Màster Universitari de Ciberdelinqüència (UOC)

Màster oficial
Oficial / homologat
On-line
60 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
Forma't amb un màster que s'adapta als nous temps
  • Únic màster oficial online sobre aquesta temàtica
  • Proporciona coneixements criminològics, jurídics i tecnològics
  • Aprenentatge de programes i tècniques de prevenció de ciberdelictes
La proposta formativa del màster de Ciberdelincuencia ofereix instruments metodològics i pràctics necessaris per al desenvolupament professional en diferents camps, entre els quals cal assenyalar la prevenció, la detecció, la investigació, la reacció, la pràctica de la prova i l'enjudiciament dels delictes que es cometen a través de les TIC. El programa es basa en una triple perspectiva d'anàlisi: jurídica, criminològica i processal, sense perjudici que es complementi amb els necessaris coneixements tècnics propis de l'entorn de la cibercriminalitat.
El pla d'estudis del màster es basa en les necessitats d'actualització en una matèria que experimenta canvis ràpids i s'estructura al voltant de tres àmbits: criminològic, jurídic i tecnològic. La formació té en compte també les exigències pròpies del compliment normatiu i el desenvolupament d'un codi ètic.
Competències:
Competències generals
• Analitzar i sintetitzar informació i textos complexos de nivell avançat.
• Gestionar i prendre decisions sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
• Aprendre de manera permanent i actualitzar contínuament.
Competències transversals
• Interpretar textos, documentació, informes i articles acadèmics en anglès.
• Gestionar informació i comunicació en el camp de la criminologia, la ciberdelinqüència i la ciberseguretat mitjançant les TIC.
• Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, perquè el missatge sigui convincent i pugui adaptar-se als mitjans emprats i a les característiques de les situacions i les audiències.
Competències específiques
• Interpretar i aplicar correctament articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència relacionada amb la ciberdelinqüència.
• Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts de coneixement sobre la ciberdelinqüència.
• Interpretar i contrastar dades i fonts sobre ciberdelinqüència a escala internacional en un entorn caracteritzat per la complexitat tecnològica i la ràpida evolució dels usos socials de la cibertecnologia.
• Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit de la ciberdelinqüència a escala local, nacional o global mitjançant l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la prevenció d'aquest tipus de conductes i la proposta de polítiques criminals afins.
• Dissenyar les estratègies més adequades a la naturalesa dels agents afectats per la ciberdelinqüència segons els objectius que persegueixen i les constriccions i oportunitats a què s'enfronten.
• Assessorar estratègicament a agents afectats per la ciberdelinqüència sobre el disseny o el redisseny dels seus processos de presa de decisió i les seves repercussions.
• Avaluar l'impacte de la ciberdelinqüència en organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi utilitzades per la criminologia.
• Dissenyar i desenvolupar una investigació empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
• Revisar els conceptes generals que s'apliquen a la seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, així com analitzar com actuen i evolucionen les vulnerabilitats.
• Aplicar la metodologia de la informàtica forense per realitzar informes pericials per al seu ús en seu judicial.
• Avaluar i diagnosticar els factors de risc de les diverses formes de victimització per internet i els efectes d'aquestes en les víctimes.
• Dissenyar i aplicar pràctiques de recol·lecció de proves de ciberdelictes i de presentació d'aquestes en el procés penal d'acord amb la legalitat.
• Dominar els mètodes i les principals tècniques d'investigació criminològica aplicables a la ciberdelinqüència.
• Dissenyar plans de prevenció i d'intervenció davant les diverses formes de ciberdelinqüència i cibervictimización.
• Ser capaç d'exercir professionalment respectant les implicacions ètiques de la ciberdelinqüència.
• Delimitar les tipologies delictives corresponents als diferents ciberdelictes segons el dret vigent.
• Analitzar el marc jurídic processal, així com el marc normatiu internacional i en particular europeu que determina la resposta jurídica a la ciberdelinqüència.
• Analitzar els aspectes normatius, en la seva dimensió europea i espanyola, relacionats amb l'ús i la protecció de les bases de dades.

