Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster universitari en Ciutat i urbanisme (UOC)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Màster oficial
On-line
Oficial / Homologat
60 Crèdits
consultar preu

Descripció


El màster de Ciutat i urbanisme aborda la ciutat des de les seves múltiples dimensions. Una perspectiva transversal i integral que capacitarà professionals de diferents disciplines per a elaborar i implementar polítiques i instruments per a ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.

Pretenem transmetre no solament coneixements tècnics compartibles entre professionals diversos, i responsables polítics i socials, sinó també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris ètico-polítics per a orientar la gestió de la ciutat i les propostes d'intervenció, pistes que ajudin a prendre decisions i exemples que exposin maneres de fer, de comunicar, de negociar i d'executar.

En el màster universitari online de Ciutat i urbanisme incorporem els temes més emergents de la ciutat contemporània i ens apropem de manera crítica als canvis i a les oportunitats que ofereix la revolució digital, i que influeixen en els processos espacials, econòmics, culturals i socials.

Competències:

El tractament transdisciplinari del programa, l'entorn virtual de docència que implica l'ús de les TIC en tot el procés d'aprenentatge, la diversitat de l'alumnat (tant en formació com en origen) i les metodologies emprades basades en el learning by doing, en estudis de casos (CBL); l'aprenentatge basat en problemes (PBL) i l'aprenentatge cooperatiu, promouen l'adquisició d'habilitats i competències assenyalades com a necessàries i emergents en segle XXI.

Competències generals:

Pensar i raonar de manera analítica i crítica.

Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de realitats concretes.

Treballar de col·laborativament en un entorn pluridisciplinari, aprenent dels altres i amb els altres, per al desenvolupament de nou coneixement.

Comprendre el llenguatge i les propostes d'altres especialitats.

Competències específiques de la titulació:

Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements i variables que componen les realitats urbanes, amb criteris ètico-polítics que orientin propostes d'intervenció, el disseny de polítiques i la presa de decisió.

Exposar i argumentar, en un entorn pluridisciplinari i de participació, idees pròpies relacionades amb la gestió de la ciutat, els processos urbans i l'urbanisme, de manera lògica i estructurada, i des d'una perspectiva integral i transdisciplinària.

Incorporar en positiu proposades d'altres agents i col·lectius que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la finalitat de promoure una millor participació i d¿avançar en el procés de presa de decisions.

Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes dirigits a la resolució de problemes; projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes, que responguin integralment a les necessitats emergents derivades dels canvis econòmics, socials i culturals del context urbà actual.

Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la revolució digital per a l'elaboració de propostes dirigides a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències transversals de la UOC:

Usar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Comunicar-se eficaçment per escrit per a la vida acadèmica i professional.Veure més

Temari del curs

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Ciutat i urbanisme, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS repartits de la següent manera:
32 crèdits obligatoris que corresponen a 8 assignatures de 4 crèdits ECTS,16 crèdits optatius (d'un total de 32 optatius) corresponents a 4 assignatures de 4 crèdits ECTS  i 12 crèdits ECTS més corresponents al treball final de màster i a les pràctiques professionals externes en línia.
Les assignatures es despleguen de forma paral·lela i tenen una càrrega de dedicació d'aproximadament 6,5 hores per setmana.
El màster complet es realitza virtualment i amb una metodologia, fet que permet que cada persona pugui satisfer les seves necessitats d'aprenentatge amb flexibilitat. Per això, encara que és recomanable cursar-lo en dos anys, cada estudiant pot cursar els crèdits que consideri oportuns en cada semestre, de manera que el ritme s'adeqüi a les seves necessitats.
Per aquesta raó, és altament recomanable sol·licitar l'orientació del tutor en el procés de matriculació, per a poder configurar l'itinerari i la càrrega lectiva més adequats.

Tipus de matèria - Crèdits
Obligatòries 32
Optatives 6
Pràctiques externes online 6
Treball final de màster 6
Total 60

Assignatures:
Assignatures obligatòries - Crèdits

Matèria 1. Ciutats més intel·ligents i ciutadania:
 • Transformacions urbanes 4
 • Govern local i innovació 4
 • Tecnopolítica, xarxes i ciutadania 4
 • Nova economia urbana 4
Matèria 2. Urbanisme per a fer ciutat:
 • Cap a un nou urbanisme 4
 • Urbanismes globals 4
 • Instruments per a fer ciutat 4
 • Espai públic i ciutadania 4 
Matèria 5. Pràctiques professionals en ciutat i urbanisme:
 • Pràctiques professionals externes (online) 6
Matèria 6. Treball final de màster
 • Treball final de màster 6
Assignatures optatives d'especialitat (l'estudiant ha d'escollir cuatre assignatures d'una mateixa matèria) - Crèdits 
Matèria 3. Polítiques públiques i dret a la ciutat:
 • Polítiques urbanes i innovació social 4
 • Drets culturals i mundialització 4
 • Habitatge i inclusió social 4
 • Ciutat, inseguretat i conflicte 4
Matèria 4. Ciutats i territoris sostenibles:
 • Medi ambient i metabolisme urbà 4
 • Nous paradigmes sostenibilitat urbana 4
 • Territori, infraestructures i serveis urbans 4
 • Transport i mobilitat sostenible 4
Veure més

