Grau de Biologia Ambiental

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Biociencias


Presentació


Les ciències de la vida han experimentat en les últimes dècades un desenvolupament extraordinari, que ha comportat una gran diversificació dels àmbits d'estudi. Concretament, la biologia ambiental estudia la relació dels sistemes biològics (organismes, espècies, ecosistemes) amb el seu entorn. Ens referim al coneixement de la biodiversitat i del paper que juga en el funcionament de la biosfera.

La biologia ambiental està arrelada en disciplines amb una llarga tradició de reconeixement dels diferents éssers vius -com la botànica o la zoologia-, en uns altres que tracten del funcionament dels organismes i la seva resposta al mitjà -la fisiologia- i en uns altres amb una vocació integradora del conjunt d'éssers vius i del mitjà -l'ecologia-.

En aquesta temàtica, s'ha d'afegir un conjunt de matèries interdisciplinàries emergents que aborden els efectes de l'home sobre la biodiversitat i el seu funcionament -la biologia de la conservació, el canvi global, l'ecotoxicología-.

Per tant, els estudis de biologia ambiental recullen vocacions amants de la naturalesa amb una clara voluntat de rigor científic compromès amb els avanços més actuals de la ciència -donis del nivell biomolecular fins al planetari- i de compromís amb una societat que necessita solucions davant la deterioració ambiental.

La crisi ambiental del món contemporani està causant uns impactes dramàtics sobre les espècies i els ecosistemes. Com a resultat, els serveis -qualitat de l'aire i de l'aigua, regulació del cicle del carboni, variabilitat genètica- que els sistemes biològics presten a la societat humana, es veuen alterats. L'avaluació d'aquests serveis requereix experts formats específicament per a aquests objectius.


Formació complementària

La facultat organitzarà cursos propedéuticos si ho creu necessari.
Règim d'estudi

Temps complet.
Modalitat

Presencial.
Horaris/Torns

Torn de matí i de tarda.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació


La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació contínua en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals


Les assignatures tenen un contingut teòric i pràctic que garanteix el desenvolupament de l'habilitat de treballar en el laboratori i la interpretació de resultats experimentals.
L'assignatura optativa Prácticum, de 12 crèdits, ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar una estada en una empresa o en un centre d'investigació.

Programes d'intercanvi


Intercanvis amb universitats europees (Erasmus).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Séneca).
Programa propi de la UAB amb universitats de tothom.

Preu vigent per crèdit

19,45 euros

Competències generals


Demostrar que comprenen els processos que condueixen a la persistència i diversificació dels sistemes biològics en relació a l'ambient natural o humanitzeu, o i els efectes dels sistemes biològics sobre aquest ambient, mitjançant la identificació dels nivells d'organització d'organisme, població, espècie i comunitat; així com els processos fisiològics que determinen la resposta dels organismes enfront de l'ambient i els processos que integren el funcionament conjunt dels éssers vius i el mitjà abiótico (ecosistema).
Aplicar aquests coneixements i habilitats en el context professional que tracta dels éssers vius i de la seva relació amb el mitjà, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes relacionats amb la conservació i gestió de la biodiversitat.
Reunir i interpretar dades rellevants sobre la biodiversitat i el funcionament dels sistemes biològics, de manera que els permetin identificar i buscar solucions a problemes relacionats amb la seva valoració, conservació i gestió, i emetre judicis per a l'aplicació d'aquestes solucions per part dels agents socials.
Transmetre informació, idees i procediments, i comunicar problemes i les seves solucions de manera clara, oralment o per escrit, a un públic especialitzat i no especialitzat en l'àmbit de les Biociencias i, en particular, de la Biologia Ambiental.
Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar estudis especialitzats d'alt nivell en disciplines científiques o tecnològiques.

Competències transversals


Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats.
Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació.
Comunicar-se eficaçment oralment i per escrit.
Conèixer una llengua estrangera (anglès).
Aplicar recursos d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
Gestionar la informació.
Resoldre problemes.
Prendre decisions.


Competències específiques


Demostrar coneixements bàsics de matemàtiques, física i química.
Identificar organismes i reconèixer els diferents nivells d'organització biològica.
Identificar i interpretar la diversitat d'espècies en el mitjà.
Catalogar, avaluar i gestionar recursos biològics naturals.
Reconèixer i analitzar relacions filogenètiques.
Obtenir, observar, manejar, conrear i conservar espècimens.
Muestrear, caracteritzar i manipular poblacions i comunitats.
Gestionar, conservar i restaurar poblacions i ecosistemes.
Integrar els coneixements dels diferents nivells organitzatius dels organismes en el seu funcionament.
Comprendre les bases de la regulació de les funcions vitals dels organismes a través de factors interns i externs i identificar mecanismes d'adaptació al mitjà.

Sortides professionals

Sortides professionals


Els estudis de biologia ambiental estan ámpliamente reconeguts en moltes universitats del món ja que preparen professionals capaços d'identificar i interpretar l'origen i funció de la diversitat biològica i d'analitzar les interaccions dels éssers vius amb el mitjà en un context cada vegada més humanitzat.

Aquests professionals són necessaris en els àmbits de la gestió dels recursos naturals, de la conservació de la gestió de la flora, la fauna i els ecosistemes, o del control biològic de plagues, entre uns altres.

El seu lloc d'exercici professional estarà en els sectors de l'administració pública, l'ensenyament, dels serveis ambientals, la investigació i la divulgació científica, les explotacions agrícoles, forestals i ramaderes, etc.

Destinataris

Perfil d'ingrés


Els estudiants hauran de tenir una formació sòlida en l'àmbit de les ciències, especialment de les ciències de la naturalesa i de la biologia.
El grau es dirigeix a persones que tinguin interès a dedicar-se a l'àmbit dels serveis mediambientals, la gestió i la investigació bàsica i la indústria en temes relacionats amb la biologia i el medi ambient.


Grau de Biologia Ambiental
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X