SURGE Centro de Estudios

Gestió de la propietat immobiliària

SURGE Centro de Estudios

Curs
Presencial
700 €

Descripció

SURGE, imparteix cicles formatius específics del sector immobiliari, no només a Barcelona, sinó que compta amb una àmplia xarxa de centres en més de 20 ciutats dins del territori español.Los cursos són impartits per advocats, comptables, economistes, arquitectes, aparelladors i experts en el sector immobiliari, tant públic com privat, garantint d'aquesta manera el rigor i eficàcia dels estudis que es realitzen, comptant amb un material pedagògic totalment actualitzat i complet.  En acabar els estudis, un cop superats els exàmens finals, sorgeix Centre d'Estudis atorga la diplomatura de Gestió de la Propietat Immobiliària i la de Intermediari a la Promoció de Edificacions (Grup 724 de l'Impost d'Activitats Econòmica, IAE). De la mateixa manera tots els assistents a seminaris aconsegueixen un certificat de la matèria específica.Els estudis estan reconeguts per l'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I EMPRESARIS GESTORS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA (AEPI.).  


Veure més

Temari del curs

MÒDUL A.DRET IMMOBILIARI.  

Partir d'una sòlida base és important per entendre a la perfecció els secrets i usos de la llei.El mòdul de drets reals és una introducció clara i concisa que ens ensenyarà a entendre el Dret i la seva aplicació com a teoria general.Es aprendran conceptes com el de Hipoteca, Propietat, Usdefruit, Servituds, ús i d'habitació, Cens, Adquisició, retracte.  
 Compra-Venda.  

- L'inici de la gestió immobiliària.Contracte d'encàrrec.  
- Informació preliminar a la gestió immobiliària.El Registre de la Propietat.  
- La compra-venda de béns immobles.Legislació aplicable, requisits, formalització, efectes i garanties de pagament.  
- El contracte de compra-venda.  
- Contractes de compra-venda amb especialitats.  
- La inscripció de la compra-venda en el Registre de la Propietat.  
- Realització de contractes de compra-venda.  
 Arrendaments Urbans.  

- Introducció a les diferents lleis d'arrendament.  
- La llei en vigor i els contractes vigents.  
- La llei d'arrendaments urbans de 1995.  
- Arrendament d'ús de l'Habitatge.  
- Arrendament d'ús diferent d'Habitatge.  
- Actualització de contractes a la llei de 1995.  
- Introducció a la llei de la propietat horitzontal.  
- Realització de contractes de Arrendaments  

MÒDUL B.FISCALITAT IMMOBILIÀRIA.  

- Els tributs.  
- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.  
- Impost sobre el valor afegit.  
- L'Impost sobre Successions i Donacions.  
- L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
- Taxes, Contribucions especials i Impostos Municipals.  
- Liquidació d'Impostos.  


MÒDUL C.VALORACIONS IMMOBILIÀRIES.  

- L'expert i el valor.  
- Els factors del valor.  
- Principis i mètodes de valoració.  
- Aplicacions dels mètodes d'estimació dels béns immobiliaris urbans de residència.  
- Valoració en matèria comercial.  
- Estimació dels immobles rurals.  
- La pràctica de la valoració immobiliària.  

MÒDUL D.URBANISME.  

 Conceptes i evolució del dret urbanístic.  
 Principis i estructura del sistema normatiu de l'urbanisme.  
 El sistema de planejament.  
 El planejament Directiu.  
 El planejament general.  
 El planejament derivat i executiu.  
 Altres figures del planejament.Vigència, revisió i tramitació del planejament.  
 Règim urbanístic del sòl: drets i deures de la propietat.  
 Gestió urbanística: conceptes, tècniques i instruments de gestió.  
 Gestió urbanística: l'execució del planejament.  
 disciplina urbanística.  
 La llei urbanística estatal: principals innovacions plantejades.  
 Règim urbanístic de la propietat 
Veure més

Destinataris

Cada vegada més, la compra, la venda i la valoració d'immobles implica una professionalització específica, profunda i rigorosa.Gestió de la propietat Immobiliària és un curs concebut perquè, d'una forma pràctica i senzilla, l'alumne pugui saber i comprendre tot el referent al procés de gestió de l'immoble, en resum: ser un professional.  Aquest curs està concebut tant per a preparar a aquella persona que desitgi introduir, amb una sòlida preparació, el sector immobiliari, com per a aquella, que exercint en l'actualitat aquesta professió, és positivament conscient que la formació contínua és la millor eina competitiva i la millor forma de realitzar-se tant a nivell professional com personal.  


Preu

700 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Gestió de la propietat immobiliària

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Gestió de la propietat immobiliària