Grau d'Economia (UOC)

Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El Grau d'Economia de la UOC ofereix a l'estudiant els coneixements i la preparació necessaris per a adaptar-se al procés de globalització econòmica que ha provocat canvis constants en la nostra societat, tant tecnològics com organitzatius, i així, poder accedir al món laboral de manera immediata.
Amb el grau d'Economia l'estudiant dominarà la ciència social que estudia com satisfer les necessitats humanes amb uns recursos limitats, com s'organitza la producció i l'intercanvi de béns i serveis i com es distribueixen les rendes associades. D'aquesta manera, el titulat adquirirà les eines pràctiques per a afrontar la seva futura vida professional.
Actualment, aprendre economia exigeix un coneixement molt profund de les formes d'organització econòmica i territorial, de la influència del progrés tecnològic sobre la producció i l'ocupació, de la gestió de les economies obertes a l'exterior i dels mecanismes d'interdependència i transmissió internacional, amb tres prioritats clares:
 • L'emergència de l'economia digital i del coneixement.
 • La interrelació entre l'economia i la societat.
 • Una metodologia orientada a la solució de problemes.
El grau online d'Economia de la UOC considera bàsics aspectes com la macroeconomia, la microeconomia, l'economia del sector públic, la política econòmica i totes les matèries de direcció estratègica per a la presa de decisions.
Aquest grau capacita els professionals per a portar a terme tot tipus d'activitats de gestió, assessorament i avaluació en qüestions econòmiques tant en l'àmbit privat com en el públic, i en qualsevol empresa o institució de rellevància econòmica i social.
El grau a distància d'Economia dissenyat per la UOC forma experts capaços de gestionar els problemes que planteja la realitat econòmica actual, com el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, les alternatives d'assignació de recursos, l'acumulació de riquesa i la distribució de la renda. Experts capaços d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants en qualsevol situació, de discutir les alternatives que en facilitin la resolució, de seleccionar les més adequades i d'avaluar-ne els resultats, la qual cosa satisfà les necessitats emergents, tant teòriques com pràctiques, que exigeix el mercat laboral en l'àmbit econòmic.

Competències:
Competències específiques

Les competències específiques d'aquest grau són:
Comprendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions. Aquests aspectes es tracten en assignatures com Fonaments d'estadística, Estadística aplicada, Introducció a l'econometria, entre d'altres.
Conèixer quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics i la seva interpretació a través del pensament econòmic. Les assignatures que et proporcionaran aquest coneixement són Història econòmica, Història del pensament econòmic i Sociologia. Aquests coneixements els complementaran altres assignatures com Estructura econòmica mundial, Estructura econòmica espanyola, Dret tributari, Teoria política i intervenció pública i Teoria econòmica i social, t'ajudaran a entendre el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.
Aprendre a interpretar el funcionament dels mercats en diferents escenaris. Aquests coneixements es tracten en assignatures com Microeconomia, Economia industrial, Economia internacional: comerç i Economia internacional: finances.
Entendre els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica. Aquesta competència s'adquireix en les assignatures de Macroeconomia, Geografia econòmica, Política econòmica conjuntural i Política econòmica estructural.
Conèixer l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que en millorin el funcionament. Aquests coneixements són de gran utilitat per a formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia, com també per a avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les més adequades segons els objectius. Avaluació de polítiques públiques i Temes actuals de política econòmica són dues assignatures que tracten aquests aspectes.
Aprendre a elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta destresa s'adquireix per mitjà d'assignatures com Direcció estratègica, Economia de la innovació, Temes actuals del mercat de treball i Treball de fi de grau.
Competències pròpies de la UOC
L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Temari

El pla d'estudis del grau en línia d'Economia es compon de 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans conjunts: bàsic, obligatori i optatiu:
• 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
o 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
o 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat.
• 132 crèdits ECTS obligatoris, dins dels quals s'integren els 6 crèdits del Treball final de grau (TFG).
• 48 crèdits ECT optatius, dins dels quals s'inclouen 12 crèdits de Pràctiques.
El criteri utilitzat per a l'organització de les matèries en aquests tres subconjunts és coherent amb les disposicions del Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
* Les pràctiques externes formen part dels crèdits optatius i s'estructuren en dues assignatures de sis crèdits cadascuna. Aquesta divisió en dues assignatures persegueix dotar de més flexibilitat a les potencials pràctiques externes que els estudiants puguin realitzar, segons les característiques concretes de la pràctica empresarial i la dedicació requerida en ella.

