Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster Universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció

El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és un màster d'estudis avançats que permet a l'estudiant aprofundir en el món de les humanitats, de la literatura i de les arts contemporànies. El màster obre la possibilitat d'iniciar una activitat de recerca interdisciplinària o incorporar-se a l'ampli ventall de professions lligades a la creació de continguts culturals.

El màster en Humanitats potencia el desenvolupament del pensament crític, la capacitat reflexiva i l'adaptabilitat a nous contextos socials i culturals.

El màster universitari en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies proporciona una base completa i polivalent en la qual s'integren les activitats professionals relacionades directament amb la producció cultural i la comunicació. A més, és un complement indispensable per a activitats que, encara que semblin allunyades de les Humanitats, requereixen un fonament humanístic sòlid.

Competències:

Competències generals

Dissenyar i planificar el treball acadèmic de manera autònoma i en els terminis previstos, utilitzant les metodologies i les tècniques adequades, i presentar els resultats amb originalitat, coherència i claredat.

Formular preguntes adequades als objectes estudiats, a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques rellevants, i aplicar críticament els mètodes, conceptes, marcs teòrics i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Competències específiques

Identificar i reconèixer les perspectives filosòfiques, els marcs teòrics i conceptuals, i les anàlisis històriques que intenten explicar l'evolució de la cultura contemporània.

Integrar els diversos models teòrics i conceptuals provinents de les diverses branques de les ciències humanes i socials.

Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques així com les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes a partir del coneixement dels debats i de les problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

Descriure i analitzar la relació entre cultura i identitat.

Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Competències transversals

Capacitat per a analitzar i interpretar materials de naturalesa complexa i sovint ambigua, i sintetitzar idees i argumentacions relatives als objectes d'estudi i als debats i problemàtiques rellevants, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat del treball dels altres.

Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC.


Veure més

Temari del curs

Pla d'estudis:
Per obtenir la titulació de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries * 15
Optatives * 35
Treball final de màster 10
(*) Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals metodològics), el treball de final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.
Total 60

Assignatures obligatòries - Crèdits ECTS:
 •     Història de la cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Filosofia contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS).
 •     Treball de fi de màster (10 crèdits ECTS). 
Assignatures optatives - Crèdits ECTS:
 •     Literatura i espai (5 crèdits ECTS).
 •     Arts plàstiques (5 crèdits ECTS).
 •     Arts escèniques (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i mercat (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i diversitat (5 crèdits ECTS).
 •     Arts en pantalla (5 crèdits ECTS).
 •     Literatura i tradició (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i poder (5 crèdits ECTS).
 •     Cultura i identitat (5 crèdits ECTS).
 •     Mètodes en les ciències humanes * (5 crèdits ECTS).
 •     Disseny de la investigació * (5 crèdits ECTS).
* Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han de cursar obligatòriament les assignatures Mètodes en les ciències humanes i Disseny de la investigació.

Complements de formació:
Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu dels estudiants que no provinguin dels àmbits d'arts, humanitats o ciències socials, hauran de cursar fins a un màxim de 12 crèdits ECTS de complements formatius. La valoració dels complements que calgui cursar es farà mitjançant una avaluació per part del tutor.
Les assignatures previstes a aquests efectes són les següents:
 • Història IV. El segle dels contrastos (1914-1991)
 • Art del segle xx
 • Pensament filosòfic i científic contemporani
 • Estètica i teoria de l'art
 • Teoria de la literatura
Veure més

Destinataris

A qui va dirigit?

El perfil de formació del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies respon a diversos interessos acadèmics. D'una banda, permet als estudiants que hagin obtingut el títol del grau d'Humanitats i el grau de Llengua i Literatura Catalanes obtenir una formació especialitzada. Així, es facilita la continuïtat a les persones graduades interessades a aprofundir en l'àmbit dels estudis d'arts i humanitats i a totes les que hagin cursat itineraris de formació humanística, així com altres estudis de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

També és una proposta formativa que permetrà als llicenciats i diplomats de LRU –o plans d'estudis universitaris anteriors– aprofundir en els seus estudis en l'àmbit humanístic atesa la desaparició dels antics estudis de segon cicle (especialment, de l'antiga llicenciatura d'Humanitats).

Els estudis avançats en el camp de les humanitats també poden satisfer un univers ampli de perfils i necessitats formatives necessàries en el nostre context acadèmic, social, econòmic i polític actual entre diplomats i llicenciats provinents d'altres àmbits de coneixements.
Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

 • He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol.

 • He fet estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea.

 • He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea.


Criteris d'admissió:

No hi ha criteris específics d'admissió per a aquest màster universitari.

Perfils d'ingrés recomanats:

Per a cursar el màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies és recomanable, però no necessari, haver fet estudis d'algun dels àmbits que es detallen a continuació:

 • Arts

 • Humanitats

 • Ciències SocialsVeure més

Idiomes en què s'imparteix

Català.

Durada

Data inici: 17 octubre 2018

Objetius

L'objectiu principal del màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és proporcionar a l'estudiant una formació avançada en l'àmbit dels estudis humanístics que es refereixen a l'època contemporània. Es tracta d'oferir una formació acadèmica de qualitat que permeti a l'estudiant obtenir una comprensió àmplia i rigorosa de l'experiència humana i del context cultural en el qual té lloc. El món globalitzat actual es caracteritza per l'explosió del pluralisme i la complexitat creixent dels contextos històrics, socials i culturals en els quals l'individu modern es veu en la necessitat de trobar noves solucions a problemes de naturalesa social, tant en l'àmbit personal com professional.

Aquest màster pretén donar les eines intel·lectuals (competències i coneixements) que capacitin l'estudiant per respondre des d'una perspectiva crítica als nous perfils professionals que es demanen des de l'àmbit de la cultura, les institucions, l'economia i la comunicació. Es tracta de complementar i enriquir les habilitats i les destreses de naturalesa pràctica -característiques de les humanitats- com són les competències analítiques, expressives, creatives i interpretatives.

Titulació obtinguda

El títol que s'obtindrà és el de màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten, a causa de la seva activitat professional, una millor comprensió del món contemporani i de la seva complexitat, així com l'adquisició de les eines analítiques per al seu desenvolupament.
Professors i docents que vulguin actualitzar la seva formació davant de les noves realitats socials, polítiques i culturals.
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de l'educació i l'entreteniment, la creació de continguts en el sector editorial, turístic o de l'oci.
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap a la creació de continguts en el sector de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional cap al sector de les institucions culturals.
Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic que vulguin millorar, fins i tot a nivell d'especialització, els seus coneixements humanístics.
Estudiants.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Avantatges del curs

Acreditació de qualitat AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster Universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)

Màster Universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies (UOC)