Electricitat general

Curs
Presencial
Barcelona
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Descripció: On treballaràs? En empreses que tinguin com a activitat la producció d'energia elèctrica, instal · lacions i reparacions elèctriques en edificis, instal · lació d'energia solar fotovoltaica, construcció de quadres i equips electrotècnics i manteniment d'instal · lacions. Sortides professionals? * Electricista d'edificis * Muntador de quadres elèctrics * Instal · lador de línies elèctriques d'edificis, equips electrònics en edificis.

Amb aquest curs aprendràs el abc de les instal.lacions elèctriques per a habitatges, locals comercials, reparacions i manteniment en general.

Temari


UD 1: INTRODUCCIÓ A LES MAGNITUDS ELÈCTRIQUES. MAGNITUDS I CIRCUITS
1.1 Les instal·lacions elèctriques interiors.
1.2 Circuits elèctrics.
1.3 Magnituds elèctriques. La llei d'Ohm.
- El potencial elèctric.
- La intensitat del corrent.
- La resistència elèctrica.
- La llei d'Ohm.
1.4 Potència elèctrica.
1.5 L'energia elèctrica. Aprofitament i pèrdues.
- Càlcul i cost de l'energia.
- L'efecte Joule.
- Rendiment.
- Connexió en paral·lel i connexió mixta de receptors.

UD 2: MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS BÀSIQUES
2.1 Conductors elèctrics.
- Cables elèctrics: composició i tipus.
- Colors normalitzats.
- Designació normalitzada dels conductors.
- Corrents de Foucault.
2.2 Canalitzacions.
- Tubs i canals protectors.
- Safates metàl·liques.
2.3 Elements auxiliars per al connexionat.
- Caixes de connexions, mecanismes i protecció.
- Portalàmpades.
- Regletes de connexió.
2.4 Aparells de maniobra.
- Interruptors.
- Commutadors simples.
- Commutadors d'encreuament o dobles.
- Polsadors.
- Teleruptors.
- Interruptors automàtics d'escala.
2.5 Preses de corrent i clavilles.

UD 3: INSTRUMENTS DE MESURA ELÈCTRICA
3.1 El mesurament i els seus problemes.
- La necessitat d'estandardització d'unitats i mesures.
- El mesurament de magnituds elèctriques.
3.2 Classificació dels aparells de mesura elèctrica.
- Tipus de corrent elèctric.
- Tipus de magnitud elèctrica.
- Forma de presentar la mesura elèctrica.
- Tipus d'aplicació.
3.3 Conceptes en el mesurament elèctrica.
3.4 Simbologia dels aparells de mesura elèctrica.
3.5 Mesurament de les magnituds elèctriques fonamentals.
- Mesura de la intensitat elèctrica.
- Mesura de la tensió elèctrica.
- Mesura de la resistència elèctrica.
- Mesura de la potència elèctrica.
3.6 Mesura amb polímetres i pinces amperimètriques
3.7 Mesura d'altres magnituds.

UD 4: LUMINOTECNIA
4.1 Què és la luminotècnia?
4.2 La llum.
- Conceptes relacionats amb la llum.
- Naturalesa, producció i transmissió.
4.3 Magnituds lluminoses fonamentals.
- Flux lluminós o potència lluminosa.
- Eficàcia o rendiment lluminós.
- Energia lluminosa o quantitat de llum.
- Intensitat lluminosa.
- Il·luminació o nivell d'il·luminació.
- Luminància
4.4 Fonts de llum incandescent.
4.5 Fonts de llum luminiscents. Les làmpades de descàrrega
- Principi de funcionament.
- Components d'un llum de descàrrega.
- Característiques i classificació de les làmpades de descàrrega.
4.6 Fonts de llum LED.

UD 5: PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS EN LES INSTAL·LACIONS INTERIORS. EINES
5.1 Introducció a la prevenció de riscos laborals.
5.2 Riscos elèctrics en les instal·lacions interiors. Identificació.
5.3 Mesures de prevenció en les instal·lacions interiors.
5.4 Mesures de protecció a les instal·lacions interiors.
- Protecció col·lectiva.
- Protecció individual.
- Protecció ambiental en les instal·lacions interiors.
5.5 Eines utilitzades en les instal·lacions interiors.
- Noves instal·lacions.
- Reparació d'avaries.
- Treballs en taller.
- Recomanacions per al bon ús d'eines.

UD 6: PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
6.1 Introducció.
- La importància de la protecció en les instal·lacions elèctriques.
- Necessitats de protecció elèctrica.
- Dispositius de protecció elèctrica.
6.2 Fusibles.
- Característiques i components d'un fusible.
- Funcionament d'un fusible.
- Elecció i tipus de fusibles.
6.3 Interruptors magnetotèrmics.
- Característiques i components d'un interruptor magnetotèrmic.
- Funcionament d'un interruptor magnetotèrmic.
- Elecció i tipus d'interruptors magnetotèrmics.
6.4 Interruptor diferencial.
- Característiques i components d'un interruptor diferencial.
- Funcionament d'un interruptor diferencial.
- Tipus d'interruptors diferencials.
6.5 Limitador de sobretensions.
- Característiques, components i funcionament d'un limitador de sobretensions.
- Elecció i tipus de limitadors de sobretensions.

