Descripció

Pel que fa al tema fiscal, l'objectiu és adquirir els coneixements pràctics necessaris per aplicar la normativa tributària vigent en cada moment a la realitat de la seva empresa o de la seva economia particular, estar en condicions de prendre les decisions més encertades i obtenir el màxim estalvi fiscal. Alguns dels beneficis que s'obtenen són: Tenir una visió completa del sistema tributari. Assimilar els conceptes bàsics del sistema fiscal i aplicar-los correctament. Aconseguir l'habilitat necessària per buscar i trobar la normativa aplicable. Poder calcular i liquidar els diferents impostos. Dominar les tècniques encaminades a l'estalvi fiscal, bonificacions, deduccions, incetius.Actualització constant d'acord amb les noves normes que van sorgint. Aquest curs et permetria ser un expert en Assessoria Fiscal i dominar el sistema Tributari i la seva aplicació pràctica.Quant a l'apartat de gestió financera, el contingut i les característiques del curs el fan especialment indicat per a empresaris i professionals que realitzen funcions directives en petites i mitjanes empreses i necessitin conèixer de forma pràctica l'àrea económico financera.També per a persones integrades en departaments de comptabilitat, costos i finances que desitgin adquirir o actualitzar coneixements en aquestes àrees i conèixer en profunditat les tècniques d'anàlisi de balanços per poder diagnosticar la situació económico financera de la empresa.Y finalment, a persones que desenvolupin la seva tasca en altres àrees de l'empresa però que tinguin la responsabilitat de prendre decisions amb l'ús d'informació financera.


Veure més

Temari del curs

Fiscal
 • Introducció al dret tributari.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Impost sobre el patrimoni.
 • Renda per no residents.
 • Impost sobre el valor afegit impost sobre societats.
 • Impost sobre successions i donacions.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Retencions del treball personal.
 • Tributació local.
 • Règim tributari de les Illes Canàries.
 • Infraccions i sancions.
 • Funcions de la inspecció.
Financera
 • Introducció a l'anàlisi dels estats comptables.
 • L'anàlisi patrimonial.
 • L'anàlisi financer.
 • L'anàlisi econòmica.
 • Cas pràctic: Anàlisi integral d'una empresa.
 • Fons de maniobra, circulant i quadre de finançament.
 • Fonaments de la comptabilitat analítica.
 • El mètode de costos complets (FULL-Costing).
 • El model DIRECT-costing.
 • El model ABC.
 • Els costos estàndards.
 • La planificació empresarial. Els pressupostos.
 • Estats financers previsionals i gestió pressupostària.
 • Introducció i conceptes financers bàsics.
 • Autofinançament o finançament intern.
 • Finançament extern.
 • El pressupost de tresoreria .Gestió de cobraments i pagaments.
 • Gestió d'excedents de tresoreria.
 • Anàlisi de projectes d'inversió.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs


Comprendre el contingut de la informació comptable-financera-fiscal derivada de l'activitat econòmica desenvolupada per l'empresa.

Dominar les tècniques necessàries per a la confecció i control de costos i pressupostos.

Formular diagnòstics i plans d'acció empresarial en base a l'anàlisi de la informació economicofinancera.

Avaluar amb les degudes garanties els projectes d'inversió i les necessitats financeres, de manera que es puguin prendre decisions encertades.

Identificar les relacions entre decisions financeres i fiscals i la marxa de l'empresa en conjunt.

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs rebràs el diploma d'Estudis d'Empresa de ASSESSORIA FISCAL I FINANCES I DE PERIT JUDICIAL TRIBUTARI reconegut per associacions professionals que li permetin exercir la professió d'assessor fiscal i perit judicial tributari.

Perspectives laborals

Un cop finalitzat el curs de Tributació-Financer i amb els coneixements adquirits, l'alumne tindrà la capacitat suficient per optar a una millora de la seva situació laboral, si ja té un lloc de treball, o per accedir al mercat de treball si no ho té.

Per treballar en gestories i assessories, fent-se càrrec de confeccionar les declaracions tributàries dels seus clients i aconsellant sobre les qüestions de tipus fiscal i financer que els afectin, tot això amb les degudes garanties d'una eficient actuació professional.

Crea per compte propi un despatx d'assessoria fiscal.

Ser responsable de les qüestions financeres i fiscals en una empresa o institució, exclusivament o com a part d'una tasca més àmplia.

Aconseguir la Titulació de PÈRIT JUDICIAL TRIBUTARI.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió financera i fiscal

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Gestió financera i fiscal