Grau de Criminologia (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El grau de Criminologia de la UOC ofereix a l'estudiant els coneixements i les habilitats necessaris per a avaluar, assessorar i intervenir en els àmbits de prevenció i reacció al delicte. El graduat desenvoluparà una visió pràctica i interdisciplinària del fenomen criminal, que li permetrà desenvolupar les seves funcions, tant en l'àmbit públic com en el privat, i el capacitarà per a dur a terme eficaçment la seva activitat en totes aquelles professions que requereixin un coneixement criminològic interdisciplinari: policial, judicial i penitenciari; de seguretat pública i privada.
El grau online de Criminologia forma l'estudiant perquè sigui capaç d'avaluar críticament el fenomen criminal, dissenyar estratègies de solució de conflictes, aportar informació criminològica rellevant, dissenyar polítiques públiques de seguretat, auxiliar les víctimes, assessorar el sector privat, emprant per a això les tècniques metodològiques pròpies de la criminologia. Tot això amb compromís ètic, respecte als principis constitucionals i la competència derivada dels coneixements i les habilitats adquirits en aquest grau.

El graduat en Criminologia de la UOC es podrà integrar a les professions actuals orientades a la prevenció i resposta al delicte, i també a les que en el futur puguin ser objecte de regulació, tenint en compte el sector emergent en què s'integra aquest àmbit de formació.
8% dte. per matrícula anticipada fins al 18 de desembre.
Competències:
Competències transversals
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit social i acadèmic.
 • Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a incorporar la metodologia de treball en equip en ambients multidisciplinaris.
 • Capacitat per a liderar equips de treball de manera creativa i adquirir iniciativa per a elaborar propostes.
 • Capacitat per a innovar en el si de les organitzacions.
 • Capacitat per a aprendre de forma autònoma i adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a elaborar informes i treballs de manera estructurada, d'acord amb la metodologia pròpia de la disciplina.
Competències específiques
 • Capacitat per a desenvolupar l'activitat criminològica d'acord amb els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 • Capacitat per a analitzar el fenomen criminal des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Capacitat per a emprar eficaçment les tècniques de recerca qualitatives i quantitatives en l'anàlisi i l'avaluació de la criminalitat.
 • Capacitat per a situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el qual es desenvolupa.
 • Capacitat per a diagnosticar el fenomen criminal aplicant les diverses posicions de les teories criminològiques.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència.
 • Capacitat per a dissenyar, aplicar i avaluar mesures d'intervenció en la persona de l'infractor.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes.
 • Capacitat per a informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.
 • Capacitat per a emprar eficaçment mitjans alternatius de solució de conflictes i de justícia restaurativa.
 • Capacitat per a informar i assessorar en matèria de mesures penals alternatives i execució de penes.
 • Capacitat per a aprendre a dissenyar i aplicar respostes específiques segons el tipus de delinqüència.
 • Capacitat per a aportar informació i coneixement criminològic a l'anàlisi d'una situació o cas concret.
Competències pròpies de la UOC
 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

Semestres:
Semestre 1:

• Introducció al dret 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Introducció a la sociologia 6 ECTS.
• Ús i aplicació de les TIC 6 ECTS.
• Fonaments de criminologia 6 ECTS.

Semestre 2:
• Introducció a la psicologia 6 ECTS.
• Dret públic 6 ECTS.
• Metodologia de les ciències socials 4 ECTS.
• Tècniques d'expressió, argumentació i negociació 6 ECTS.
• Idioma modern I 6 ECTS.

Semestre 3:
• Dret penal, part general 6 ECTS.
• Teories criminològiques I 6 ECTS.
• Mètodes quantitatius de recerca criminològica 6 ECTS.
• Bases psicosocials en criminologia 6 ECTS.
• Idioma modern II 6 ECTS.


Semestre 4:
• Dret penal, part especial 6 ECTS.
• Teories criminològiques II 6 ECTS.
• Anàlisi de dades 6 ECTS.
• Sociologia del dret 6 ECTS.
• Execució i dret penitenciari 6 ECTS.

Semestre 5:
• Psicologia criminal 6 ECTS.
• Procés penal 6 ECTS.
• Fenomenologia de la criminalitat 6 ECTS.
• Política criminal 6 ECTS.
• Crèdits optatius 6 ECTS.

Semestre 6:
• Victimologia 6 ECTS.
• Desviació i control social 6 ECTS.
• Mètodes qualitatius de recerca criminològica 4 ECTS.
• Crèdits optatius 12 ECTS.

Semestre 7:
• Medicina legal i ciències forenses 6 ECTS.
• Predicció, prevenció i tractament de la conducta delictiva 6 ECTS.
• Penologia 6 ECTS.
• Delinqüència juvenil 4 ECTS.
• Crèdits optatius 8 ECTS.

Semestre 8:
• Gènere i delinqüència 4 ECTS.
• Polítiques públiques de seguretat i prevenció 6 ECTS.
• Pràcticum 4 ECTS.
• Treball final de grau 6 ECTS.

• Crèdits optatius 12 ECTS.

Destinataris

El perfil recomanat de l'estudiant de Criminologia és el d'una persona qualificada per a l'aprenentatge autònom, amb aptituds d'anàlisi crítica i de síntesi, capaç de treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris, emprenedora i amb capacitat per a l'argumentació, la negociació, la mediació i la resolució de conflictes.
Des d'un punt de vista personal, és recomanable que l'estudiant del grau de Criminologia mostri interès envers els problemes individuals i socials. Així mateix, és aconsellable una actitud adient per a les relacions personals, la intermediació en conflictes i la participació en la recerca de solucions, mostrant compromís ètic i respecte als principis bàsics de convivència social. Finalment, és adequat que l'estudiant mostri inclinació per les matèries de naturalesa empírica.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu principal del grau de Criminologia de la UOC és formar professionals totalment preparats per a enfrontar-se al món laboral, tant del sector públic com del privat, que dominin les noves tecnologies (TIC) i les apliquin de manera eficaç. Es proporcionen a l'estudiant les eines pràctiques i els coneixements específics per a avaluar, assessorar i intervenir tant en la prevenció com en la reacció davant de qualsevol delicte.
S'ofereixen pràctiques virtuals o presencials en centres en actiu del món penitenciari, policial i de seguretat, la qual cosa proporciona una comprensió i adaptació ràpides al món laboral.

Titulació obtinguda

El grau de Criminologia de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Perspectives laborals

Agent de les Forces Policials dels cossos i forces de Seguretat de l'Estat, la policia autonòmica y la policia local. Funcionari i personal laboral d'Institucions Penitenciàries per al desenvolupament de les funcions pròpies dels funcionaris del grup A i B. Funcionari i treballador penitenciaris de suport a vigilància penitenciària i mesures penals alternatives. Funcionari i personal laboral de l'Administració de justícia i professionals en general d'atenció a les víctimes des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV). Funcionari i personal laboral de l'Administració de justícia i professionals en general relacionats amb la justícia de menors. Seguretat privada. Tècnic de política criminal i de seguretat pública per a l'Assessorament, l'elaboració d'estudis i d'informes criminològics al sector privat i públic. Assessor criminològic d'altres professionals que treballen en empreses d'assegurances, entitats bancàries, seguretat, etc. Perit criminalista. Professor i investigador.

Promocions

 • Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajudes i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis de Dret i Ciència Política: Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Direcció de el programa: Dra. Antònia Linde García.
Grau de Criminologia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X