Requisits acadèmics:
Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. En funció d'on hagis cursat aquests estudis et caldrà la següent documentació:
He cursat estudis oficials universitaris a l'Estat espanyol:
Tinc un títol universitari oficial espanyol (graduat, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, llicenciat, enginyer o arquitecte)
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis oficials universitaris en un país de la Unió Europea:
1. Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES).
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Fotocòpia compulsada / confrontada del suplement europeu al títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent de l'espanyol, el català o l'anglès.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec , nom i cognoms de la persona sotasignant).
2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'educació superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor 's degree.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.
• Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol ha d'estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma, cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció realitzada per un traductor jurat.
• Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat en el país d'origen del títol.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.
La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea:
Si has cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, consulta la documentació que has de presentar en funció de l'opció d'accés que et correspongui d'entre les següents:
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol
1. Tinc un títol universitari oficial sense la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol
• Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú
• Titulacions obtingudes en la resta de països
Titulacions obtingudes a Colòmbia, Equador o Perú:
Si has cursat un títol universitari oficial a Colòmbia, Equador o Perú pots enviar la documentació d'accés en format digital. Tots els documents hauran de ser en format PDF.
Així, doncs, un cop feta la sol·licitud d'accés a l'estudi que es vol fer, podràs enviar la documentació seguint la ruta del Campus Virtual:
Tràmits / Requisits i documentació d'accés / Per cursar un grau o màster universitari / Documentació per accedir a un màster universitari / He cursat estudis universitaris oficials a Llatinoamèrica o en altres països de fora de la Unió Europea
Titulacions obtingudes a Colòmbia (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula de ciutadania.
En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència ).
• Fotocòpia del diploma universitari que acrediti la teva titulació de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• postil·la electrònica del diploma de pregrau. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària. Si no has fet el tràmit de postil·la del diploma, pots sol·licitar en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia. Recorda que perquè la Cancelleria doni la postil·la, has d'haver legalizadopreviamente el document original en les instal·lacions del Ministeri d'Educació de Colòmbia.
Per a les postil·les expedides abans del 30 de gener de 2001, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i, posteriorment, enviar-la en físic a l'Oficina de Colòmbia, o sol·licitar la postil·la electrònica en el lloc web de la Cancelleria de Colòmbia .
• Constància del Sistema Nacional d'Informació de l'Educació Superior, que acrediti una formació universitària d'un nivell acadèmic de pregrau i amb una durada mínima de sis semestres acadèmics, que pots obtenir en aquesta web amb el codi SNIES del programa cursat.
• Certificat acadèmic personal (història acadèmica amb notes, rècord acadèmic ...) escanejat de la teva titulació de pregrau.
Titulacions obtingudes a Equador (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu cèdula d'identitat.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
• Fotocòpia de la postil·la del títol oficial d'estudis de tercer nivell. Ha de ser del diploma i no de l'acta de grau, ja que a Espanya aquesta no acredita legalment una titulació universitària.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant l'Oficina de Serviciosmás propera del Ministeri de Relacions Exteriors i Mobilitat Humana del Govern equatorià.
• Constància del registre del títol de tercer nivell en la Secretaria d'Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT).
Titulacions obtingudes a Perú (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del passaport (només és necessària de la pàgina de dades); en cas que no disposis d'aquest document, pots adjuntar la fotocòpia del teu DNI.
• En cas que tinguis la residència o ciutadania a l'Estat espanyol, o la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o Andorra, has annexar la documentació que ho acrediti (fotocòpia de la targeta d'identitat d'estranger o del permís de residència).
• Fotocòpia del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional, degudament signat pel funcionari a càrrec de la Direcció de Documentació i Informació Universitària i Registre de Graus i Títols de la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU). Com el tràmit és per a Espanya, les constàncies expedides per la SUNEDU han de ser annexades amb segell d'unió al document original atorgat per les universitats nacionals.
