Grau de Comunicació Audiovisual

1069 Persones estan visitant aquest curs
Preu 1.648 €
Sol·licita informació
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Grau de Comunicació Audiovisual
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
240 crèdits
Preu 1.648 €

Descripció

Branca Ciències Socials i Jurídiques
Durada mínima 4 anys
Crèdits ECTS 240
Formació bàsica 60
Obligatoris 120
Optatius 36
Pràctiques externes 12
Treball fi de Grau 12
Places 30
Centre d'impartició Facultat de Lletres (Campus Catalunya de Tarragona)
Llengües utilitzades Català
Espanyol

En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la Comunicació Audiovisual és un dels sectors amb major transcendència i influència, donada la seva estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats com és la democràcia representativa i la participació ciutadana, l'activitat econòmica, la creació cultural i la difusió de valors fonamentals per a la convivència.

A la centralitat de la televisió en els hàbits quotidians de la gran majoria de ciutadans, cal afegir el pes creixent dels consums culturals lligats a suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil ...), sense oblidar la transcendència de la indústria de creació audiovisual.

A la URV el grau de Comunicació Audiovisual comporta, a grans trets, una oferta de dos cursos comuns amb les altres dues titulacions que componen el Programa Formatiu de Grau de Comunicació (Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques) i altres dos específics per a cada grau.

Pràctiques externes
Amb les pràctiques externes els alumnes posaran en funcionament, en l'àmbit professional de la comunicació audiovisual i de forma integrada, les competències específiques, transversals i nuclears assimilades, integrant els coneixements teòrics i les habilitats adquirides durant la carrera amb les realitats a les quals es poden aplicar, i desenvolupant l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional. A més, els alumnes coneixeran i utilitzaran els mitjans tècnics i les rutines del treball habituals en el món audiovisual i multimèdia, i prendran contacte amb les institucions i els organismes vinculats en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Objectius
En el marc de la societat de la informació i del coneixement, la comunicació audiovisual és un dels sectors amb més transcendència i influència, atesa l'estreta vinculació amb aspectes centrals de la viabilitat d'aquestes societats, com ara la democràcia representativa i la participació ciutadana, l'activitat econòmica, la creació cultural i la difusió de valors fonamentals per a la convivència.

A la centralitat de la televisió en els hàbits quotidians de la gran majoria de ciutadans cal afegir el pes creixent dels consums culturals lligats a suports multimèdia interactius (internet, videojocs, telefonia mòbil ...), sense oblidar la transcendència de la indústria de creació audiovisual tant des del punt de vista econòmic com identitari. En aquest context és clau formar adequadament als futurs professionals de la comunicació audiovisual en ideació, guionatge, producció, realització, comercialització i difusió de productes i programes audiovisuals i multimèdia interactius, en particular els de ficció, entreteniment i persuasió, i en realització audiovisual de programes radiofònics i televisius de caràcter periodístic, complementant la tasca dels periodistes.

Treball de fi de Grau
Per aconseguir el títol de Comunicació Audiovisual, l'alumnat elaborarà i presentarà un treball de fi de grau tutoritzat per un docent de la titulació. En ell integrarà les competències específiques, transversals i nuclears, així com els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden projectar, i desenvoluparà l'esperit analític, creatiu i crític. També haurà de demostrar el coneixement, l'anàlisi i la utilització crítica de fonts i de bibliografia, així com elaborar un discurs concís, coherent i que comuniqui adequadament els resultats del treball, amb la llengua pròpia o anglès.

Competències
Conèixer l'estat del món i la seva evolució històrica recent; comprendre els seus paràmetres bàsics (jurídic-polítics, sociològics, econòmics, culturals, estètics i comunicatius).
Interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius, textuals, orals i visuals, en les societats contemporànies, amb ajuda de les principals teories i escoles que els analitzen críticament des de les ciències socials.
Dominar l'aplicació de les eines i els programes informàtics de creació de continguts textuals i audiovisuals.
Elaborar missatges orals i escrits de caràcter persuasiu que siguin eficaços, correctes i atractius, en les llengües pròpies, adoptant els recursos lingüístics i les estratègies retòriques més adequades per a la comunicació publicitària i de relacions públiques.
Conèixer l'estructura, el funcionament i la gestió de l'empresa, amb especial incidència en les empreses de producció i difusió audiovisual.
Aplicar la gramàtica específica del so i la imatge en moviment per a l'elaboració de productes audiovisuals, dominant els aspectes bàsics de la producció, el guionatge, el muntatge i la postproducció de productes de programes de ràdio i de televisió.
Dominar els fonaments teòrics i pràctics de l'exercici del periodisme audiovisual.
Comprendre l'estructura del sistema audiovisual de Catalunya (estructura, polítiques, finançament i funcionament) en el context espanyol, europeu i mundial.
Conèixer els fonaments de la comunicació publicitària i de les relacions públiques canalitzada a través de qualsevol mitjà o tecnologia: teories, conceptes bàsics, organització, producció, gestió, finançament, aplicacions.
Saber dissenyar aspectes formals i estètics en mitjans escrits, audiovisuals i digitals i en qualsevol tipus de suport gràfic, així com per l'ús de tècniques i les eines per a la representació i la transmissió de fets i dades mitjançant sistemes infogràfics.
Dominar el marc jurídic de la comunicació audiovisual, tant en matèria de drets fonamentals com des del punt de vista del dret mercantil.
Aplicar els principis avançats de la narrativa i el guionatge audiovisual.

Sortides professionals
Realització, càmera, muntatge, guionatge, animació, crítica, producció, direcció d'actors, de càsting de fotografia, gestió, organització d'esdeveniments, producció web, investigació i docència.

Destinataris

El perfil ideal del candidat a ingressar en aquesta titulació és el d'una persona interessada en els aspectes estètics, creatius i expressius dels productes audiovisuals i interactius, amb capacitat creativa i imaginativa, amb sentit del ritme i gust pels aspectes visuals de qualsevol producte cultural. Hauria d'estar interessada a ampliar els seus coneixements i habilitats expressives mitjançant l'ús del so gravat i la imatge fixa o en moviment.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Grau de Comunicació Audiovisual
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Sol·licita informació
X