Electricitat general

15 Persones han demanat informació
1069 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Escola d'Oficis Catalunya
Electricitat general
Sol·licita informació
Curs
Presencial
Barcelona
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Descripció: On treballaràs? En empreses que tinguin com a activitat la producció d'energia elèctrica, instal · lacions i reparacions elèctriques en edificis, instal · lació d'energia solar fotovoltaica, construcció de quadres i equips electrotècnics i manteniment d'instal · lacions. Sortides professionals? * Electricista d'edificis * Muntador de quadres elèctrics * Instal · lador de línies elèctriques d'edificis, equips electrònics en edificis.

Amb aquest curs aprendràs el abc de les instal.lacions elèctriques per a habitatges, locals comercials, reparacions i manteniment en general.

Temari


UD 1: INTRODUCCIÓ A LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES. MAGNITUDS I CIRCUITS
1.1 Les instal·lacions elèctriques interiors.
1.2 Circuits elèctrics.
1.3 Magnituds elèctriques. La llei d'Ohm.
- El potencial elèctric.
- La intensitat del corrent.
- La resistència elèctrica.
- La llei d'Ohm.
1.4 Potència elèctrica.
1.5 L'energia elèctrica. Aprofitament i pèrdues.
- Càlcul i cost de l'energia.
- L'efecte Joule.
- Rendiment.
- Connexió en paral·lel i connexió mixta de receptors.

UD 2: MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS BÀSIQUES
2.1 Conductors elèctrics.
- Cables elèctrics: composició i tipus.
- Colors normalitzats.
- Designació normalitzada dels conductors.
- Corrents de Foucault.
2.2 Canalitzacions.
- Tubs i canals protectors.
- Safates metàl·liques.
2.3 Elements auxiliars per al connexionat.
- Caixes de connexions, mecanismes i protecció.
- Portalàmpades.
- Regletes de connexió.
2.4 Aparells de maniobra.
- Interruptors.
- Commutadors simples.
- Commutadors d'encreuament o dobles.
- Polsadors.
- Teleruptors.
- Interruptors automàtics d'escala.
2.5 Preses de corrent i clavilles.

UD 3: INSTRUMENTS DE MESURA ELÈCTRICA
3.1 El mesurament i els seus problemes.
- La necessitat d'estandardització d'unitats i mesures.
- El mesurament de magnituds elèctriques.
3.2 Classificació dels aparells de mesura elèctrica.
- Tipus de corrent elèctric.
- Tipus de magnitud elèctrica.
- Forma de presentar la mesura elèctrica.
- Tipus d'aplicació.
3.3 Conceptes en el mesurament elèctrica.
3.4 Simbologia dels aparells de mesura elèctrica.
3.5 Mesurament de les magnituds elèctriques fonamentals.
- Mesura de la intensitat elèctrica.
- Mesura de la tensió elèctrica.
- Mesura de la resistència elèctrica.
- Mesura de la potència elèctrica.
3.6 Mesura amb polímetres i pinces amperimètriques
3.7 Mesura d'altres magnituds.

UD 4: LUMINOTECNIA
4.1 Què és la luminotècnia?
4.2 La llum.
- Conceptes relacionats amb la llum.
- Naturalesa, producció i transmissió.
4.3 Magnituds lluminoses fonamentals.
- Flux lluminós o potència lluminosa.
- Eficàcia o rendiment lluminós.
- Energia lluminosa o quantitat de llum.
- Intensitat lluminosa.
- Il·luminació o nivell d'il·luminació.
- Luminància
4.4 Fonts de llum incandescent.
4.5 Fonts de llum luminiscents. Les làmpades de descàrrega
- Principi de funcionament.
- Components d'un llum de descàrrega.
- Característiques i classificació de les làmpades de descàrrega.
4.6 Fonts de llum LED.

UD 5: PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS EN LES INSTAL·LACIONS INTERIORS. EINES
5.1 Introducció a la prevenció de riscos laborals.
5.2 Riscos elèctrics en les instal·lacions interiors. Identificació.
5.3 Mesures de prevenció en les instal·lacions interiors.
5.4 Mesures de protecció a les instal·lacions interiors.
- Protecció col·lectiva.
- Protecció individual.
- Protecció ambiental en les instal·lacions interiors.
5.5 Eines utilitzades en les instal·lacions interiors.
- Noves instal·lacions.
- Reparació d'avaries.
- Treballs en taller.
- Recomanacions per al bon ús d'eines.

UD 6: PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.1 Introducció.
- La importància de la protecció en les instal·lacions elèctriques.
- Necessitats de protecció elèctrica.
- Dispositius de protecció elèctrica.
6.2 Fusibles.
- Característiques i components d'un fusible.
- Funcionament d'un fusible.
- Elecció i tipus de fusibles.
6.3 Interruptors magnetotèrmics.
- Característiques i components d'un interruptor magnetotèrmic.
- Funcionament d'un interruptor magnetotèrmic.
- Elecció i tipus d'interruptors magnetotèrmics.
6.4 Interruptor diferencial.
- Característiques i components d'un interruptor diferencial.
- Funcionament d'un interruptor diferencial.
- Tipus d'interruptors diferencials.
6.5 Limitador de sobretensions.
- Característiques, components i funcionament d'un limitador de sobretensions.
- Elecció i tipus de limitadors de sobretensions.