• Fotocòpia de la postil·la del diploma oficial de grau acadèmic o de títol professional.
Per a les postil·les que no compten amb codi per a verificació electrònica, has d'aportar escanejada la fotocòpia autenticada en notaria del diploma postil·lat i la fotocòpia autenticada en notaria de la postil·la i, després de ser verificades per la UOC, enviar-les en físic a l'oficina de la UOC més propera, o sol·licitar l'actualització de la postil·la davant el Ministeri de Relacions Exteriors del Govern peruà.
Constància d'inscripció del diploma de grau acadèmic o títol professional en el Registre Nacional de Graus i Títols del Perú per mitjà de la SUNEDU.
Titulacions obtingudes en la resta de països (sense la Resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació Espanyol):
• Fotocòpia del document d'identitat o del passaport del país d'origen.
• Estar redactat en espanyol, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
• Estar legalitzat. Hi ha dues vies de legalització:
o Si el títol s'ha obtingut en un país membre del Conveni de l'Haia (com Mèxic) ha d'incloure la postil·la de l'Haia. Cada país nomena una autoritat competent que pot posar aquesta postil·la. Al web del Conveni de l'Haia trobaràs la llista actualitzada dels països del conveni i les autoritats que et poden posar la postil·la.
o Si el títol s'ha obtingut en un país que no és membre del Conveni de l'Haia cal legalitzar el títol per via diplomàtica. Per fer-ho has de presentar el títol en tres organismes perquè acrediten la validesa del document per mitjà dels seus segells respectius:
? a) Ministeri d'Educació del país emissor del títol;
? b) el Ministeri d'Afers Exteriors del país que va expedir el títol i;
? c) la representació diplomàtica o consular espanyola al país que va emetre el títol.
Documentació a sol·licitar a la universitat d'origen:
• Fotocòpia compulsada del certificat expedit per la universitat, en el qual es certifiqui que la titulació presentada permet accedir a estudis superiors de màster o doctorat.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, caldrà presentar un certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el nombre de crèdits superats, les hores cursades, les convocatòries consumides i la nota global.
• En el cas de matricular-se a un Màster universitari, si la titulació presentada no està vigent al país d'origen, cal presentar el pla d'estudis.
Trobaràs més informació sobre la legalització de títols en el web del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol.
2. Tinc un títol universitari amb la resolució d'equivalència del Ministeri d'Educació espanyol a títol estranger d'ensenyament superior i a titulació i nivell acadèmic de grau o màster universitari oficial en les branques de coneixement i camps específics.
L'equivalència a titulació atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els mateixos efectes que els títols que estan compresos en l'àrea i camp específic de formació del que s'hagi declarat l'equivalència, amb exclusió dels efectes professionals respecte als títols susceptibles d'obtenir-se per homologació.
L'equivalència a nivell acadèmic atorga al títol estranger, en tot el territori nacional, els efectes corresponents al nivell acadèmic respecte al que s'hagi declarat l'equivalència.
Quina documentació cal presentar?
• Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
• Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
3. Tinc un títol universitari amb la resolució d'homologació del Ministeri d'Educació espanyol del meu títol
L'homologació d'un títol estranger a un títol espanyol que permeti l'accés a una professió regulada comporta la possibilitat d'exercici de la professió regulada en les mateixes condicions dels posseïdors de títols espanyols que habilitin per a tal exercici.
Quina documentació cal presentar?
Fotocòpia del document d'identitat o passaport del país d'origen.
Fotocòpia compulsada / confrontada de la resolució de l'equivalència del títol. Si l'equivalència està en tràmit, podeu presentar el volant condicional, però en un termini màxim de sis mesos haureu de presentar la resolució definitiva.
Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples. La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignant).
Requisits del curs:
No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents de:
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica
• graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions
• graus de l'àmbit de Multimèdia
També es poden acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la Comissió de Titulació.
Es recomana un nivell de competència d'anglès equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, i una competència a nivell d'usuari en l'ús de TIC.
Per cursar el màster és recomanable haver realitzat algun dels estudis:
graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria Informàtica; graus, llicenciatures, enginyeries tècniques, relacionats amb l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicacions; graus de l'àmbit de Multimèdia.
Per titulacions afins de la branca de l'Enginyeria i l'Arquitectura o Ciències, es recomana un nivell de competència mínima en programació. En el cas de no disposar d'aquests coneixements, l'estudiant haurà de realitzar fins a un màxim de 18 ECTS de complements de formació.

