Màster Universitari en Ciutat i Urbanisme (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Proposa i implementa polítiques i instruments integrals per a ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles
 • Únic màster en línia d'urbanisme del país
 • Enfocament professionalitzador i crític de les realitats urbanes
 • Prepara't per al treball en un equip multidisciplinari
El màster de Ciutat i urbanisme aborda la ciutat des de les seves múltiples dimensions. Una perspectiva transversal i integral que capacitarà professionals de diferents disciplines per a elaborar i implementar polítiques i instruments per a ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.
Pretenem transmetre no solament coneixements tècnics compartibles entre professionals diversos, i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris ètico-polítics per a orientar la gestió de la ciutat i les propostes d'intervenció, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, de comunicar, de negociar i d'executar.
En el màster universitari online de Ciutat i urbanisme incorporem els temes més emergents de la ciutat contemporània i ens apropem de manera crítica als canvis i a les oportunitats que ofereix la revolució digital, i que influeixen en els processos espacials, econòmics, culturals i socials.
Competències:
El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en el learning by doing, en estudis de casos (CBL); l'aprenentatge basat en problemes (PBL) i l'aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en segle XXI.
Competències generals:
Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.
Treballar de col·laborativament en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.
Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.
Competències específiques de la titulació:
Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.
Exposar i argumentar, en un entorn pluridisciplinari i de participació, idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada, i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.
Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i d¿avançar en el procés de presa de decisions.
Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes; projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.
Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.
Competències transversals de la UOC:
Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
Comunicar-se eficaçment per escrit per a la vida acadèmica i professional.

Requisits acadèmics d'accés al màster:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.
En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
- He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
- He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
 • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree
Quina documentació cal presentar? 
 • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport. 
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat. 
 • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada). 
- He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol o el resguard cal que:
 • Estigui redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
Estigui legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
Si el títol l'heu obtingut en un país membre del Conveni de la Haia (com Mèxic, Equador o Argentina) ha d'incloure la Postil·la de la Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de la Haia trobareu la llista actualitzada dels països del Conveni i les autoritats que us poden posar la Postil·la.
Si heu obtingut el títol en un país que no es membre del Conveni de la Haia heu de legalitzar el títol per via diplomàtica. Per a fer-ho heu de presentar el títol en aquests tres organismes perquè acreditin la validesa del document mitjançant els segells respectius:
a) el Ministeri d'Educació del país emissor del títol,
b) el Ministeri d'Assumptes Exteriors del país que va expedir el títol, i
c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
 • Fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, serà necessari presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
 • En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en la web del Ministeri d'Educació de l'estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que són compresos en l'àrea i camp específic de formació del qual s'hagi declarat l'equivalència, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte del qual s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels qui tenen títols espanyols que habilitin per a aquest exercici.
Quina documentació cal presentar?
 • Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
 • Fotocòpia compulsada/acarada de la resolució de l'homologació del títol. Si l'homologació està en tràmit, podeu presentar el volant d'homologació, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Temari

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS,16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i a les pràctiques professionals externes en línia.
Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.
El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.
Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor en el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 32
Optatives 6
Pràctiques externes online 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:
 • Transformacions urbanes 4
 • Govern local i innovació 4
 • Tecnopolítica, xarxes i ciutadania 4
 • Nova economia urbana 4
Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:
 • Cap a un nou urbanisme 4
 • Urbanismes globals 4
 • Instruments per a fer ciutat 4
 • Espai públic i ciutadania 4 
Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme:
 • Pràctiques professionals externes (online) 6
Matèria 6. Treball final de màster
 • Treball final de màster 6
Assignatures optatives d'especialitat (l'estudiant ha d'escollir cuatre assignatures d'una mateixa matèria) - Crèdits 
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:
 • Polítiques urbanes i innovació social 4
 • Drets culturals i mundialització 4
 • Habitatge i inclusió social 4
 • Ciutat, inseguretat i conflicte 4
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
 • Medi ambient i metabolisme urbà 4
 • Nous paradigmes sostenibilitat urbana 4
 • Territori, infraestructures i serveis urbans 4
 • Transport i mobilitat sostenible 4

Destinataris

El màster universitari de Ciutat i urbanisme va dirigit a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris Sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiant també és pluridisciplinari.
Es dirigeix a estudiantes, professionals o acadèmics amb una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):
 • Arquitectura i Arquitectura Tècnica,
 • Enginyeria i Enginyeria Tècnica,
 • Administració i Direcció d'Empreses,
 • Administració Pública,
 • Economia,
 • Dret,
 • Ciències Polítiques,
 • Urbanisme,
 • Sociologia,
 • Antropologia,
 • Geografia,
 • Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o
 • Ciències Ambientals.

Requisits

Requisits acadèmics
Es recomana haver superat algun dels estudis de Grau o màster (o els seus equivalents) de:
• Arquitectura i Arquitectura Tècnica
• Enginyeria i Enginyeria Tècnica
• Administració i Direcció d'Empreses
• Administració Pública
• Economia
• Dret
• Ciències polítiques
• Urbanisme
• Sociologia
• Antropologia
• Geografia
• Psicologia
• Ciències Ambientals
S'admeten altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la direcció de la titulació.
Altres titulacions de grau o màster (o els seus equivalents) amb la següent experiència professional provada:
• Gestors urbans
• Quadre tècnic i polític de l'Administració pública amb experiència en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme.
• Col·laboradors d'organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.
• Professionals que atenen i dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats des de l'Administració pública, consultories privades o el tercer sector.
• Investigadors i acadèmics centrats en les realitats urbanes.
Per accedir a estudis oficials de màster cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. 
Criteris d'admissió
Només seran admesos en el màster universitari als estudiants que compleixin els requisits d'accés establerts.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

El màster universitari de Ciutat i urbanisme té com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els següents objectius generals:
 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.
 • Oferir activitats formatives i espais de treball online adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de  la ciutat i l'urbanisme.
 • Oferir les activitats formatives que facin possible que els estudiants apliquin a la pràctica els coneixements teòrics, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.
 • Oferir un escenari real per a l'aplicació de les competències adquirides al llarg del programa que promogui la pràctica professional i també l'autoavaluació de les capacitats -personals, instrumentals i sistèmiques- de l¿estudiant, per a respondre a un encàrrec real en un equip multidisciplinari i projectar-se, d'aquesta manera, cap al mercat laboral de forma més precisa.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Pràctiques

L'assignatura de Pràctiques professionals externes (online) ofereix a l'estudiant la possibilitat de treballar en un escenari real a distància.

Perspectives laborals

El màster universitari a distància de Ciutat i urbanisme ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat -política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta transversalitat aporta les competències per a treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i de l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal en els següents sectors: administració pública en l'àmbit de la gestió de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític; consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats; recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.
8% descompte!

 

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

El programa de Ciutat i urbanisme, concebut per Jordi Borja a finals dels anys noranta, ha format a més de dos mil professionals i destaca per oferir una formació transversal, emergent i necessària, orientada a l'acció, a la gestió de la ciutat i a la intervenció al territori des de les institucions i des de la ciutadania.

Professorat

Directora del programa: Mirela Fiori.
Màster Universitari en Ciutat i Urbanisme (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X