Curso d'Agent Immobiliari

5 Persones han demanat informació
1091 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Curso d'Agent Immobiliari
Sol·licita informació
Curs
On-line
200 hores
Consulteu el preu

Descripció

El curs d'Agent Immobiliari permet als estudiants aprendre sobre la gestió immobiliària, el seu marc legal, els sistemes per a la valoració i taxació d'immobles i les estratègies de màrqueting per al sector.

Temari

Mòdul 1. Dret Immobiliari i Registral.
1.1. Introducció al dret immobiliari.
1.2. La finca.
1.3. La immatriculació.
1.4. El titular registral.
1.5. Els seients del registre.
1.6. La publicitat registral.
1.7. La legitimació registral.
1.8. El principi de inoponibilidad.
1.9. Els requisits de la publicació registral.

Mòdul 2. La Compravenda Immobiliària.
2.1. Introducció a la compravenda.
2.2. Facultat de comprar i vendre.
2.3. Preparació del contracte.
2.4. Perfecció del contracte.
2.5. Formalització del contracte.
2.6. Protecció de l'adquirent.
2.7. Obligacions del venedor.
2.8. Obligacions del comprador.
2.9. Extinció del contracte de compravenda.
2.10. Modalitats de compravenda d'immobles.

Mòdul 3. Arrendaments Urbans.
3.1. Àmbit de la llei d'arrendament d'habitatges.
3.2. Els arrendaments d'habitatges.
3.3. Durada del contracte.
3.4. La renda.
3.5. Els drets i obligacions de les parts.
3.6. Suspensió, resolució i extinció del contracte.
3.7. Arrendaments per a ús diferent del d'habitatges.
3.8. La fiança i formalització de l'arrendament.
3.9. Règim en VPO i contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat al 9 de maig de 1985.

Mòdul 4. Drets Reals i Dret Hipotecari.
4.1. Drets reals.
4.2. La hipoteca immobiliària.
4.3. El mercat hipotecari

Mòdul 5. Dret Urbanístic i de l'Habitatge.
5.1. Introducció al dret urbanístic.
5.2. El planejament urbanístic.
5.3. La propietat del sòl.
5.4. Gestió urbanística i execució del planejament.
5.5. El control de l'edificació i l'ús del sòl.
5.6. La disciplina urbanística. Protecció i restabliment.

Mòdul 6. Valoració i Taxació Immobiliària.
6.1. Introducció a la valoració immobiliària.
6.2. Mètode de comparació.
6.3. Mètode de cost.
6.4. Mètode residual.
6.5. Mètode de capitalització.
6.6. Informe de taxació.

Mòdul 7. Fiscalitat Immobiliària.
7.1. Introducció a la fiscalitat immobiliària.
7.2. Impost sobre la renda de les persones físiques.
7.3. Impost sobre el valor afegit.
7.4. Impost sobre el patrimoni.
7.5. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
7.6. Impost sobre successions i donacions.
7.7. Altres impostos i tributs: IBI.
7.8. Altres impostos i tributs: IIVTNU. 

Mòdul 8. La Promoció Immobiliària.
8.1. El sector immobiliari i la promoció immobiliària.
8.2. Llicències i autoritzacions.
8.3. Costos, despeses i ingressos de la promoció immobiliària. 
8.4. Finançament i rendibilitat econòmica.

Mòdul 9. Màrqueting Immobiliari.
9.1. Atenció al client en les immobiliàries espanyoles.
9.2. Les causes del problema.
9.3. La imatge de marca.
9.4. Funcions del servei d'atenció al client.
9.5. Recerca de la demanda.
9.6. Durant la venda.
9.7. Després de la venda.
9.8. El lliurament de les claus.
9.9. La postvenda.
9.10. El SAT dins de l'organigrama empresarial.

Mòdul 10. Dret Professional Immobiliari. Activitat Professional.
10.1. Regulació de la intermediació immobiliària.
10.2. L'encàrrec.
10.3. El contracte de mediació o corretatge immobiliari.
10.4. El contracte de mandat.
10.5. La responsabilitat en l'activitat immobiliària.

Mòdul 11. Codi Deontològic.
11.1. El codi deontològic. Definició.
11.2. Col·legis professionals.
11.3. Codi deontològic per a professionals immobiliaris.

Mòdul 12. Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
12.1. Introducció i Marco Normativo.
12.2. Organització Institucional.
12.3. Subjectes Obligats.
12.4. Diligència Deguda.
12.5. Obligació d'Informació.
12.6. Mesures de Control Intern.
12.7. Accions Específiques de Control.
12.8. Inspecció i Sancions.

Requisits

No són necessaris requisits previs. 

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Durada

Curs amb una durada de 200 hores i 12 mòduls.

Objectius

En acabar el curs l'alumne aconseguirà els següents objectius:
  • Estudiar àmpliament el marc legal de la gestió immobiliària.
  • Adquirir i dominar les tècniques de la gestió immobiliària per a la seva aplicació en l'àmbit professional.
  • Conèixer les bases dels sistemes de valoració d'immobles.
  • Saber aplicar les estratègies de màrqueting emprades en el mercat immobiliari.
  • Comprendre la importància de la comunicació en la relació amb el client.

Titulació obtinguda

Una vegada finalitzada la formació, l'alumne obté la titulació pròpia del centre.

Perspectives laborals

- Gestió i assessorament en agències immobiliàries. - Comercial d'agències immobiliàries. - Obertura d'una agència immobiliària pròpia.

Promocions

Possibilitat de finançament

Preu

Consulteu el preu
Consultar amb el centre

Professorat

Tutor personal a la teva disposició, per a dubtes i seguiment.

Tipus d'avaluació

Evaluació contínua. Exercicis pràctics al llarg del curs.
Curso d'Agent Immobiliari
EANE - Escuela Abierta de Negocios
Campus i seus: EANE - Escuela Abierta de Negocios
Escuela abierta de negocios - EANE
Avda. Meridiana 354 10º 08027 Barcelona
Sol·licita informació
X