Tipus de matèria - Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives (*) 48
Treball final de grau 6
Total 240

Semestres:
Semestre 1:
• Introducció a la microeconomia 6 ECTS.
• Fonaments de matemàtiques 6 ECTS.
• Sociologia 6 ECTS.
• Introducció a l'empresa 6 ECTS.
• Iniciació a les competències TIC 6 ECTS.

Semestre 2:
• Introducció a la macroeconomia 6 ECTS.
• Fonaments d'estadística 6 ECTS.
• Història econòmica 6 ECTS.
• Política i societat 6 ECTS.
• Idioma modern I: anglès 6 ECTS.

Semestre 3:
• Introducció a la informació financera de l'empresa 6 ECTS.
• Microeconomia 6 ECTS.
• Optimització 6 ECTS.
• Economia del sector públic 6 ECTS.
• Estructura econòmica mundial 6 ECTS.

Semestre 4:
• Macroeconomia 6 ECTS.
• Economia del treball I 6 ECTS.
• Estadística aplicada 6 ECTS.
• Estructura econòmica espanyola 6 ECTS.
• Idioma modern II: anglès 6 ECTS.

Semestre 5:
• Dret tributari 6 ECTS.
• Introducció a l'econometria 6 ECTS.
• Política econòmica conjuntural 6 ECTS.
• Teoria econòmica i societat 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 6:
• Econometria 6 ECTS.
• Economia internacional: comerç 6 ECTS.
• Polítiques econòmiques estructurals 6 ECTS.
• Sistema fiscal 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 7:
• Economia internacional: finances 6 ECTS.
• Avaluació de polítiques públiques 6 ECTS.
• Història del pensament econòmic 6 ECTS.
• Pràctiques I 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Semestre 8:
• Pràctiques II 6 ECTS.
• Treball final de grau (TFG) 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.
• Optativa 6 ECTS.

Destinataris

El grau d'Economia està dirigit a persones que vulguin estar capacitades per a dur a terme les tasques següents:
 • Desenvolupar una tasca professional de caràcter tant polític com tècnic dins de l'Administració pública o en organismes internacionals.
 • Dur a terme de manera autònoma estudis i recerques propis de l'àmbit de l'economia.
 • Desenvolupar activitats professionals en l'àmbit del sector exterior.
 • Prestar serveis de consultoria i assessoria per a la presa de decisions en organitzacions públiques o privades en diversos àmbits de l'economia.
 • Desenvolupar competències professionals en els àmbits de l'economia estretament vinculats amb la societat de la informació.
 • Exercir la docència i fer recerca específica en els diferents àmbits de les ciències econòmiques.

Requisits

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol
 • Prova d'accés (PAU / Més grans de 25 anys / Més grans de 45 anys)
 • Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
 • Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
 • Títol universitari o assimilat
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
 • Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per a l'accés
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus
 • Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
 • Estudis universitaris (acabats o no): convalidació parcial d'uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
 • Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
 • Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici: 19 setembre 2023.

Objectius

L'objectiu principal del grau d'Economia de la UOC és formar professionals experts capaços d'afrontar els grans reptes de les economies modernes i satisfer les demandes de l'anomenada economia del coneixement. Aquests grans reptes es poden resumir en tres punts:
 • Millorar la competitivitat i el creixement econòmic en un món on la comprensió dels processos d'innovació, la millora de la productivitat i l'ús de les tecnologies avançades seran factors clau.
 • Incorporar el coneixement i l'aplicació de les tecnologies digitals com a base per a una ocupabilitat més alta i feines de qualitat en un panorama econòmic de baixa creació d'ocupació i taxes d'atur elevades.
 • Promoure polítiques econòmiques per al desenvolupament i contribuir a una economia més sostenible (des del punt de vista social i mediambiental) en un món on les desigualtats (especialment intranacionals) estan en alça.

Perspectives laborals

Les principals sortides professionals del grau d'Economia són: Treballador de serveis d'estudis i de planificació (consultores, organismes públics, bancs i institucions financeres, etc.). Assessor i gestor en l'àmbit fiscal i financer. Professional d'òrgans de l'administració pública de desenvolupament empresarial (ajuntaments, associacions empresarials, etc.). Agent en organismes internacionals (delegat en matèria econòmica en organismes públics internacionals, etc.) Agent en sector exterior (tècnic i responsable de comerç exterior, agents d'empreses de comerç exterior, etc.). Direcció o gerència d'empreses. Docència i recerca.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.
8% descompte!

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Professorat

Direcció dels Estudis d'Economia i Empresa: Maria Jesús Martínez Argüelles. Direcció de el programa: Carolina Hintzmann Colominas.
Grau d'Economia (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X