Destinataris

El màster universitari de Ciutat i urbanisme va dirigit a aquelles persones que vulguin aprofundir, reciclar o actualitzar els seus coneixements sobre la ciutat del segle XXI, els seus mecanismes de gestió, les polítiques urbanes, i les eines d'anàlisi i intervenció per al disseny de polítiques integrals que promoguin el dret a la ciutat. Ofereix dues especialitats possibles -Polítiques Públiques i Dret a la Ciutat, i Ciutats i Territoris Sostenibles- sense renunciar, amb això, al seu caràcter transdisciplinari. Per aquesta mateixa raó, el perfil preferent de l'estudiant també és pluridisciplinari.

Es dirigeix a estudiantes, professionals o acadèmics amb una de les següents titulacions de grau, màster o postgrau (o els seus equivalents abans de l'EEES i a l'estranger):

 • Arquitectura i Arquitectura Tècnica,

 • Enginyeria i Enginyeria Tècnica,

 • Administració i Direcció d'Empreses,

 • Administració Pública,

 • Economia,

 • Dret,

 • Ciències Polítiques,

 • Urbanisme,

 • Sociologia,

 • Antropologia,

 • Geografia,

 • Psicologia (social, comunitària, de la ciutat o urbana) o

 • Ciències Ambientals.Veure més

Requisits

Requisits acadèmics

Es recomana haver superat algun dels estudis de Grau o màster (o els seus equivalents) de:

• Arquitectura i Arquitectura Tècnica

• Enginyeria i Enginyeria Tècnica

• Administració i Direcció d'Empreses

• Administració Pública

• Economia

• Dret

• Ciències polítiques

• Urbanisme

• Sociologia

• Antropologia

• Geografia

• Psicologia

• Ciències Ambientals

S'admeten altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la direcció de la titulació.

Altres titulacions de grau o màster (o els seus equivalents) amb la següent experiència professional provada:

• Gestors urbans

• Quadre tècnic i polític de l'Administració pública amb experiència en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme.

• Col·laboradors d'organismes dedicats a l'atenció de problemes urbans.

• Professionals que atenen i dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats des de l'Administració pública, consultories privades o el tercer sector.

• Investigadors i acadèmics centrats en les realitats urbanes.

Per accedir a estudis oficials de màster cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació corresponent i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis.Criteris d'admissió

Només seran admesos en el màster universitari als estudiants que compleixin els requisits d'accés establerts.
Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 17 octubre 2018

Objetius

El màster universitari de Ciutat i urbanisme té com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització professional en l'àmbit de la ciutat i l'urbanisme. Per a la seva concreció, estableix els següents objectius generals:

 • Oferir els continguts i les activitats formatives que promoguin que els estudiants siguin capaços d'analitzar i avaluar les realitats urbanes des de diverses perspectives i disciplines.

 • Oferir activitats formatives i espais de treball online adequats perquè els estudiants puguin adquirir les capacitats d'exposar i argumentar en un entorn pluridisciplinari i de participació d'idees pròpies relacionades amb la gestió de  la ciutat i l'urbanisme.

 • Oferir les activitats formatives que facin possible que els estudiants apliquin a la pràctica els coneixements teòrics, mitjançant l'elaboració de propostes o informes dirigits a la resolució de problemes, projectes, programes d'actuació, estratègies o polítiques urbanes.

 • Oferir un escenari real per a l'aplicació de les competències adquirides al llarg del programa que promogui la pràctica professional i també l'autoavaluació de les capacitats -personals, instrumentals i sistèmiques- de l¿estudiant, per a respondre a un encàrrec real en un equip multidisciplinari i projectar-se, d'aquesta manera, cap al mercat laboral de forma més precisa.Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Perspectives laborals

El màster universitari a distància de Ciutat i urbanisme ofereix una formació que integra les diferents dimensions que conformen la ciutat -política, social, econòmica, territorial, mediambiental i cultural. Aquesta transversalitat aporta les competències per a treballar en equips multidisciplinaris dedicats a investigar, analitzar, gestionar, dissenyar i executar projectes, programes i polítiques relacionats amb la realitat complexa de la ciutat i de l'urbanisme, des d'una perspectiva integral i transversal en els següents sectors:
administració pública en l'àmbit de la gestió de la ciutat i l'urbanisme, tant del quadre tècnic com polític;
consultories privades, entitats o tercer sector que gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes inherents a les ciutats;
recerca o docència que tenen com a focus les realitats urbanes.

Promocions

Fraccionament del pagament en quotes.

Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant.

Preu

A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Avantatges del curs

El programa de Ciutat i urbanisme, concebut per Jordi Borja a finals dels anys noranta, ha format a més de dos mil professionals i destaca per oferir una formació transversal, emergent i necessària, orientada a l'acció, a la gestió de la ciutat i a la intervenció al territori des de les institucions i des de la ciutadania.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Màster universitari en Ciutat i urbanisme (UOC)

Màster universitari en Ciutat i urbanisme (UOC)