UD 7: INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. NORMATIVA. MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
7.1 Normativa per a instal·lacions de baixa tensió.
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).
- Instal·lacions elèctriques per a baixa tensió.
7.2 Personal qualificat.
- Persones i empreses qualificades i autoritzades.
- Certificat de qualificació individual en baixa tensió.
- Instal·ladors autoritzats en baixa tensió.
- Mitjans requerits als instal·ladors autoritzats en baixa tensió (BT).
7.3 Documentació de les instal·lacions elèctriques.
- Projecte de la instal·lació.
- Memòria tècnica de disseny.
7.4 Verificacions i inspeccions de les instal·lacions elèctriques.
7.5 Manteniment de les instal·lacions elèctriques.

UD 8: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN LES EDIFICACIONS. CÀLCUL DE LÍNIES
8.1 Instal·lacions d'enllaç.
- Components d'una instal·lació d'enllaç.
- Esquemes de muntatge.
- Caixa general de protecció (CGP).
- Línia general d'alimentació (LGA).
- Comptadors
- Derivació individual.
8.2 Càlcul de la potència elèctrica total d'un edifici.
- Càrrega dels habitatges.
- Càrrega per serveis generals.
8.3 Càlcul de la potència en edificis comercials o industrials.
8.4 Càlcul de la secció dels conductors.
- Caiguda de tensió màxima admissible.
- Intensitat màxima admissible.
8.5 Intensitat de curtcircuit.

UD 9: INSTAL·LACIONS INTERIORS D'HABITATGES
9.1 Introducció.
- ¿Què són les instal·lacions d'habitatges?
- Graus d'electrificació.
9.2 Components d'una instal·lació interior d'habitatge.
- Quadre general de comandament i protecció.
- Derivacions o circuits independents.
9.3 Característiques elèctriques dels circuits.
- Càlcul del valor del corrent prevista en cada circuit.
- Càlcul de la caiguda de tensió en cada circuit.
9.4 Punts d'utilització.
- Components mínims i de confort. Aplicació en un habitatge.
9.5 Execució de les instal·lacions.
UD 10: INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS ESPECIALS
10.1 Instal·lacions interiors de locals de pública concurrència.
- ¿Què són els locals de pública concurrència?
- Alimentació dels serveis de seguretat.
- Enllumenat d'emergència.
- Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència.
- Prescripcions complementàries per a locals d'espectacles i activitats recreatives.
10.2 Instal·lacions interiors de locals amb risc d'incendi o explosió.
- Mesures de seguretat.
- Classificació dels emplaçaments.
- Prescripcions i condicions generals.
- Execució d'instal·lacions
10.3 Instal·lacions interiors de locals de característiques especials.
10.4 Càlcul de la secció dels conductors en les instal·lacions interiors de locals especials.

PRÀCTIQUES D'ELECTRICITAT

PRÀCTICA NÚM 1: FONAMENTS ELÈCTRICS
 Mesuraments Fonamentals:
- El multímetre i la seva ocupació. Tipus de mesures i escales
- Muntatge d'un circuit amb resistències i realització dels mesuraments.
- Comprovació de la llei d'Ohm.
- Connexió d'elements a mida.

PRÀCTICA NÚM 2: FONAMENTS MAGNÈTICS
 Assajar i comprovar un transformador, un motor elèctric de CC i un motor elèctric de CA trifàsic.

PRÀCTICA NÚM 3: TEORIA DE CIRCUITS
 Realització de circuits amb resistències connectades en sèrie, en paral·lel o en diferents formes.
 Comprovació de lleis de Kirchhoff.
 Mesura de la càrrega i mesura de la descàrrega d'un condensador. Connexions de condensadors en sèrie i connexions en paral·lel.
 Ocupació de l'oscil·loscopi.
 Mesures fonamentals en corrent altern i en corrent altern circuit RLC.

PRÀCTICA Nº 4: CIRCUITS BÀSICS D'ELECTRICITAT
 Connexió d'elements elèctrics. Connexió d'una presa de corrent.
 Encesa d'una llum des d'un punt, des de dos punts (commutat) i des de tres punts o més (commutat + inversor).
 Connexió interna d'un equip fluorescent.

PRÀCTICA N º 5: INSTAL·LACIÓ D'UN HABITATGE
 Càlcul i instal·lació simulats d'un habitatge d'electrificació bàsica amb tots els elements mínims especificats en el REBT sobre una maqueta-panell.

PRÀCTICA NÚM 6: ELECTRÒNICA
 Realització d'un circuit rectificador i comprovació dels senyals en cada component.
 Muntatge d'una font d'alimentació i comprovació de les diferents senyals.

PRÀCTICA NÚM 7: AUTOMATISMES
- Muntatges fonamentals:
- Muntatge d'un circuit marxa-atur.
- Muntatge d'un circuit per arrencada directa d'un motor trifàsic en forma directa.
- Muntatge d'un circuit per arrencada directa amb inversió de gir de motor trifàsic.
- Realització d'un automatisme per arrencada de motor estrella-triangle.
- Realització d'un automatisme per encès seqüencial.

Destinataris

Dirigit: A aquelles persones que vulguin aprendre i trobar una feina com electricistes.

Lloc on s'imparteix el curs

L' Hospitalet De Llobregat.
Electricitat general
Escola d'Oficis Catalunya
Campus i seus: Escola d'Oficis Catalunya
Escola d'Oficis Catalunya
C/Consell de Cent Nº384 08009 Barcelona
Cursos més populars
X