Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)

1080 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)
Sol·licita informació
Curs
Oficial / homologat
On-line
250 hores
Consulteu el preu

Descripció

La Generalitat de Catalunya, amb la Llei18/2007, del Dret a l'Habitatge, i del Decret 12/2010, de 2 de febrer, ha regulat l'accés a la professió d'Agent Immobiliari. A partir d'ara, l'exercici d'aquesta professió requereix acreditar una sèrie de requisits, entre els quals es troba la capacitació professional, que pot obtenir-se directament a través de la formació en el nostre Centre. Aconseguint la Titulació exigida per a l'exercici de la professió.

Temari

Mòdul 1. Dret Immobiliari i Registral.
1.1. Introducció al dret immobiliari.
1.2. La finca.
1.3. La immatriculació.
1.4. El titular registral.
1.5. Els seients del registre.
1.6. La publicitat registral.
1.7. La legitimació registral.
1.8. El principi de inoponibilidad.
1.9. Els requisits de la publicació registral.

Mòdul 2. La Compravenda Immobiliària.
2.1. Introducció a la compravenda.
2.2. Facultat de comprar i vendre.
2.3. Preparació del contracte.
2.4. Perfecció del contracte.
2.5. Formalització del contracte.
2.6. Protecció de l'adquirent.
2.7. Obligacions del venedor.
2.8. Obligacions del comprador.
2.9. Extinció del contracte de compravenda.
2.10. Modalitats de compravenda d'immobles.

Mòdul 3. Arrendaments Urbans.
3.1. Àmbit de la llei d'arrendament d'habitatges.
3.2. Els arrendaments d'habitatges.
3.3. Durada del contracte.
3.4. La renda.
3.5. Els drets i obligacions de les parts.
3.6. Suspensió, resolució i extinció del contracte.
3.7. Arrendaments per a ús diferent del d'habitatges.
3.8. La fiança i formalització de l'arrendament.
3.9. Règim en VPO i contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat al 9 de maig de 1985.

Mòdul 4. Drets Reals i Dret Hipotecari.
4.1. Drets reals.
4.2. La hipoteca immobiliària.
4.3. El mercat hipotecari

Mòdul 5. Dret Urbanístic i de l'Habitatge.
5.1. Introducció al dret urbanístic.
5.2. El planejament urbanístic.
5.3. La propietat del sòl.
5.4. Gestió urbanística i execució del planejament.
5.5. El control de l'edificació i l'ús del sòl.
5.6. La disciplina urbanística. Protecció i restabliment.

Mòdul 6. Valoració i Taxació Immobiliària.
6.1. Introducció a la valoració immobiliària.
6.2. Mètode de comparació.
6.3. Mètode de cost.
6.4. Mètode residual.
6.5. Mètode de capitalització.
6.6. Informe de taxació.

Mòdul 7. Fiscalitat Immobiliària.
7.1. Introducció a la fiscalitat immobiliària.
7.2. Impost sobre la renda de les persones físiques.
7.3. Impost sobre el valor afegit.
7.4. Impost sobre el patrimoni.
7.5. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
7.6. Impost sobre successions i donacions.
7.7. Altres impostos i tributs: IBI.
7.8. Altres impostos i tributs: IIVTNU. 

Mòdul 8. La Promoció Immobiliària.
8.1. El sector immobiliari i la promoció immobiliària.
8.2. Llicències i autoritzacions.
8.3. Costos, despeses i ingressos de la promoció immobiliària. 
8.4. Finançament i rendibilitat econòmica.

Mòdul 9. Màrqueting Immobiliari.
9.1. Atenció al client en les immobiliàries espanyoles.
9.2. Les causes del problema.
9.3. La imatge de marca.
9.4. Funcions del servei d'atenció al client.
9.5. Recerca de la demanda.
9.6. Durant la venda.
9.7. Després de la venda.
9.8. El lliurament de les claus.
9.9. La postvenda.
9.10. El SAT dins de l'organigrama empresarial.

Mòdul 10. Dret Professional Immobiliari. Activitat Professional.
10.1. Regulació de la intermediació immobiliària.
10.2. L'encàrrec.
10.3. El contracte de mediació o corretatge immobiliari.
10.4. El contracte de mandat.
10.5. La responsabilitat en l'activitat immobiliària.

Mòdul 11. Codi Deontològic.
11.1. El codi deontològic. Definició.
11.2. Col·legis professionals.
11.3. Codi deontològic per a professionals immobiliaris.

Mòdul 12. El Registre dels Agents Immobiliaris.
12.1. Definició.
12.2. Requisits, garanties i assegurances per a exercir l'activitat.
12.3. El registre d'agents immobiliaris de Catalunya.
12.4. Tramitació del registre.

Mòdul 13. Dret dels Consumidors.
13.1. Normativa aplicable.
13.2. Defensa dels consumidors i usuaris en la compravenda immobiliària.
13.3. Drets dels consumidors i usuaris en la transmissió i arrendament de l'habitatge.

Mòdul 14. El Dret a l'Habitatge.
14.1. El dret a l'habitatge. Definició.
14.2. Competència en les administracions en concepte d'habitatge.
14.3. La qualitat del parc immobiliari.
14.4. Conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial.
14.5. Utilització anòmala dels habitatges.

Requisits

No són necessaris requisits previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

250 hores

Objectius

L'objectiu, més enllà d'aconseguir l'homologació de la Secretaria d'Habitatge amb la inscripció al Registre d'Agents Immobiliaris AICAT, consisteix en donar al alumne i futur professional totes les eines per desenvolupar un projecte d'agència immobiliària. 

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs, l'Escola li atorgarà el diploma d'Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat reconegut per la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Perspectives laborals

- Assessorament immobiliari. - Comercial del sector immobiliari. - Creació de la seva pròpia empresa immobiliària.

Promocions

Possiblitat de financiació

Professorat

Tutor personal a la teva disposició per a dubtes i seguiment

Tipus d'avaluació

Evaluació continuada sense exàmens presencials
Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Campus i seus: EANE - Escuela Abierta de Negocios
Escuela abierta de negocios - EANE
Avda. Meridiana 354 10º 08027 Barcelona
Sol·licita informació
X