.

Objectius

Els titulats estaran capacitats per comprendre, interpretar, analitzar i explicar l'ús i l'aplicació de les TIC a l'àmbit educatiu i formatiu. Hauran d'adquirir competències de caràcter general que consistiran a poder demostrar el coneixement i la comprensió dels aspectes següents:
• Aspectes teòrics i l'evolució històrica de l'ús de la tecnologia a l'educació oberta ia distància, l'emergència de l'aprenentatge virtual i la influència de les TIC en la transformació de la docència presencial
• Les diferents aplicacions de les TIC en relació amb les teories de l'aprenentatge
• Aspectes socials, culturals i legals de l'ús de les TIC a l'educació ia les polítiques educatives relacionades amb aquesta
• L'impacte de l'aplicació de les TIC a les organitzacions
• Dimensions conceptuals i models pedagògics en l'aplicació i l'ús de les TIC a l'educació i la formació
• Els elements tecnològics més rellevants en el disseny, l'ús i l'avaluació de plataformes per a la formació
• La transformació en els processos docents com a conseqüència de la introducció de les TIC
• Els elements fonamentals per planificar la pràctica docent en la qual s'introdueixin les TIC en algun dels processos formatius o en tots, i intervenir-hi i avaluar-la
• Els aspectes derivats de la gestió administrativa, econòmica i financera dels programes educatius intervinguts per l"ús de les TIC
• Els sistemes de suport als estudiants en els models formatius parcialment o totalment virtuals

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El títol de Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) capacita el titulat, entre d'altres, per a les professions següents: Docents que volen integrar i innovar amb les TIC. Director de projectes daprenentatge virtual. Dissenyador instruccional o tecnopedagògic. Dissenyador de recursos i entorns educatius digitals. Avaluador de projectes daprenentatge virtual. Coordinador docent de projectes i programes basats en lús de les TIC. Coordinador de producció de recursos multimèdia per a lensenyament. Tècnic en qualitat de laprenentatge virtual. Formador/tutor en entorns d'ensenyament i aprenentatge en línia Gestor de programes d'aprenentatge virtual formatius Coordinador/executor de projectes de recerca a l'àmbit de la tecnologia educativa i l'educació digital.
Màster Universitari d'Educació i TIC (e-learning) (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X