UD 7: INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. NORMATIVA. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
7.1 Normativa per a instal·lacions de baixa tensió.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
- Instal·lacions elèctriques per a baixa tensió.
7.2 Personal qualificat.
- Persones i empreses qualificades i autoritzades.
- Certificat de qualificació individual en baixa tensió.
- Instal·ladors autoritzats en baixa tensió.
- Mitjans requerits als instal·ladors autoritzats en baixa tensió (BT).
7.3 Documentació de les instal·lacions elèctriques.
- Projecte de la instal·lació.
- Memòria tècnica de disseny.
7.4 Verificacions i inspeccions de les instal·lacions elèctriques.
7.5 Manteniment de les instal·lacions elèctriques.

UD 8: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN LES EDIFICACIONS. CÀLCUL DE LÍNIES
8.1 Instal·lacions d'enllaç.
- Components d'una instal·lació d'enllaç.
- Esquemes de muntatge.
- Caixa general de protecció (CGP).
- Línia general d'alimentació (LGA).
- Comptadors
- Derivació individual.
8.2 Càlcul de la potència elèctrica total d'un edifici.
- Càrrega dels habitatges.
- Càrrega per serveis generals.
8.3 Càlcul de la potència en edificis comercials o industrials.
8.4 Càlcul de la secció dels conductors.
- Caiguda de tensió màxima admissible.
- Intensitat màxima admissible.
8.5 Intensitat de curtcircuit.

UD 9: INSTAL·LACIONS INTERIORS D'HABITATGES
9.1 Introducció.
- ¿Què són les instal·lacions d'habitatges?
- Graus d'electrificació.
9.2 Components d'una instal·lació interior d'habitatge.
- Quadre general de comandament i protecció.
- Derivacions o circuits independents.
9.3 Característiques elèctriques dels circuits.
- Càlcul del valor del corrent prevista en cada circuit.
- Càlcul de la caiguda de tensió en cada circuit.
9.4 Punts d'utilització.
- Components mínims i de confort. Aplicació en un habitatge.
9.5 Execució de les instal·lacions.
UD 10: INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS ESPECIALS
10.1 Instal·lacions interiors de locals de pública concurrència.
- ¿Què són els locals de pública concurrència?
- Alimentació dels serveis de seguretat.
- Enllumenat d'emergència.
- Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència.
- Prescripcions complementàries per a locals d'espectacles i activitats recreatives.
10.2 Instal·lacions interiors de locals amb risc d'incendi o explosió.
- Mesures de seguretat.
- Classificació dels emplaçaments.
- Prescripcions i condicions generals.
- Execució d'instal·lacions
10.3 Instal·lacions interiors de locals de característiques especials.
10.4 Càlcul de la secció dels conductors en les instal·lacions interiors de locals especials.

PRÀCTIQUES D'ELECTRICITAT

PRÀCTICA NÚM 1: FONAMENTS ELÈCTRICS
 Mesuraments Fonamentals:
- El multímetre i la seva ocupació. Tipus de mesures i escales
- Muntatge d'un circuit amb resistències i realització dels mesuraments.
- Comprovació de la llei d'Ohm.
- Connexió d'elements a mida.

PRÀCTICA NÚM 2: FONAMENTS MAGNÈTICS
 Assajar i comprovar un transformador, un motor elèctric de CC i un motor elèctric de CA trifàsic.

PRÀCTICA NÚM 3: TEORIA DE CIRCUITS
 Realització de circuits amb resistències connectades en sèrie, en paral·lel o en diferents formes.
 Comprovació de lleis de Kirchhoff.
 Mesura de la càrrega i mesura de la descàrrega d'un condensador. Connexions de condensadors en sèrie i connexions en paral·lel.
 Ocupació de l'oscil·loscopi.
 Mesures fonamentals en corrent altern i en corrent altern circuit RLC.

PRÀCTICA Nº 4: CIRCUITS BÀSICS D'ELECTRICITAT
 Connexió d'elements elèctrics. Connexió d'una presa de corrent.
 Encesa d'una llum des d'un punt, des de dos punts (commutat) i des de tres punts o més (commutat + inversor).
 Connexió interna d'un equip fluorescent.

PRÀCTICA N º 5: INSTAL·LACIÓ D'UN HABITATGE
 Càlcul i instal·lació simulats d'un habitatge d'electrificació bàsica amb tots els elements mínims especificats en el REBT sobre una maqueta-panell.

PRÀCTICA NÚM 6: ELECTRÒNICA
 Realització d'un circuit rectificador i comprovació dels senyals en cada component.
 Muntatge d'una font d'alimentació i comprovació de les diferents senyals.

PRÀCTICA NÚM 7: AUTOMATISMES
- Muntatges fonamentals:
- Muntatge d'un circuit marxa-atur.
- Muntatge d'un circuit per arrencada directa d'un motor trifàsic en forma directa.
- Muntatge d'un circuit per arrencada directa amb inversió de gir de motor trifàsic.
- Realització d'un automatisme per arrencada de motor estrella-triangle.
- Realització d'un automatisme per encès seqüencial.

Destinataris

Dirigit: A aquelles persones que vulguin aprendre i trobar una feina com electricistes.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Lloc on s'imparteix el curs

L' Hospitalet De Llobregat.
Electricitat general
Escola d'Oficis Catalunya
Campus i seus: Escola d'Oficis Catalunya
Escola d'Oficis Catalunya
C/Consell de Cent Nº384 08009 Barcelona
Sol·licita informació
X