Escuela abierta de negocios - EANE

Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)

Escuela abierta de negocios - EANE

Curs
On-line | Distància
250 Hores

Descripció

La Generalitat de Catalunya, amb la Llei18/2007, del Dret a l'Habitatge, i del Decret 12/2010, de 2 de febrer, ha regulat l'accés a la professió d'Agent Immobiliari. A partir d'ara, l'exercici d'aquesta professió requereix acreditar una sèrie de requisits, entre els quals es troba la capacitació professional, que pot obtenir-se directament a través de la formació en el nostre Centre. Aconseguint la Titulació exigida per a l'exercici de la professió.Temari del curs

Mòdul 1. DRET PRIVAT IMMOBILIARI

El dret immobiliari i l'habitatge. Teoria general dels contractes. Arrendaments urbans i rústics. La propietat horitzontal: règim general. Dret hipotecari immobiliari. Dret registral immobiliari. El registre de la propietat. Lísing immobiliari. El dret d'aprofitament per torn de béns immobles d'ús turístic. Les urbanitzacions privades.

Mòdul 2. DRET PÚBLIC IMMOBILIARI

Dret urbanístic. Propietat immobiliària. Planejament urbanístic. L'execució del planejament. Habitatges de protecció oficial. Finançament. L'expropiació forçosa. Inversions immobiliàries internacionals. Especial referència a les inversions estrangeres a Espanya.

Mòdul 3. DRET PROFESSIONAL IMMOBILIARI

Regulació de la intermediació immobiliària. Jurisprudència relativa a la liberalització de la gestió immobiliària. Relacions amb els clients. La negociació. El contracte de mandat. Algunes qüestions particulars: l'assegurament del cobrament de les retribucions en les operacions de compravenda. La clàusula d'exclusivitat. La durada del contracte. El contracte verbal. El contracte de compravenda. Diferents maneres d'adquirir la propietat. Les arres. La responsabilitat penal en el dret immobiliari. L'ordenació de l'edificació.

Mòdul 4. DRET TRIBUTARI

El Dret Tributari. El Poder Financer. Ingressos de Dret Públic. Ingressos de Dret Privat. La Justícia Tributària. Els Principis Constitucionals. El Fet Imposable. El Subjecte Passiu. La Quantificació del deute tributari. La Extinció de l'obligació tributària. Procediments i Reclamacions Tributàries. La Revisió dels Actes Administratius Tributarios.Las Infraccions tributàries. Sancions Tributàries. El Delicte Fiscal. L'Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques. L'Impost sobre el Patrimoni. Impost sobre Successions i Donacions. L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. L'Impost sobre el Valor Afegit. L'Impost sobre Béns Immobles. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. L'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. L'Impost sobre Activitats Econòmiques. Aspectes Tributaris de la Transmissió d'Immobles.

Mòdul 5. Tècniques de gestió IMMOBILIÀRIA

La comptabilitat immobiliària. L'activitat immobiliària. Els títols de crèdit. La lletra de canvi. Els documents mercantils: el xec i el pagaré. Economia general. Informàtica aplicada a la gestió immobiliària. La selecció de personal en la gestió immobiliària.

Mòdul 6. VALORACIÓ DEL SÒL

Introducció a la valoració immobiliària. El mètode analític o de capitalització. El mètode comparatiu. El mètode del cost. La valoració del sòl. La valoració de locals comercials. Conceptes bàsics de edafologia.

Mòdul 7. VALORACIONS HIPOTECÀRIES

El dret real d'hipoteca. L'element subjectiu de la hipoteca. L'element objectiu de la hipoteca. Les hipoteques voluntàries. Les obligacions que poden ser garantides per hipoteca. En particular, les de lliurament de diners. Les vicissituds del crèdit hipotecari. Les accions de l'execució hipotecària. La valoració a efectes hipotecaris. L'informe de valoració. Contractes bancaris. Els crèdits. El préstec hipotecari. La subrogació d'hipoteques. La casuística en el mercat.

Mòdul 8. MÀRQUETING IMMOBILIARI

El mercat immobiliari espanyol. El màrqueting en el sector immobiliari. Conèixer la competència: estudi de l'oferta. Conèixer la demanda. Aplicacions pràctiques en el mercat immobiliari. Introducció a la comercialització. L'estructura comercial. La venda. La publicitat immobiliària.
Veure més

Requisits

No són necessaris requisits previs.

Tipus d'avaluació

Evaluació continuada sense exàmens presencials

Titulació obtinguda

Un cop superat el curs, l'Escola li atorgarà el diploma d'Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat reconegut per la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Perspectives laborals

- Assessorament immobiliari.
- Comercial del sector immobiliari.
- Creació de la seva pròpia empresa immobiliària.

Promocions

Possiblitat de financiacióSí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Agent Immobiliari de Catalunya AICAT (online)