Grau en Arquitectura

1066 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Grau en Arquitectura
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
300 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Vull estudiar Arquitectura
Perquè és atraient adquirir coneixements en un dels sectors que es troba en primera línia del desenvolupament econòmic.

Perquè es tracta d'una formació on els coneixements adquirits em permetran desenvolupar una activitat professional altament estimulant.

Perquè tinc el desig de cursar uns estudis que em permetran adquirir coneixements, habilitats, actituds i valors que inclouen tant aspectes t ècnica com estètics, artístics i humanístics.

Perquè crec que el disseny del parc construït és un acte intel · lectual en el qual intervenen tant la imaginació i la recerca compositiva com les habilitats tècniques.

Perquè m'atrau la idea de formar part dels equips facultatius que vetllen per la qualitat de les edificacions.

Perquè vull formar-me en l'àrea de planejament: crec que és l'eina projectual que possibilita una relació equilibrada entre l'activitat humana, l'ocupació del territori i la preservació del medi.

Perquè estic interessat a conèixer de quina manera podem intervenir, conservar i rehabilitar l'herència cultural que representa el patrimoni construït.

Els estudis d'Arquitectura porten a l'obtenció d'una titulació que ofereix grans possibilitats d'inserció immediata en el món laboral tant en la construcció i rehabilitació d'edificis, com en la domòtica i noves tecnologies, paisatge i urbanisme, i edificació sostenible, entre d'altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d'actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

La titulació d'Arquitectura fomenta aptituds i habilitats que possibiliten una relació equilibrada entre l'activitat humana, l'ocupació del territori i la preservació del medi natural. Els estudis d'Arquitectura ens permeten establir com intervenir, conservar o rehabilitar l'herència cultural que representa el patrimoni construït.

El vessant creatiu i artístic intrínsec en els estudis d'Arquitectura permet la participació de professionals d'altres àmbits com les enginyeries, la informàtica, les arts, l'arqueologia, i molts altres. Potencia la interacció de professionals experts en diferents matèries: estructures, materials, medi ambient, paisatgisme, història, arqueologia, disseny, urbanisme, patrimoni ..., i facilita la creació d'equips interdisciplinaris, imprescindibles per abordar les demandes de la societat actual, per tal de millorar la qualitat de vida.

Els titulats en Arquitectura estan capacitats per concebre i elaborar projectes arquitectònics que garanteixen exigències estètiques i tècniques, i també exercir la lliure professió, la docència i la investigació. Aquestes activitats es poden desenvolupar en diferents sectors tant públics com privats.

Competències
Aquesta titulació té com a objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per al'exercici de la professió:

Aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin tant les exigències estètiques com les tècniques.
Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, la tecnologia i les ciències humanes relacionades.
Coneixement de les belles arts com factor que pot influir en la qualitat de la concepció o arquitectònica.
Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció o de les necessitats i de l'escala humanes.
Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials.
Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.
Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.
Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que se'ls doti de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.
Capacitat de concepció per satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.
Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.

Les normes reguladores de la professió d'arquitecte avalen la seva importància en les societats contemporànies i li atorguen atribucions de gran importància en les economies desenvolupades, com les següents:

Redacció de projectes d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
Direcció de l'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
Direcció de l'execució d'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos previstos per la legislació vigent.
Redacció d'instruments de planejament urbanístic com plans generals d'ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d'actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació del sòl urbà.
Redacció d'instruments de gestió urbanística com a projectes de parcel · lació, reparcel · lació i expropiació.
Participació en la redacció de projectes d'ordenació territorial.
Redacció de projectes d'urbanització.
Assessorament i altres treballs urbanístics.
Delimitació de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de límits i alineacions; mesuraments de terrenys, solars i edificis.
Valoracions i taxacions de terrenys, solars, edificis i drets reals.
Redacció d'informes, dictàmens i certificats relacionats amb arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges oralment o per escrit.
Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d'edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d'artesania.
Projectes de demolició d'edificis i construccions.
Desenvolupament i dimensionament d'instal · lacions.
Redacció de documents per a expedients de legalització d'obres.
L'objectiu del títol de Graduat / da en Arquitectura és proporcionar una formació adequada a les demandes socials, de perfil europeu i caràcter generalista, amb una formació en les tecnologies pròpies del sector que capaciti per al desenvolupament del projecte arquitectònic i urbanístic.

I si vull continuar estudiant?
La UdG proposa un ampli programa de màsters amb un perfil eminentment pràctic i enfocat a les necessitats del mercat de treball.

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, que té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior, imparteix màsters, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats postgraduals en tots els camps del coneixement.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

5 anys + treball final de grau
Grau en Arquitectura
Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Campus i seus: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG)
Escuela Politécnica
Campus Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X