Grau de Bioquímica

Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Centre docent

Facultat de Biociencias


Presentació


El grau de Bioquímica té com a objectiu formar professionals que disposin de les eines conceptuals i de les tècniques necessàries per poder generar nous coneixements, a nivell molecular, sobre els processos de transformació estructurals, metabòlics, energètics i d'informació que tenen lloc en els éssers vivios. La bioquímica pretén explicar aquests processos en termes de les propietats i les interaccions de les molècules que els componen. Es tracta d'una disciplina que obre la possibilitat de millores tècniques que es poden aplicar en camps molt diversos, des de la indústria farmacèutica, el diagnòstic i a l'anàlisi clínica fins a l'alimentació i el medi ambient.

Amb el nou grau de Bioquímica els estudiants rebran la formació adequada donis del primer moment: una formació bàsica en matemàtiques, física i química; continguts biològics bàsics, especialment en el marc cel·lular i molecular; coneixements generals de les diferents àrees de la bioquímica, com l'enginyeria de proteinas, la regulació del metabolisme, la bioenergética, la regulació de l'expressió gènica, l'estructura de les macromolècules o la bioquímica clínica; i els aspectes metodològics com les enginyeries genètica, de proteinas, cel·lular, metabòlica i de sistemes.


Formació complementària

La facultat organitzarà cursos propedéuticos si ho considera necessari.
Modalitat

Presencial.
Horaris/Torns

Un torn de matí i tarda.
Període lectiu

Anual.
Idioma

Català, castellà i anglès.
Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball dels estudiants.
Pràctiques professionals


Cada curs té programades assignatures de pràctiques, en les quals l'estudiant desenvolupa l'habilitat de treballar en el laboratori i aprendre a integrar els resultats experimentals.
L'assignatura optativa Prácticum, de 12 crèdits, ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar una estada en una empresa o en un centre d'investigació.

Programes d'intercanvi


Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol.
Intercanvis amb universitats europees.
Programa propi de la UAB de mobilidad amb països de la resta del món.

Preu vigent per crèdit

19,45 euros

Competències

Competències generals


Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber-los comunicar de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Competències transversals


Dissenyar experiments i comprendre les limitacions de l'aproximació experimental.
Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
Aplicar els recursos informàtics per a la comunicació, la recerca d'informació, el tractament de dades i el càlcul.
Llegir textos especialitzats tant en llengua anglesa com en les llengües pròpies.
Pensar d'una forma integrada i abordar els problemes des de diferents perspectives.
Gestionar la informació, organització i planificació del treball.
Elaborar un article de divulgació en el qual present un contingut científicotécnico per a la seva comprensió per un públic no expert.
Saber elaborar una presentació oral, escrita i visual del seu treball a una audiència professional i no professional en anglès i entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
Col·laborar amb altres companys de treball.
Tenir capacitat d'aprenentatge autònom demostrant la capacitat d'acte-dirigir-se en les activitats d'aprenentatge després de rebre instruccions específiques generals.
Tenir capacitat de lideratge i adreça d'equips.
Tenir iniciativa i esperit emprenedor.
Tenir capacitat d'autoavaluació.
Entendre el llenguatge i propostes d'altres especialistes.
Saber conjugar la recerca i generació de coneixements amb la solució dels problemes de la seva competència, a través d'un sentit ètic i social.

