Màster Universitari de Ciberdelinqüència (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
La proposta formativa del màster de Ciberdelinqüència ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la investigació, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una perspectiva triple d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal.

Temari

Assignatures obligatòries - Crèdits
• Bases teòriques de la ciberdelinqüència 6
• Cibervictimització 6
• Seguretat i auditoria de la informació 4
• Ciberdelictes: estudi dels tipus delictius 6
• Aspectes processals de la ciberdelinqüència 6
• Projectes de recerca, prevenció i intervenció 6
• Protecció de dades 4
• Treball final de màster 6
Assignatures optatives - Crèdits
• Detecció i anàlisi de vulnerabilitats 4
• Tractament de dades en entorns digitals 4
• Informàtica forense 4
• Ciberterrorisme i delictes d'odi a internet 4
• Ciberdelinqüència sexual 4
• Ciberdelinqüència econòmica 4
• Pràcticum (presencial o virtual) 4

Destinataris

Per cursar el màster universitari de Ciberdelinqüència és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:
• Llicenciatura o grau de Criminologia

Requisits

Criteris acadèmics
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició de títol universitari oficial.
Criteris d'admissió
No hi ha criteris específics d'admissió per als perfils d'ingrés recomanats pel que fa als llicenciats o graduats en Criminologia o equivalents.
Els estudiants que provinguin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les assignatures:
• Fonaments de criminologia (6 crèdits)
• Delinqüència i TIC (4 crèdits)
Els estudiants que provinguin d'altres titulacions diferents de les anteriors podran ser admesos al Màster amb valoració prèvia per part de la Comissió d'Admissió, i hauran de cursar un màxim de 22 ECTS de complements formatius. Aquests crèdits s'impartiran en 4 assignatures:
• Fonaments de criminologia (6 crèdits)
• Dret penal, part general (6 crèdits)
• Procés penal (6 crèdits)
• Delinqüència i TIC (4 crèdits)
Coneixements previs
Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. En algunes assignatures s'hi inclouran lectures en anglès.
Es recomana tenir una competència a nivell dusuari en lús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Metodologia

El Màster Universitari de Ciberdelinqüència de la UOC ofereix un quadre d‟assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d‟acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Data inici docència: 15 de març 2024.

Objectius

• Conèixer les aplicacions de la teoria criminològica a la ciberdelinqüència i els resultats de la investigació empírica realitzada en aquest àmbit de la criminalitat.
• Conèixer les diverses formes delictives relacionades amb les TIC i comeses en un entorn cibernètic, tant pel que fa a la fenomenologia com a la definició i el tractament per part del dret penal en un context europeu, espanyol i comparat.
• Conèixer els aspectes processals relatius a la persecució penal de la ciberdelinqüència tenint en compte les darreres reformes legals.
• Conèixer les bases tecnològiques necessàries per dur a terme una actuació professional eficaç amb vista a la prevenció, la detecció i la prova dels delictes esmentats.
• Desenvolupar les capacitats necessàries per dissenyar plans i accions de prevenció i persecució eficaç i eficient de la ciberdelinqüència i de protecció i suport a les víctimes.

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Pràctiques

Durant les pràctiques l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic.

Perspectives laborals

El màster de Ciberdelinqüència proporciona diferents sortides professionals relacionades amb diversos àmbits. Al sector públic, podràs treballar com: Funcionaris d'unitats policials. Funcionaris departaments de justícia. Juristes. Investigadors. O bé, pots accedir al sector privat com: Criminòlegs experts en ciberdelinqüència. Consultors dempreses i organitzacions. Advocats. Assessors informàtics. Pèrit criminalista. Investigadors.
Màster Universitari de Ciberdelinqüència (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X