Gestió de la propietat immobiliària

Curs
Presencial
700 €

Descripció

SURGE, imparteix cicles formatius específics del sector immobiliari, no només a Barcelona, sinó que compta amb una àmplia xarxa de centres en més de 20 ciutats dins del territori español.Los cursos són impartits per advocats, comptables, economistes, arquitectes, aparelladors i experts en el sector immobiliari, tant públic com privat, garantint d'aquesta manera el rigor i eficàcia dels estudis que es realitzen, comptant amb un material pedagògic totalment actualitzat i complet.  

En acabar els estudis, un cop superats els exàmens finals, sorgeix Centre d'Estudis atorga la diplomatura de Gestió de la Propietat Immobiliària i la de Intermediari a la Promoció de Edificacions (Grup 724 de l'Impost d'Activitats Econòmica, IAE). De la mateixa manera tots els assistents a seminaris aconsegueixen un certificat de la matèria específica.Els estudis estan reconeguts per l'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I EMPRESARIS GESTORS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA (AEPI.).  

Temari

MÒDUL A.DRET IMMOBILIARI.  

Partir d'una sòlida base és important per entendre a la perfecció els secrets i usos de la llei.El mòdul de drets reals és una introducció clara i concisa que ens ensenyarà a entendre el Dret i la seva aplicació com a teoria general.Es aprendran conceptes com el de Hipoteca, Propietat, Usdefruit, Servituds, ús i d'habitació, Cens, Adquisició, retracte.  
 Compra-Venda.  

- L'inici de la gestió immobiliària.Contracte d'encàrrec.  
- Informació preliminar a la gestió immobiliària.El Registre de la Propietat.  
- La compra-venda de béns immobles.Legislació aplicable, requisits, formalització, efectes i garanties de pagament.  
- El contracte de compra-venda.  
- Contractes de compra-venda amb especialitats.  
- La inscripció de la compra-venda en el Registre de la Propietat.  
- Realització de contractes de compra-venda.  
 Arrendaments Urbans.  

- Introducció a les diferents lleis d'arrendament.  
- La llei en vigor i els contractes vigents.  
- La llei d'arrendaments urbans de 1995.  
- Arrendament d'ús de l'Habitatge.  
- Arrendament d'ús diferent d'Habitatge.  
- Actualització de contractes a la llei de 1995.  
- Introducció a la llei de la propietat horitzontal.  
- Realització de contractes de Arrendaments  

MÒDUL B.FISCALITAT IMMOBILIÀRIA.  

- Els tributs.  
- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.  
- Impost sobre el valor afegit.  
- L'Impost sobre Successions i Donacions.  
- L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
- Taxes, Contribucions especials i Impostos Municipals.  
- Liquidació d'Impostos.  


MÒDUL C.VALORACIONS IMMOBILIÀRIES.  

- L'expert i el valor.  
- Els factors del valor.  
- Principis i mètodes de valoració.  
- Aplicacions dels mètodes d'estimació dels béns immobiliaris urbans de residència.  
- Valoració en matèria comercial.  
- Estimació dels immobles rurals.  
- La pràctica de la valoració immobiliària.  

MÒDUL D.URBANISME.  

 Conceptes i evolució del dret urbanístic.  
 Principis i estructura del sistema normatiu de l'urbanisme.  
 El sistema de planejament.  
 El planejament Directiu.  
 El planejament general.  
 El planejament derivat i executiu.  
 Altres figures del planejament.Vigència, revisió i tramitació del planejament.  
 Règim urbanístic del sòl: drets i deures de la propietat.  
 Gestió urbanística: conceptes, tècniques i instruments de gestió.  
 Gestió urbanística: l'execució del planejament.  
 disciplina urbanística.  
 La llei urbanística estatal: principals innovacions plantejades.  
 Règim urbanístic de la propietat 

Destinataris

Cada vegada més, la compra, la venda i la valoració d'immobles implica una professionalització específica, profunda i rigorosa.Gestió de la propietat Immobiliària és un curs concebut perquè, d'una forma pràctica i senzilla, l'alumne pugui saber i comprendre tot el referent al procés de gestió de l'immoble, en resum: ser un professional.  

Aquest curs està concebut tant per a preparar a aquella persona que desitgi introduir, amb una sòlida preparació, el sector immobiliari, com per a aquella, que exercint en l'actualitat aquesta professió, és positivament conscient que la formació contínua és la millor eina competitiva i la millor forma de realitzar-se tant a nivell professional com personal.  
Gestió de la propietat immobiliària
SURGE Centro de Estudios
Campus i seus: SURGE Centro de Estudios
SURGE Centro de Estudios
c/ Fontanella nº 13 2º 1ª 08031 Barcelona
Cursos més populars
X