Màster Universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Matricula't!
Últims dies!
Aprofundeix el món de la cultura i descobriràs les claus del segle XXI
 • Adquireix una base cultural i polivalent
 • Acompanyament personalitzat de professors experts
 • Continguts acadèmics orientats a comprendre el món actual
El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és un màster d'estudis avançats que permet a l'estudiant aprofundir en el món de les humanitats, de la literatura i de les arts contemporànies. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària o incorporar-se a l'ampli ventall de professions lligades a la creació de continguts culturals.
El màster en Humanitats potencia el desenvolupament del pensament crític, la capacitat reflexiva i l'adaptabilitat a nous contextos socials i culturals.
El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies proporciona una base completa i polivalent en la qual s'integren les activitats professionals relacionades directament amb la producció cultural i la comunicació. A més, és un complement indispensable per a activitats que, encara que semblin allunyades de les Humanitats, requereixen un fonament humanístic sòlid.
Competències:
Competències generals
Dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos, utilitzant les metodologies i les tècniques adequades, i presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.
Formular preguntes adequades als objectes estudiats, a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.
Competències específiques
Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.
Integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.
Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.
Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.
Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.
Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.
Competències transversals
Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat del treball dels altres.
Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Pla d'estudis:
Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 •     Història de la cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Treball de fi de màster (10 crèdits ECTS). 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 •     Literatura i espai (5 crèdits ECTS).
 •     Arts plàstiques (5 crèdits ECTS).
 •     Arts escèniques (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i mercat (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i diversitat (5 crèdits ECTS).
 •     Arts en pantalla (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i tradició (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i poder (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i identitat (5 crèdits ECTS).
 •     Mètodes en les ciències humanes * (5 crèdits ECTS).
 •     Disseny de la investigació * (5 crèdits ECTS).
* Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes en les ciències humanes i Disseny de la investigació.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts, humanitats o ciències socials, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del tutor.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Història IV. El segle dels contrastos (1914-1991)
 • Art del segle xx
 • Pensament filosòfic i científic contemporani
 • Estètica i teoria de l'art
 • Teoria de la literatura

Destinataris

A qui va dirigit?
El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.
També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).
Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.

Requisits

Requisits acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
Criteris d'admissió:
No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.
Perfils d'ingrés recomanats:
Per a cursar el màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies és recomanable, però no necessari, haver fet estudis d'algun dels àmbits que es detallen a continuació:
 • Arts
 • Humanitats
 • Ciències Socials

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 10 octubre 2023. Matricula't!

Objectius

L'objectiu principal del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és proporcionar a l'estudiant una formació avançada en l'àmbit dels estudis humanístics que es refereixen a l'època contemporània. Es tracta d'oferir una formació acadèmica de qualitat que permeti a l'estudiant obtenir una comprensió àmplia i rigorosa de l'experiència humana i del context cultural en el qual té lloc. El món globalitzat actual es caracteritza per l'explosió del pluralisme i la complexitat creixent dels contextos històrics, socials i culturals en els quals l'individu modern es veu en la necessitat de trobar noves solucions a problemes de naturalesa social, tant en l'àmbit personal com professional.
Aquest màster pretén donar les eines intel·lectuals (competències i coneixements) que capacitin l'estudiant per respondre des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que es demanen des de l'àmbit de la cultura, les institucions, l'economia i la comunicació. Es tracta de complementar i enriquir les habilitats i les destreses de naturalesa pràctica -característiques de les humanitats- com són les competències analítiques, expressives, creatives i interpretatives.

Titulació obtinguda

El títol que s'obtindrà és el de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament. Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant de les noves realitats socials, polítiques i culturals. Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci. Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.). Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals. Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements humanístics. Estudiants.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Professorat

Director del Máster: Francesc Núñez Mosteo.
Màster Universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
X