Competències específiques


Utilitzar els fonaments de matemàtiques, física i química necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos químics de la matèria viva.
Identificar l'estructura molecular i explicar la reactivitat de les diferents biomoléculas: carbohidrats, lípids, proteïnes i àcids nucleics.
Descriure les característiques dels diferents tipus cel·lulars estructural, fisiològica i bioquímicament i explicar com les seves propietats s'adecuan a la seva funció biològica.
Analitzar i explicar els processos fisiològics normals i les seves alteracions, a nivell molecular, utilitzant el mètode científic.
Tenir i mantenir un coneixement actualitzat de l'estructura, organització, expressió, regulació i evolució dels gens en els éssers vius.
Definir l'estructura i funció de les proteïnes i descriure les bases bioquímiques i moleculars del seu plegament, tràfic intracel·lular, modificació post-traduccional i recanvi.
Comprendre i aplicar els mecanismes de catàlisi biològica basats en l'estructura dels catalitzadors biològics i les reaccions químiques.
Explicar l'estructura de les membranes cel·lulars i el seu paper en els processos de transducción de senyals, transport de soluts i transducción d'energia.
Descriure els sistemes de comunicació intercelular i intracel·lular que regulen la proliferació, diferenciació, desenvolupament i funció de teixits i òrgans d'animals i plantes.
Demostrar que posseeix una visió integrada de la funció d'hormones, neurotransmisores i factors de creixement en el control de l'expressió gènica i del metabolisme.
Descriure les rutes metabòliques, les seves interconnexions i el seu significat fisiològic, així com comprendre els mecanismes que regulen la seva activitat per satisfer les demandes fisiològiques.
Aplicar les tècniques principals d'utilització en sistemes biològics: mètodes de separació i caracterització de biomoléculas, cultius cel·lulars, tècniques de DNA i proteïnes recombinants, tècniques immunològiques, tècniques de microscòpia...
Utilitzar les metodologies analítiques per a l'assaig de l'activitat biològica dels components cel·lulars, especialment enzims, tant in vitro com in vivo.
Conèixer i entendre els canvis bioquímics i genètics que es donen en moltes patologies i explicar els mecanismes moleculars implicats en aquests canvis.
Comprendre els components del sistema immunitari, la seva estructura i funció i els seus mecanismes d'acció.
Dissenyar i posar a punt protocols de laboratori, incloent aspectes de seguretat i salut.
Processar cèl·lules i teixits per obtenir preparacions d'orgànuls subcelulares purificats, caracteritzant-los bioquímicament i estructuralment.
Utilitzar les tècniques que es realitzen en un laboratori clínic per a la determinació de marcadors bioquímics i genètics associats a diferents patologies i avaluar els resultats de manera crítica suggerint l'orientació de les possibles patologies subjacents a les alteracions trobades.
Integrar els coneixements de la bioquímica i la biologia molecular amb els de la microbiologia i l'enginyeria bioquímica, especialment en la seva aplicació als processos biotecnològics.
Aplicar les normes generals de seguretat i funcionament d'un laboratori i les normatives específiques per a la manipulació de diferents sistemes biològics.
Manejar bibliografia i interpretar la informació de les principals bases de dades biològics, així com saber usar les eines informàtiques bàsiques.
Percebre clarament els avanços actuals i els possibles desenvolupaments futurs a partir de la revisió de la literatura científica i tècnica de l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular.
Aplicar les bases legals i ètiques implicades en el desenvolupament i aplicació de les ciències moleculars de la vida.
Integrar el coneixement científic amb el tecnològic.
Demostrar un coneixement en profunditat sobre un aspecte concret de l'àrea de la Bioquímica bàsica o aplicada i ser capaç de demostrar que sap interpretar la literatura científica pertinent al tema.


Sortides professionals


Els graduats en bioquímica poden realitzar activitats laborals en àmbits molt diferents, tenen un ampli ventall de sortides professionals. De manera resumida es poden citar:

Investigació en els sectors públic i privat, en centres d'investigació o en empreses relacionades amb la bioquímica farmacèutica, cosmètica, química, biotecnologia, agroalimentària i clínica.

Gestió i control de qualitat, producció, desenvolupament de producte, projectes, márqueting i benes en empreses biotecnològiques (farmacèutiques, agroalimentàries, mediambientals) i en el sector biosanitario (anàlisis clíniques, diagnòstic molecular, desenvolupament i seguiment de noves teràpies).

Docència en els àmbits d'ensenyament secundari, escoles tècniques, escoles universitàries i universitats.

Documentació, informació i divulgació de la bioquímica i els seus avanços en gabinets de comunicació, empreses, fundacions científiques, premsa, televisió...

Destinataris

Perfil d'ingrés

Aquest grau es dirigeix a estudiants interessats en l'estudi i anàlisi de l'organització i funció dels sistemes biològics a escala molecular i de les aplicacions dels processos bioquímics.
És aconsellable que l'estudiant tingui uns coneixements bàsics de matemàtiques, biologia, química, física i anglès.

Campus i seus: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Edifici Rectorat- Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X