Grau en Educació Primària

Universidad Abat Oliba CEU

Descripció

L'Educació Primària és una etapa educativa obligatòria que es cursa entre els sis i els dotze anys d'edat i s'estructura en tres cicles. La seva finalitat és contribuir al desenvolupament personal i social dels alumnes a través dels mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge en matèries de contingut artístic, científic, ètic, lingüístic, matemàtic, motriu i tecnològic.

Un desenvolupament adequat en aquesta etapa educativa és fonamental per al futur de la persona.

És per això que la UAO CEU ofereix un programa formatiu sòlid, resultat de la suma d'experiències educatives universitàries viscudes tant a l'àrea d'Humanitats com a les Escoles de Magisteri de Vigo i Sevilla i als centres escolars de què el grup CEU disposa dins del territori nacional.

En definitiva, la finalitat d'aquest grau és oferir una formació integrada i completa per tal que els mestres, a més d'una elevada qualificació tècnica i científica, aconsegueixin també una capacitació pedagògica i didàctica que els permeti ser excel·lents docents i educadors: mestres que sentin l'educació com una vocació.

TemariDestinataris

Perfil d'ingrés recomanat per a l'accés al Grau en Educació Primària: L'estudiant aspirant a cursar estudis d'Educació Primària ha de tenir interès per l'educació i valorar la professió docent com una vocació de servei a la persona i al bé comú, tal com s'ha entès en la majoria de tradicions culturals, particularment la nostra. Així mateix, ha de sentir inclinació cap al bé propi dels nens i nenes dels edats que corresponen a l'etapa d'educació primària, sense la qual difícilment podrà assumir les dificultats inherents a la labor docent en aquesta etapa de creixement. Ha de disposar de capacitats intel·lectuals que s'ordenin principalment al concret, en vistes a adaptar-se després a les condicions cognitives dels seus alumnes, i al pràctic, en vistes a saber adaptar convenientment els mitjans didàctics de manera que s'arribin a amb eficàcia els objectius d'aprenentatge pretesos. Així mateix, ha de tenir facilitat per a la comunicació, no només per mitjà de la paraula oral i escrita, sinó a través d'aquells altres mitjans que obtinguin una resposta activa dels alumnes, com la música, el dibuix, etc. També ha de saber col·laborar en equip, tant en tasques concretes de docència, com en àmbits institucionals més complexos, com són els centres escolars. Una condició important de l'aspirant a educador de primària ha de tenir la capacitat de mediació i solució de conflictes, tant en l'aula, com fins i tot en altres àmbits de la comunitat educativa; en particular, ha de saber comunicar-se amb les famílies, respectant en tot moment el caràcter subsidiari de la labor de l'escola respecte a la dels pares.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Grau en Educació Primària
També et recomanem aquests cursos
X