Temari

Semestres: Itinerari d'un any:
Semestre 1:
• Bases teòriques de la ciberdelinqüència
• ciberdelictes: estudi dels tipus delictius
• Protecció de dades
• Seguretat i auditoria de la informació
• Optativa
• Projectes d'investigació, prevenció i intervenció
Semestre 2:
• Aspectes processals de la ciberdelinqüència
• Treball final de màster
• Cibervictimización
• Optatives

Semestres: Itinerari de dos anys:
Semestre 1:
• Bases teòriques de la ciberdelinqüència
• ciberdelictes: estudi dels tipus delictius
• Protecció de dades
Semestre 2:
• Aspectes processals de la ciberdelinqüència
• Cibervictimización
• Optatives
Semestre 3:
• Seguretat i auditoria de la informació
• Projectes d'investigació, prevenció i intervenció
• Optatives
Semestre 4:
• Treball final de màster
• Optatives

Destinataris

El màster en línia de Ciberdelinqüència té una orientació mixta professionalitzadora i de recerca. S'adreça a una diversitat de destinataris als quals pot proporcionar coneixements i eines útils en institucions o empreses:
• Criminòlegs, assessors en seguretat informàtica en l'àmbit empresarial i advocats amb necessitat d'especialització en ciberdelinqüència.
• Professionals jurídics que exerceixen funcions de persecució o enjudiciament de la ciberdelinqüència, en particular fiscals especialitzats en delinqüència informàtica.
• Funcionaris facultatius que realitzen funcions tècniques en unitats policials especialitzades en la detecció i lluita contra aquesta classe de delinqüència.
• Graduats en Criminologia, Dret o Ciències Socials que desitgin adquirir o enfortir les bases teòriques i metodològiques necessàries per poder accedir al doctorat i concretament a la realització de tesis doctorals en l'àmbit de la ciberdelinqüència.

Requisits

No hi ha criteris específics d'admissió per als estudiants procedents d'estudis de:
Llicenciatura o grau de Criminologia.
Els estudiants que procedeixin de les titulacions de llicenciat o graduat en Dret o equivalent hauran de cursar 10 crèdits ECTS referents a les següents assignatures:
• Fonaments de criminologia (6 crèdits)
• Delinqüència i TIC (4 crèdits).
Per cursar el màster universitari de Ciberdelinqüència és recomanable haver realitzat els estudis de Llicenciatura o grau de Criminologia.
Coneixements previs:
• Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. En algunes assignatures s'inclouran lectures en anglès.
• Es recomana tenir una competència a nivell d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

• Conèixer les aplicacions de la teoria criminològica a la ciberdelinqüència i els resultats de la investigació empírica realitzada en aquest àmbit de la criminalitat.
• Conèixer les diverses formes delictives relacionades amb les TIC i comeses en un entorn cibernètic, tant pel que fa a la seva fenomenologia com a la seva definició i tractament per part del dret penal en un context europeu, espanyol i comparat.
• Conèixer els aspectes processals relatius a la persecució penal de la ciberdelinqüència tenint en compte les últimes reformes legals.
• Conèixer les bases tecnològiques necessàries per dur a terme una actuació professional eficaç de cara a la prevenció, la detecció i la prova dels delictes esmentats.
• Desenvolupar les capacitats necessàries per dissenyar plans i accions de prevenció i persecució eficaç i eficient de la ciberdelinqüència i de protecció i suport a les víctimes.

Titulació obtinguda

Titulació oficial: El màster universitari de Ciberdelinqüència ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora. Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i els països de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Pràctiques

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Perspectives laborals

Pel que fa als criminòlegs, el màster ofereix coneixements especialitzats per a la prestació de serveis d'assessorament i consultoria a empreses i organitzacions interessades a implantar plans i programes de prevenció i de seguretat i de control de riscos i vulnerabilitats. Pel que fa als juristes, el màster proporciona una formació vàlida i útil per a l'exercici de l'advocacia, tant pel que fa a la consultoria i l'assessorament com a l'exercici de la defensa o l'acusació en processos penals per ciberdelictes. També ofereix coneixements complementaris d'interès per a l'exercici d'altres professions jurídiques relacionades amb el dret penal i el dret processal penal, com jutges o fiscals. Per a les persones interessades en la recerca en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, el màster té una orientació a la investigació que pot donar pas al doctorat subministrant formació especialitzada necessària per a realitzar una tesi doctoral.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (Beques, ajudes i finançament disponibles).

Avantatges del curs

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) la qual assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits en l'EEES.

Professorat

Directora dels Estudis: Dra. Raquel Xalabarder Plantada. Director de el programa: Josep M. Tamarit Sumalla.
Màster Universitari de Ciberdelinqüència (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X