Filologia Hispànica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
4 anys
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

OBJECTIUS FORMATIUS

1) El títol d'Estudis Hispànics: Llengua i Literatura ha de procurar un coneixement racional i crític de les tradicions literàries en llengua espanyola, des de l'origen, per poder comprendre el present.

2) Adquirir un coneixement bàsic de les principals característiques de la llengua espanyola en una perspectiva sincrònica i diacrònica.

3) Proporcionar un coneixement bàsic dels mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi principals de l'especialitat; és a dir, examinar críticament qualsevol font lingüística i literària i manejar els mitjans de recerca, identificació, selecció i recollida d'informació.

4) Adquirir un coneixement bàsic dels conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació lingüística.

5) Els titulats en Estudis Hispànics: Llengua i Literatura s'han de saber expressar amb claredat i coherència, emprant correctament la terminologia pròpia de la disciplina, així com tindre coneixement d'altres idiomes.

6) Els titulats han d'haver adquirit les competències laborals que els permetin desenvolupar les seues funcions en organismes públics i privats, mitjans de comunicació o en altres empreses que pertanyin a la indústria, amb solvència i professionalitat.


SORTIDES PROFESSIONALS

1) Ensenyament de la llengua espanyola

2) Ensenyament de les literatures en llengua espanyola

3) Arxius i biblioteques

4) Documentació

5) Edició i correcció de textos

6) Col·laboración en mitjans de comunicació

7) Crítica literària i cultural

8) Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades

9) Assessorament lingüístic en institucions públiques i empreses privades

10) Administracions públiques

11) Ús professional de les tecnologies de la informació (en el seu vessant lingüístic i literària)

12) Gestió i divulgació cultural


Practicum

Des de la Facultat de Lletres hem potenciat les pràctiques en empresa/institució incorporant aquestes en els plans d'estudi de totes les titulacions que impartim, ja que creiem que és un primer pas dins la carrera professional que ajudarà directament o indirectament als estudiants a incorporar-se al món laboral.

Així, en els últims curs del grau l'estudiant cursarà pràctiques en empreses o institucions amb l'objectiu últim de completar la seva formació amb experiències professionals que requereixen l'aplicació dels coneixements adquirits en la titulació.
Aquestes pràctiques, en molts casos, suposaran per a l'estudiant el primer contacte amb l'àmbit laboral i, a més de dotar-ho de nous coneixements específics de la seva professió, li permetran enriquir-se d'una experiència que ampliarà el seu currículum i li dotarà d'una panoràmica general del món del treball.

Al llarg de l'estada en pràctiques, l'estudiant tindrà assignat, d'una banda, un tutor en l'empresa o institució i, d'altra banda, un professor de la Facultat vetllarà perquè el procés d'aprenentatge es dugui a terme correctament, tot mantenint contacte amb l'estudiant i amb el tutor de l'empresa/institució regularment.

Al final de l'estada en pràctiques l'estudiant haurà de lliurar una memòria i serà avaluada a partir d'aquesta i dels informes dels dos tutors.
Filologia Hispànica
Universitat de Lleida (UdL)
Campus i seus: Universitat de Lleida (UdL)
Universitat de Lleida (UdL)
Pl. Víctor Siurana, 1 25003 Lleida
Cursos més populars
X